OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Lyckegård Group

Kommuniké från årsstämma torsdagen…

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningStämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför…

Finansiering och tillträde Den 5 april 2023 offentliggjorde Lyckegård genom pressmeddelande att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i KSAB för en initial köpeskilling om totalt 52,8 MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 1 för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Perioden januari-mars 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 068 (8 316) TSEK. Koncernens justerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Lyckegård Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Ändring av bolagsordningen Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Lyckegårds bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Lyckegård Group

Kallelse till årsstämma i Lyckegård…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2023, och anmäla sig…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB publicerar sin å…

Lyckegård Group AB meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas samt finns också tillgänglig på bolagets webbplats: https://lyckegard.com/ir/finansiella-rapporter/ För mer information, vänligen kontakta: Christian Bjärntoft,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegårds…

Det är Sydsvensk Bevattning i Eslöv AB (”Sydsvensk Bevattning”), som är ett helägt dotterbolag till KSAB Golf Equipment Aktiebolag – vilket är ett pågående förvärv för Bolaget – som mottagit…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2023 | Lyckegård Group

­Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt till deltagande Rätt att delta vid den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2023, dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård har…

Lyckegård Group AB (publ) (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 9 779 096 nyemitterade aktier, och tillförs cirka 21,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård ingår…

Lyckegård Group AB (publ) (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i KSAB Golf Equipment Aktiebolag (”KSAB”) (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 52,8…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023