Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Coala Life Correction: Coala-Life Group AB, quarter two 2023. -Gross profit and subsequent profit measures, SEK 1.4 million better after correction. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Coala Life Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 15 Aug 2023 | Coala Life

Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering.

I kvartalsrapporten redovisades felaktiga uppgifter avseende koncernens kostnader och därmed även koncernens resultat. Bolaget redovisade för höga kostnader inom förändring varulager under kvartal två med 1,4 MSEK som skulle hanterats som en intern transaktion och skulle ha eliminerats vid konsolideringen av bolagets siffror. Detta medförde högre kostnader och ett lägre resultat för bolaget. Förändring av varulager uppgick före korrigering till -4,2 MSEK och efter korrigering till -2,8 MSEK. Samtliga resultatmått i resultaträkningen förbättras med 1,4 MSEK, enligt nedan korrigerat pressmeddelande.

Bolaget har korrigerat uppgiften och publicerat en ny version av kvartalsrapporten https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ .

Korrigerat pressmeddelande återfinns nedan.

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -28,4 MSEK (-40,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -30,9 MSEK (-41,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-38,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,3 MSEK (-50,9).

Perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,7 MSEK (2,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -60,6 MSEK (-71,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -64,8 MSEK (-73,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -62,9 MSEK (-70,1).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,3 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -58,7 MSEK (-86,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 9 juni kommunicerade bolaget att avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar tecknats.
 • Den 26 maj meddelades det att bolaget är en av tre utvalda samarbetspartner till ett pilotprojekt inom digital hemmonitorering som genomförs av Region Stockholm.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 2 augusti kommunicerade bolaget att Emma Strömfeldt avgår som styrelseledamot i Coala Life Group AB (publ).
 • Den 11 juli kallade bolaget till en extra bolagsstämma den 31 juli för beslut om en riktad nyemission till några av bolagets största ägare. På den extra bolagsstämman godkändes den riktade nyemissionen vilket tillför bolaget 17 Mkr före avdrag för transaktionskostnader

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia
Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Coala Life erbjuder erbjuder en fullservicetjänst – Managed RPM – för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Den ger patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat prediktivt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Den amerikanska RPM-marknaden är en marknad i stark tillväxt och enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. Rapporten stöder vår strategi på den amerikanska RPM-marknaden och är i linje med vår egen analys utifrån det intresse vi möter från amerikanska kliniker.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.
Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Om oss

Coala-Life Group AB (”Coala Life” eller ”Bolaget”) är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära sjukdomar. 
För mer information se  www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+44 7849 257 532,  dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45,  richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt resigns as board member of Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life The board of directors of Coala-Life Group AB carries out a directed new share issue of SEK 17 million at a 10-day VWAP without discount, subject to the general meeting’s subsequent approval Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life nyckeltal juni USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life June monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life nyckeltal maj USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life May monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life signs an agreement for financing of trade receivables in USA up to 4 million US dollars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life nyckeltal april USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life April monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 16 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Redeye Redeye: Coala Life - Positive progress, but financial challenges remain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB quarter one 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Annual Report 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life March monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life nyckeltal mars USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Redeye Redeye: Coala Life - Refilled growth capital and implemented transformation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Interim Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life have now signed agreements on extended service for 90% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life nyckeltal februari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life February monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life January monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life nyckeltal januari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life nyckeltal december USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life December monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life November monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life nyckeltal november USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng