Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-06-17 Xintela Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-17 Xintela Xintela has completed a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 28 million Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela intends to carry out a directed share issue through an accelerated book building procedure Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on successful studies and approved GMP facility Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om studieframgångar och godkänd GMP-anläggning Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 21 May 2021 | Xintela

Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

XINTELA OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Sammanfattning av kvartalsrapporten

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

· Nettomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -9 046 (-7 519) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,18) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 78 (9) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 77 168 209 aktier, vilket är antal registrerade aktier per 2021-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 40 788 744 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

· Xintela erhåller Notice of allowance. Den 7 januari meddelar Xintela att det amerikanska patentverket har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för Xintelas patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS). Patentansökan skyddar bolagets målmolekyl integrin α10β1 för antikroppsbaserad behandling av tumörer, inklusive glioblastom. Notice of Allowance innebär att de amerikanska patentverket har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det att vara giltigt till och med 2036. Under 2020 godkändes motsvarande europeiska patentansökan av Europapatentverket (EPO).

· Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie. Den 12 mars meddelar Xintela att resultaten från bolagets prekliniska glioblastomstudie med funktionsblockerande antikroppar har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers. Publikationen visar bland annat att antikroppar riktade mot bolagets målmolekyl integrin α10β1 signifikant minskar tillväxt av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom i en djurmodell. Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva hjärntumörformen hos vuxna och det finns ett mycket stort behov av nya och bättre behandlingsmetoder. Resultaten visar att Xintelas riktade antikroppar är en lovande ny strategi för behandling av glioblastom.

· Xintela erhåler godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM. Den 17 mars meddelar Xintela att Europapatentverket (EPO) har godkänt patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM®. Genom godkännandet har Xintela patentskydd i Europa dels för produkten XSTEM och dels för all användning av XSTEM för stamcellsbehandling. Detta inkluderar bland annat de terapiområden där Xintela är verksamt idag; artros och andra muskoloskeletala sjukdomar, sjukdomar i CNS (Centrala nervsystemet), samt lungkomplikationen ARDS (akut andnödsyndrom). Patentent är giltigt fram till år 2038.

· Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning. Den 19 mars meddelar Xintela att bolaget har erhållit tillstånd för vävnadsinrättning från Läkemedelsverket för hantering av humana vävnader och celler avsedda för framställning av läkemedel, vilket betyder att Xintelas verksamhet uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet samt att de regelverk som finns på området följs.

· Den 31 mars erhöll Xintela ett nytt bidrag på 2,3 MSEK från Swelife/Vinnova i utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad förebyggande, diagnoser, övervakning eller behandling”. Av 129 ansökningar beviljades 18 ansökningar totalt 36 MSEK. Syftet med Xintelas projekt är att ytterligare undersöka verkningsmekanismer i ARDS-modellen och förbereda XSTEM för kliniska studier. Projektet är ett samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS. Den 6 april meddelar Xintela positiva resultat från den prekliniska ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) studien. Resultaten från studien visar potentialen av bolagets stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av ARDS, en livshotande lungkomplikation som bl.a. kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Xintela meddelar samtidigt att bolaget har erhållit ett nytt bidrag från Swelife/Vinnova för att fortsätta undersöka verkningsmekanismer av XSTEM i ARDS modellen och förbereda XSTEM för kliniska studier. Studien har nu slutförts och resultaten bekräftar den terapeutiska effekten av XSTEM. Detta baseras både på mätningar av kliniska parametrar samt histologiska analyser som visar mindre skada på lungvävnaden efter behandling med XSTEM. Resultaten indikerade också immunmodulerande och anti-inflammatorisk effekt av stamcellerna.

· Inspektionen av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd. Den 12 april meddelar Xintela att Läkemedelsverket har genomfört en inspektion för tillstånd att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), för kliniska studier. Xintela har utvecklat och patentskyddat stamcellsplattformen XSTEM och byggt en egen GMP (Good Manufacturing Practice)-anläggning för produktion av cellterapiprodukter. Som tidigare meddelats har Xintela ansökt om tillstånd att producera ATMPs för kliniska studier. Läkemedelsverket har nu genomfört en inspektion för att fastställa att Xintelas GMP-anläggning, produktionsprocess och cellterapiprodukt uppfyller kraven för GMP och säkerhet samt att dokumentationskraven för utveckling av en cellterapiprodukt följs. När tillverkningstillståndet har beviljats kommer Xintela att börja producera XSTEM för den kliniska studien av knäartros som planeras starta i år samt för andra kommande kliniska studier.

