Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-03-04 Sdiptech Ledningen i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-04 Sdiptech Management in Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of warrants Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-24 Sdiptech Styrelseordföranden i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av köpoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-24 Sdiptech Chairman of the Board at Sdiptech AB (publ) acquires shares via exercise of buy options Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-22 Sdiptech Sdiptech sums up the transactions from 19 February and updates margin guidance Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-22 Sdiptech Sdiptech summerar transaktionerna från den 19 februari och uppdaterar marginalguidning Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech acquires Rolec Services Ltd and One Stop Europe Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech divests the Swedish elevator business Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Sdiptech Sdiptech divest Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Sdiptech Invitation to presentation of Sdiptech AB's Year-End Report 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Sdiptech Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Sdiptech Sdiptech strengthens business area - recruits Johan Lahiri Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Sdiptech Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Johan Lahiri Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Sdiptech Bulletin from Extraordinary General Meeting of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Sdiptech Sdiptech acquires GAH (Refrigeration) Ltd in UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-15 Sdiptech Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of extraordinary general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July – September) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Oct 2020 | Sdiptech

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020

Pressmeddelande
22 oktober 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida:  www.sdiptech.se

SDIPTECH GÅR STARKT I EN OROLIG MARKNAD

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 45,2% till 92,8 Mkr (63,9), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,0% (14,5). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 18,6%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 16,8% till 515,9 Mkr (441,6). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 8,2%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 69,5% och uppgick till 86,6 Mkr (51,1).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 87,1 Mkr (41,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 86,5 Mkr (41,7).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 74,6 Mkr (87,9), motsvarande en kassagenerering om 58,8% (148,7).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,47 Kr (1,26). Efter utspädning uppgick resultat till 2,44 Kr (1,26) per stamaktie.
   
 • Den 24 juli förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Alerter Group Ltd.
   
 • I maj 2018 avyttrades Sdiptechs aktieinnehav i Supportverksamheten. Som en del av affären ingick ett antal tilläggsköpeskillingar som har realiserats under kvartalet, villket medfört en positiv resultateffekt om cirka 27 miljoner. Den kontanta regleringen av kvarvarande likvider skedde i oktober 2020, vilket var tidigare än vad som kommunicerats.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 38,0% till 246,4 Mkr (178,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 16,6% (13,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 17,8%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 13,1% till 1 483,7 Mkr (1 312,4). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 2,1%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 64,0% och uppgick till 233,4 Mkr (142,3).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 177,3 Mkr (109,9). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 175,4 Mkr (107,9).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 296,5 Mkr (208,7), motsvarande en kassagenerering om 99,1% (108,9).
   
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,20 Kr (3,22). Efter utspädning, uppgick resultatet 5,16 Kr (3,22) per stamaktie.
 • Under perioden januari till september slutfördes tre förvärv; Oy Hilltip Ab, Stockholmradio AB och Alerter Group Ltd.
   
 • En riktad nyemission genomfördes i juni om ca 353 Mkr.

VD-KOMMENTAR
SDIPTECH GÅR STARKT I EN OROLIG MARKNAD

Året har fortsatt att präglas av en orolig omvärld. Trots detta har de första nio månaderna av 2020 varit starka för Sdiptech . Vårt övergripande mål är att ö ka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under de tre kvartalen som gått har vinsten EBITA* ökat med totalt 38,0 procent, varav 17,8 procent organiskt, 21,0 procent från förvärv och -0,8 procent från valuta. Samtidigt har EBITA*-marginalen förstärkts med tre procentenheter till 16,6 ( 13,6 ) procent. Kassaflödesgenereringen uppgick till 99,1 ( 108,9 ) procent och vinst per aktie ökade till 5 ,16 (3 ,22 ) kr.

KVARTALET – Stark avslutning på ett redan stabilt kvartal
Det råder fortfarande osäkerheter kring hur länge den rådande pandemin kommer pågå, samt hur dess effekter kan komma att påverka vårt samhälle. Dock fortsätter dess inverkan på Sdiptechs verksamhet att vara begränsad, vilket hänger ihop med vår roll som leverantör av lösningar på kritiska behov inom infrastruktur. Flera av våra verksamheter har kunnat påbörja arbetet med att leverera ikapp senarelagda ordrar och under slutet av kvartalet har merparten av våra affärsenheter levererat enligt eller över plan. Detta har resulterat i att vi har kunnat öka våra leveransnivåer gentemot i fjol, motsvarande en organisk omsättningsökning om 8,2 procent, exklusive valutaeffekter.

