hello

OM Penser Certified Adviser

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. CA-uppdraget inbegriper inte något generellt rådgivningsansvar i finansiella frågor. EPBs huvuduppgifter inom ramen för CA-uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

  • i efterhand granska bolagets informationsgivning och vid behov inkomma med råd för att förbättra denna
  • lämna råd i informationsgivningsfrågor
  • lämna råd i andra aktiemarknadsfrågor relaterade till listningen
  • kontrollera att bolaget efterlever de regler som gäller för bolag listade på First North

Utöver löpande bevakning av bolagets informationsgivning till marknaden genomför EPB kvartalsvis avstämning av bolagets finansiella rapportering och övriga informationskrav enligt First Norths regelverk. Avstämningen resulterar i en rapport med resultatet av granskningen och eventuella kommentarer. Rapporten syftar till att utgöra underlag för bolagets styrelse och ledning som bekräftelse på att bolaget uppfyller sina åtaganden gentemot First North och Certified Adviser. I vissa fall ges bolaget förslag på åtgärder som anses nödvändiga med anledning av genomförd kvartalsavstämning. Utöver denna rapport tar EPB givetvis direktkontakt med bolaget i frågor av löpande karaktär.

KONTAKTPERSON

Adam Tapper
E-post:adam.tapper@penser.se
Telefon: 08-463 82 71

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. CA-uppdraget inbegriper inte något generellt rådgivningsansvar i finansiella frågor. EPBs huvuduppgifter inom ramen för CA-uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:
  • i efterhand granska bolagets informationsgivning och vid behov inkomma med råd för att förbättra denna
  • lämna råd i informationsgivningsfrågor
  • lämna råd i andra aktiemarknadsfrågor relaterade till listningen
  • kontrollera att bolaget efterlever de regler som gäller för bolag listade på First North
Utöver löpande bevakning av bolagets informationsgivning till marknaden genomför EPB kvartalsvis avstämning av bolagets finansiella rapportering och övriga informationskrav enligt First Norths regelverk. Avstämningen resulterar i en rapport med resultatet av granskningen och eventuella kommentarer. Rapporten syftar till att utgöra underlag för bolagets styrelse och ledning som bekräftelse på att bolaget uppfyller sina åtaganden gentemot First North och Certified Adviser. I vissa fall ges bolaget förslag på åtgärder som anses nödvändiga med anledning av genomförd kvartalsavstämning. Utöver denna rapport tar EPB givetvis direktkontakt med bolaget i frågor av löpande karaktär.

KONTAKTPERSON

Adam Tapper E-post:adam.tapper@penser.se Telefon: 08-463 82 71