· Targinta rekryterar Per Norlén som VD. Den 4 maj meddelar Xintela att Per Norlén har rekryterats som VD för Xintelas helägda dotterbolag Targinta. Per kommer även att ha rollen som Xintelas Chief Medical Officer (CMO/Medicinsk Chef). Rekryteringen är ett viktigt steg i processen med att knoppa av Targinta som ett fristående bolag. Med Per Norlén får Targinta en VD som kombinerar ett starkt ledarskap med lång erfarenhet från läkemedelsutveckling med fokus på tidig utvecklingsfas. Per Norlén är specialistläkare i klinisk farmakologi, med långvarig forskningserfarenhet och 20 års erfarenhet från kliniskt läkemedelsutvecklingsarbete, det senare med fokus på utveckling av läkemedelskandidater i tidigt skede. Han kommer närmast från rollen som VD för Alligator Bioscience AB där han även har varit CMO. Xintela har tidigare meddelat målsättningen att Targinta ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021. Rekryteringen av Per Norlén är ett viktigt steg i den processen.

· Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell. Den 18 maj meddelar Xintela att bolagets stamcellsprodukt XSTEM® kan återbilda brosk i en preklinisk djurmodell. Studien, som är ett forskningssamarbete med Köpenhamns universitet och som syftar till att öka kunskapen om XSTEMs verkningsmekanismer, bekräftar XSTEMs stora potential i behandling av artros. Xintela har tidigare visat att bolagets integrin α10-selekterade mesenkymala stamceller har en behandlande effekt på brosk och ben i en post-traumatisk artrosmodell på hästar. I häststudien användes allogena (donerade) häststamceller framtagna från fettväv och selekterade på samma sätt som Xintelas humana stamcellsprodukt XSTEM. För att få ökad information om XSTEMs verkningsmekanismer har Xintela sedan en tid samarbetat med Prof Casper Lindegaard och hans forskargrupp på Institutionen för Veterinärmedicinsk forskning vid Köpenhamns universitet. Resultat från samarbetet visar att XSTEM som injiceras i en skadad led i en djurmodell söker sig till broskskadan och bidrar till att reparera skadan bland annat genom att stamcellerna omvandlas till broskceller och producerar ny broskvävnad.

· Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår. Den 20 maj meddelar Xintela att bolaget ska utveckla sin stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av svårläkta (kroniska) sår. I samarbete med Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har Xintela i en preklinisk sårmodell visat utmärkt sårläkningsförmåga med XSTEM och planerar nu för en klinisk studie på patienter med svårläkta sår. Xintela har tillsammans med Professor Folke Sjöberg och hans team på Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping visat att XSTEM ger utmärkt läkning av sår i en grismodell och att den nybildade hudvävnaden liknar normal hud. XSTEM visar också tecken på mindre ärrläkning jämfört med transplanterade hudceller. Xintela planerar nu för kliniska studier tillsammans med Linköpingsteamet.

· Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter. Den 21 maj meddelar Xintela att bolaget har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), i den egna GMP-anläggningen. Tillståndet innebär att Xintela nu kan börja producera stamcellsprodukten, XSTEM®, för kliniska studier. Bolaget kommer att inleda kliniska studier på knäartrospatienter under året och planerar för andra indikationer framöver. Att Xintela har full kontroll och flexibilitet i tillverkningen av sina produkter innebär ett flertal både ekonomiska och affärsmässiga fördelar.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Q1 2021

Framsteg på alla fronter

Under årets första kvartal har vi kunnat informera om flera godkännanden i vår patentportfölj som skyddar utveckling och kommersialisering av våra produkter på flera viktiga marknader. Vi började året med att meddela att vi har fått ett preliminärt godkännande från amerikanska patentverket, USPTO, för vårt patent som skyddar behandling av glioblastom och andra hjärntumörer med antikroppar riktade mot vår målmolekyl. Några månader tidigare godkände Europeiska patentverket (EPO) motsvarande ansökan i EU.