Koncernen uppvisade i kvartalet en mycket stark organisk EBITA*-tillväxt om 18,6 procent, rensat för valutakurseffekter. Ett viktigt skäl till denna vinsttillväxt är de extra höga leveransnivåerna i kvartalet när senarelagda ordrar nu levereras ikapp. När detta sker i affärsenheter med skalbara affärsmodeller får denna försäljningsökning en tydlig resultateffekt på nedersta raden. Ett annat skäl är att en stor del av de kostnadsbesparingar som genomfördes i våras består. Våra affärsenheter var kostnadseffektiva redan innan pandemin, men som i alla kriser identifieras onödiga utgifter och strukturer, varför åtgärder kopplat till dessa kommer att permanentas. Andra satsningar som har pausats, men som bedöms långsiktigt värdeskapande, kommer dock att återupptas så snart det är möjligt. Sammantaget har vi fortfarande en extra hög lönsamhet, resulterande i rörelsemarginaler under perioden som inte bör bedömas som bestående.

FÖRVÄRV – Välkomna Alerter Group
Vi har under kvartalet förvärvat Alerter Group Ltd, vilket är vår sjätte affärsenhet i Storbritannien. Alerter Group är specialiserad på radiobaserade brandlarmsystem för döva och hörselskadade, radiobaserade räddningssystem för nödsituationer, samt andra anpassningsbara kommunikationssystem för så kallade högriskarbetsplatser. Deras främsta kunder är skolor och universitet. Med hjälp av Alerter Groups kommunikationssystem får funktionsnedsatta en snabbare och mer säker möjlighet att ta sig ut från en byggnad, vilket kan vara en avgörande faktor när det brinner.

Därtill har vi avslutat avyttringen av Supportverksamheten, som tillhandahöll administrativa tjänster inom bland annat juridik, förvärv och marknadskommunikation och som fram till våren 2018 ägdes av Sdiptech. Därefter och som en del av den strategiska renodlingen av Sdiptechs kärnverksamhet mot produkter och tjänster för kritiska behov inom infrastruktur, avyttrade Sdiptech innehavet. I affären ingick ett antal tilläggsköpeskillingar som realiserades under det tredje kvartalet av 2020.

UTSIKTER – Ökade drivkrafter för investeringar i hållbar infrastruktur
Med hot om en andra smittvåg och ett amerikanskt presidentval runt hörnet, talar mycket för att resterande månader av året kommer fortsätta att präglas av osäkerheter i vår omvärld. Trots detta är vi optimistiska. I samband med omstarten av ekonomin ser vi nya krafttag och en helt ny vilja att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Infrastruktur har en given roll i denna omställning. Det investeras till exempel fortfarande för lite i infrastruktur för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Det finns ett stort behov av förnyelse, klimatanpassning och upprustning av ledningsnät och vattenverk som ska klara av ökad kapacitet och miljökrav. Det finns även ett stort svinn på värme där stora andelar av den energi som krävs för att värma upp våra fastigheter läcker ut. Vi har dessutom kapacitetsbrist i elstamnäten och flertalet regioner har leveransproblem till ett utökat försörjningsbehov. Det finns alltså stora behov av att investera mer i hållbar infrastruktur, inte minst inom vatten, energi och transport – tre kapitalintensiva områden som är centrala för samhällets långsiktiga välfärd och tillväxt.

Koncernens marginalförstärkning som pågått under en längre tid fortsätter. Dels organiskt till följd av vårt fokus på att bygga starka marknadspositioner, dels till följd av positiva marginatillskott från förvärv. Detta har tidigare varit särskilt tydligt inom Special Infrastructure Solutions, men gäller även för Water & Energy. Samtidigt är det som nämnts tidigare en hög lönsamhet givet extra god leverans just nu, men också på grund av temporära besparingar som bestått lite längre än vi tidigare förutsåg. Med allt detta i åtanke höjer vi guidningen för EBITA*-marginalen för Special Infrastructure Solutions från 22–25 procent till 28–30 procent för helåret 2020, och för Water & Energy från 17–20 procent till 19–21 procent för helåret 2020.

