AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 22 Mar 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Utbyteserbjudande Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett utbyteserbjudande, i vilket Bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder avser att genomf…

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder meddelar idag sin avsikt att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en Företrädesemission av stamaktier motsvarande cirka 250 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Syftet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Mar 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 14 mars 2023, alternativt, om aktierna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Mar 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder föreslår ä…

3 mars 2023, 19:20 Styrelsen för Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att en extra bolagstämma (”Bolagsstämman”) beslutar om att erbjuda ägare av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Feb 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Resultat för 1 oktober – 31 december 2022 Hyresintäkterna uppgick till 50 (38) Mkr Driftnettot uppgick till 39 (33) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till -6 (7) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsobjekt uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Feb 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Då Gunilla Högbom i november 2022 beslutade att utträda ur styrelsen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter ska vara fem (5) stycken utan suppleanter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2023 | Svenska Nyttobostäder

Tommy Johansson lämnar posten som…

Som kommunicerades den 20 januari 2023 står bolaget inför förändringar i bolagets kapitalstruktur såväl som förändringar i sin verksamhet. Bland annat kan bolaget komma att förvärva ett antal byggrätter för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till extra bolagsstämma i…

  Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 februari 2023, alternativt, om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder informerar om fö…

Ägare representerande 80 procent av samtliga utestående preferensaktier har förbundit sig att acceptera Utbyteserbjudandet och förändringarna i Förvärvsavtalen. Samtliga motparter till Förvärvsavtalen för ej tillträdda projekt, vilka vid tillträden skulle…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Stockholm den 17 november 2022 Styrelseledamoten Gunilla Högbom har på egen begäran valt att utträda ur Svenska Nyttobostäders styrelse. Skälet till utträdet är att det föreligger skilda uppfattningar i styrelsen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

5 May 2023 | Årligutdelning
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2