I mars publicerade vi dessutom en artikel i den internationella vetenskapliga tidskriften Cancers som visar att våra funktionsblockerande antikroppar riktade mot målmolekylen integrin α10β1 signifikant minskar tumörvolymen av glioblastomtumörer i en djurmodell och är en lovande ny strategi för behandling av glioblastom. Genom de senaste framgångarna i våra cancerprojekt har vi bedömt att tidpunkten nu är rätt att knoppa av Targinta och förbereder för att Bolaget ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021. Ett viktigt steg framåt för Targinta tog vi nu i maj då Per Norlén rekryterades som ny verkställande direktör för bolaget. Med sin tidigare erfarenhet från utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer har Per den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla Targinta till ett starkt bolag i framkant. Utöver rollen som VD för Targinta kommer Per Norlén även vara Chief Medical Officer för både Xintela och Targinta och ersätter Sven Kili i den rollen.

Ytterligare patentframgångar kom i mars då vi kunde meddela att EPO har godkänt vårt produktpatent för stamcellsprodukten XSTEM i Europa. Genom godkännandet har vi patentskydd dels för produkten XSTEM och dels för all användning av XSTEM för stamcellsterapi. Detta inkluderar de terapiområden där Xintela är verksamt idag och alla kommande indikationer som vi tar oss an framöver. Produktpatentet, kombinerat med vår egen GMP (Good Manufacturing Practise)-klassade produktionsanläggning, säkrar därmed utveckling och kommersialisering av terapier från vår stamcellsplattform under många år framåt.

Att producera XSTEM i vår egen GMP-anläggning har varit en av våra viktigaste milstolpar. Detta har vi framgångsrikt landat i och med att vi nu i maj fick tillstånd från Läkemedelsverket att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs). Tidigare under året fick vi tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva vävnadsinrättning för hantering av vävnader och celler i vår tillverkning av stamcellsprodukter så även den delen är på plats. I och med tillverkningstillståndet tar vi nu ett mycket stort kliv framåt i utvecklingsarbetet av våra stamcellprodukter och kan börja producera för kliniska studier.

Vi planerar nu att starta en klinisk studie på artrospatienter under det här året med målet att visa att vår produkt är säker och även att den är en så kallad DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug) d.v.s. kan förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket hos artrospatienter och även bidra till att återbilda det skadade ledbrosket. Det finns idag ingen DMOAD på marknaden. I ett samarbete med Köpenhamns Universitet har vi nyligen visat att vår stamcellsprodukt XSTEM, när den injiceras i en led med broskskada, söker sig till broskskadan och kan omvandlas till broskceller och producera ny broskvävnad. Detta bekräftar att XSTEM har regenererande egenskaper och därmed har stor potential att fungera som en DMOAD i behandling av artros.

Vi meddelade nyligen att sårläkning kommer att vara ett nytt behandlingsområde för XSTEM. I samarbete med Professor Folke Sjöberg och hans team på Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, har vi i en preklinisk studie visat att XSTEM har utmärkt sårläkande förmåga och att den nybildade hudvävnaden liknar normal hud. Sårläkning är ett spännande indikationsområde för vår stamcellsprodukt XSTEM av flera anledningar. Dels så är det medicinska behovet mycket stort och vi ser en mycket attraktiv marknadspotential. Vi kan också snabbt komma ut på marknaden med en sårläkningsprodukt genom att de kliniska studierna pågår under relativt kort tid.

En annan ny möjlig indikation för XSTEM är ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), som är en livshotande lungkomplikation som bland annat kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Vi har nu genomfört en Vinnova-finansierad studie i samarbete med Thoraxkirugen i Lund och resultaten bekräftar den tidigare rapporterade terapeutiska effekten av XSTEM. Detta baseras både på mätningar av kliniska parametrar samt histologiska analyser som visar mindre skada på lungvävnaden efter behandling med XSTEM. Dessutom så erhöll vi i mars ett nytt bidrag på 2,3 MSEK från Swelife/Vinnova för att ytterligare studera verkningsmekanismer i ARDS-modellen och förbereda XSTEM för möjliga kliniska studier.

För att ha full kapacitet att producera stamceller för kommande kliniska studier så har vi rekryterat ett flertal nya personer för GMP produktion. Vi har också nyligen rekryterat Camilla Wennersten som Director Clinical Development som ska leda det kliniska utvecklingsarbetet och vår kliniska strategi framåt. Camilla kommer med mycket erfarenhet från tidigare kliniska roller och vi välkomnar henne varmt till Xintela och Targinta. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera olika former av långsiktig finansiering för både Xintela och Targinta och har en bra plan för fortsatt finansiering av bolagens verksamheter.