Sammanfattningsvis går Sdiptech bra genom detta osäkra 2020 och vi har en stark tilltro till vår affärsmodell och den drivkraft som underbygger efterfrågan i våra verksamheters erbjudanden. Hittills i år uppvisar koncernen en organisk vinsttillväxt om 17,8 procent och målet om en vinsttillväxt om 5–10 procent kommer med all sannolikhet att överträffas för helåret. Gällande förvärv har vi hittills köpt bolag motsvarande 37 Mkr EBITA. Vår pipeline är dock god och vi står fast vid vårt mål om att förvärva 90 Mkr i tillförd EBITA under 2020.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack för förtroendet till våra 1 515 nya aktieägare som har tillkommit under kvartalet. Extra roligt är att vi har mer än dubblat antalet aktieägare på ett år. Därtill vill jag tacka alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser som fortsätter visa på fantastiska ledar- och affärsmannaskap.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se . Mer information finns på bolagets hemsida:  www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:00.

 

Bilaga

2020-10-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 22 oktober 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) brings forward publication of the interim report for third quarter to October 22nd, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-08 Sdiptech Nomination Committee in Sdiptech appointed Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-08 Sdiptech Valberedning för Sdiptech utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Divestment of Support operations completed – positive effect on profits of SEK 27 million in Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Avyttring av Supportverksamheten slutligt genomförd – positiv resultateffekt om 27 miljoner i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sale of shares in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar Alerter Group i UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech acquires Alerter Group in UK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech updates the financial targets Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Sdiptech uppdaterar de finansiella målen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the second quarter of 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för andra kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Sdiptech Sdiptech förvärvar Stockholmradio Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Sdiptech Sdiptech acquires Stockholmradio Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 353 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) carries out a directed share issue and raises proceeds of approximately SEK 353 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Sdiptech Sdiptech förvärvar finska Hilltip Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Sdiptech Sdiptech acquires Finnish Hilltip Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Summary from Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of annual general meeting 2020 of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2020 i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Update in connection with Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Sdiptech Sdiptech strengthens business area - recruits Erik Hedenryd Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Sdiptech Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the fourth quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Sdiptech Sdiptech recruits IR and PR Manager Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Sdiptech Sdiptech rekryterar IR- och PR Manager Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Sdiptech Försäljning av aktier i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Sdiptech Sale of shares in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July - September) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Auger Site Investigations Limited i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Auger Site Investigations Limited in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April – June) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Invitation to conference call in connection with the interim report for the second quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Inbjudan till telefonkonferens i samband med delårsrapport för andra kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Cryptify AB in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Cryptify AB in Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Cryptify AB i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 Sdiptech Omdisponering av ägandet i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 Sdiptech Redistribution of ownership in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Summary from Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January – March) 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the first quarter of 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Notice of Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Proforma figures according to new structure for segment reporting Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Sdiptech Sdiptech AB (publ) signs agreement on bank financing of SEK 800 million Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tecknar avtal gällande bankfinansiering om 800 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) - the Nomination Committee proposes new board members Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Sdiptech Sdiptech AB (publ) – Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Water Treatment Products Limited i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Water Treatment Products Limited in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) sells back AVA Monitoring AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes year-end report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s bokslutskommuniké för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-11 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB’s year-end report for 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires RedSpeed International Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the third quarter (July – September) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Vera Klippan AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Vera Klippan AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB (publ)'s interim report for the third quarter of 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-31 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för tredje kvartalet 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-09-05 Sdiptech Steven Gilsdorf new Head of Acquisitions at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Sdiptech Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the second quarter (April - June) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Rogaland Industri Automasjon AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Rogaland Industri Automasjon AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kompletterande information kring nuvarande årstakt för KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Additional information regarding current annual pace for KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) signs agreement of acquiring KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-25 Sdiptech Sdiptech AB (publ) tecknar avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-14 Sdiptech Summary from Annual General Meeting of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-14 Sdiptech Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes interim report for the first quarter (January - March) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-04 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB (publ)'s interim report for the first quarter of 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-04 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Kallelse till årsstämma 2018 i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Notice of Annual general meeting 2018 of Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) enters into agreement regarding previously announced divestment of support operations Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) ingår avtal om tidigare aviserad avyttring av supportverksamheten Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Sdiptech Anders Mattson ny verksamhetschef i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Sdiptech Anders Mattson new president at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Sdiptech Bengt Lejdström new CFO at Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Sdiptech Bengt Lejdström ny