AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Tickerkod: RO

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 25 May 2023 | Rolling Optics

Report from the Annual General Meeting…

Adoption of the balance sheet and income statement, disposition regarding the Company’s results and discharge from liability The AGM adopted the Company’s balance sheet and income statement and consolidated income…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Rolling Optics

Kommuniké från årsstämma i Rolling…

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Rolling Optics

Penser Access: Hög orderingång under…

Budet från Francois-Charles Oberthur Den 16 januari lämnade Francois-Charles Oberthur SAS (”FCO”) ett kontantbud till innehavarna av stamaktier, preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO2. En vecka senare lade FCO ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2023 | Rolling Optics

Delårsrapport för perioden januari -…

Januari – mars Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 048 TKR (5 566), en minskning om 27 procent Periodens resultat uppgick till -4 576 TKR (-3 103) Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 May 2023 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB publicerar å…

Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/ . FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Otto Drakenberg, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-962 98 44 E-mail: otto.drakenberg@rollingoptics.com Om Rolling Optics Med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Rolling Optics

Kommentar från styrelsen avseende…

Nedskrivningen påverkar inte koncernen utan endast moderbolagets räkenskaper. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44 Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 708 64 55 04…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Rolling Optics

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner…

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 Under perioden 11 – 24 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Rolling Optics

Kallelse till årsstämma i Rolling…

ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Rolling Optics

Notice of Annual General Meeting in…

NOTIFICATION OF PARTICIPATION Shareholders who wish to participate at the meeting must: i. both be recorded as shareholders in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Rolling Optics

Rolling Optics: Teckningskurs faststä…

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag: Nyttjandeperiod: 11 april – 24 april 2023. Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 0,61 SEK per aktie,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024