Bästa hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund

Verkställande direktör

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport jan – juni 2021, 2021-08-27

Delårsrapport jan – sept 2021, 2021-11-19

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 12:30 CET.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-05-21-Xintela-offentliggor-delarsrapport-for-forsta-kva.pdf
Xintela-Q1-2021.pdf

2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: New CEO for Xintela's subsidiary Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Ny vd för Xintelas dotterbolag Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-16 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Xintela GMP inspection for manufacturing license completed Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-09 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela reports positive results from preclinical ARDS study and new grant of 2.3 million SEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on recent successes Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om senaste tidens framgångar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela gets tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela gets patent grant in Europe for XSTEM stem cell product Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publishes results from glioblastoma antibody study Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela is preparing for progress in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela laddar för avancemang under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-19 Xintela Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK" Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Xintela Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela submits manufacturing license application Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela recruits Jeffrey Abbey to Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Arbitral award rendered in favour of Xintela in dispute with former underwriters Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintela Board recommends Maarten de Château as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela publishes interim report for the third quarter of 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-23 Xintela Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintela Board recommends Lars Hedbys as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO comments on the positive patent notice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Xintela Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2 i Xintela AB, där teckningsperioden inleds den 4 november 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Nulägesanalys av Xintela publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Status report of Xintela published Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Status report Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Nulägesanalys Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela receives 'intention to grant' decision from European Patent Office for stem cell product XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela applies for tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela reports promising results in Covid-19 project Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela's stem cells show promising results in preclinical ARDS study Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Xintela Xintela AB: BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela expands and strengthens management team Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela utökar och förstärker ledningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for quality assurance of chondrocyte-based products Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-13 Xintela Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad - utnyttjar Utökningsoptionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela om den pågående emissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela granted preliminary approval from the European Patent Office for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK från Bauerfeind Group i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela develops treatment for aggressive breast cancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Xintela Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-26 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-22 Xintela Xintela säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 18,9 miljoner kronor med konverteringsmöjlighet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Xintela Xintela AB: BioStock: Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela granted 1 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela beviljas 1 miljon kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-01 Xintela Xintela AB årsstämma - nytt datum för stämman Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela granted 2 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela beviljas 2 miljoner kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31 Rapporter Visa Stäng
2020-02-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela AB: BioStock: Flerfrontsavancemang för Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publishes positive preclinical results from equine study Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publicerar positiva prekliniska resultat från häststudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 Xintela Xintela konverterar lån om ca 8 MSEK och tar in nytt lån om 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Positiva prekliniska resultat i Xintelas glioblastomprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-11-05 Xintela Xintela erhåller lån om ca 8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-27 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-06 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Xintela publicerar resultat fran glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Xintela Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Xintela Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-15 Xintela Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Xintela Konvertering av konvertibler i Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30 Rapporter Visa Stäng
2018-10-25 Xintela XINTELA AND CATALENT TO CO-DEVELOP BRAIN CANCER THERAPY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela XINTELA BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION TILL BAUERFEIND AG OM CIRKA 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Xintela Xintela avbryter företrädesemission och avser att genomföra en riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Xintela KOMMUNIKÉ FRÅN XINTELA AB:s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAKES ROLE AS CHIEF MEDICAL OFFICER IN XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAR ROLLEN SOM CHIEF MEDICAL OFFICER I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA KNOPPAR AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA TO SPIN OUT ONCOLOGY BUSINESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Significant progress in Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Viktiga framsteg i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela signs Letter of Intent with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Xintela Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Xintela KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela prepares for oncology spinout Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Xintela Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela to collaborate with Japanese Cellseed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Xintela Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela raises 17 million SEK in debt and equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard leaves Xintela's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard lämnar Xintelas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela building own GMP-facility for stem cell production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Xintela Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela recruits Liselotte Theorell as Birector Product Development and Quality Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela participates in multi-million, government funded initiative to form a cell and gene therapy research center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela tecknar samförståndsavtal med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela signs memorandum of understanding with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Xintela Kommunikè från Xintelas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard nominated as new board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela strengthens business development and reorganizes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Xintela Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Xintela Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-30 Xintela Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela reports positive preclinical results in cancer project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintela's stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
8 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
31 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 May 2018 | Årsstämma 2017
30 May 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Sep 2018 | Extrastämma 2018
28 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årsstämma 2018
28 May 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
1 Jun 2020 | Årligutdelning
9 Jun 2020 | Årsstämma 2019
10 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
10 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 Jul 2021 | Extrastämma 2021
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Jan 2022 | Extrastämma 2022
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
6 May 2022 | Årsstämma 2021
9 May 2022 | Årligutdelning
20 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022