CFO i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) change in management team Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-08 Sdiptech Ledningsförändring i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) enters a non-binding Letter of Intent to acquire all shares in niched technology company Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i nischat teknikbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Sdiptech Extraordinary general meeting in Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Year-end report 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of extraordinary general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Invitation to conference call in connection with year-end report 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) avyttrar InsiderLog från sin supportverksamhet till Euronext Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-17 Sdiptech Sdiptech AB (publ) divests InsiderLog from its support operations to Euronext Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Multitech Site Services Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-21 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Optyma Security Systems Limited Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Aviolinx Communication and Services AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Centralmontage i Nyköping AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Information about acquisition multiples and share of business from new construction of housing Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Information kring förvärvsmultiplar och andel av affären mot nyproduktion av bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech CORRECTION: Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the third quarter (July-September 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech RÄTTELSE: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the third quarter (July-September 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-15 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-11-13 Sdiptech Invitation to conference call in connection with Sdiptech AB's interim report for the third quarter of 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-13 Sdiptech Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Polyproject Environment AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Polyproject Environment AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Tello Service Partner AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publishes Interim Report for the second quarter (April-June 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-08-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-08-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Preliminary result for the second quarter deviates significantly from last year, and earlier reporting date for the second quarter Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Preliminärt utfall för det andra kvartalet väsentligt avvikande från föregående år samt tidigarelagt rapportdatum Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) acquires AVA Monitoring Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar AVA Monitoring Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-20 Sdiptech Bulletin from Sdiptech AB's (publ) Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-20 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech AB:s (publ) årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Exercise of over-allotment option and end of the stabilization period Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av två bolag inom hissektorn i Österrike Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ) completes acquisition of two companies in the elevator sector in Austria Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of stabilization measures Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-01 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till årsstämma 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Notice of stabilization measures Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): First day of trading in Sdiptech's common share of series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): First day of trading in Sdiptech's common share of series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-12 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Första handelsdag i Sdiptechs stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) offentliggör notering av Bolagets stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) announces stock exchange listing of the Company's common share of Series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Sdiptech Sdiptech AB (publ) announces stock exchange listing of the Company's common share of Series B on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-28 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari-mars 2017) Rapporter Visa Stäng
2017-04-26 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016 Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-19 Sdiptech Sdiptech AB (publ) avser att notera stamaktier på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-19 Sdiptech Sdiptech AB (publ) intends to list common shares on Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-05 Sdiptech Sdiptech AB (publ) uppdaterar finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-28 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Sdiptech Sdiptech AB: Jan Samuelsson föreslås som ny ledamot i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) överväger finansieringsalternativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar två bolag inom hissektorn i Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-08 Sdiptech Kommentar angående artikel publicerad i Svenska Dagbladet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-31 Sdiptech Sdiptech AB (publ) är svenska vinnare i Elite Growth-kategorin i Europas största affärstävling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-16 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Topas Vatten & Service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Sdiptech Sdiptech AB (publ) förvärvar Unipower AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-24 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) fortsätter på inslagen bana och definierar tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kompletterande information kring förvärv av Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Sdiptech förvärvar Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-03 Sdiptech Sdiptech AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-13 Sdiptech Sdiptech AB: Katarina Lundblad Pinnekamp föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Sdiptech Sdiptech AB: Johnny Alvarsson föreslås som ny ledamot i Sdiptechs styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-05 Sdiptech Sdiptech AB förvärvar Frigotech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Sdiptech Sdiptech AB: Jan Samuelson till Sdiptechs Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Sdiptech Sdiptech AB: Staffan Bohman till Sdiptechs Advisory Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2016) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-09 Sdiptech Sdiptech uppdaterar datum för rapport för det andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Sdiptech Sdiptech förvärvar Hisspartner genom dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Sdiptech Sdiptech förvärvar Cliff Models Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-28 Sdiptech Renodling av Sdiptech ABs verksamhet slutförs för att skapa bästa förutsättningar för tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Sdiptech Kommuniké från Sdiptech ABs (publ.) årsstämma 2016 samt styrelsens beslut kring avstämningsdag för sakutdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 Sdiptech Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-04 Sdiptech Sdiptech förvärvar Castella Entreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-01 Sdiptech Sdiptech förvärvar Borlängebaserade Hydrostandard Mätteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-21 Sdiptech Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-18 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Sdiptech Sdiptech AB (publ) slutför kapitalanskaffning om totalt cirka 70 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-11 Sdiptech Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-26 Sdiptech Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Sdiptech Sdiptech AB planerar att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2015-11-12 Sdiptech Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-15 Serendipity Innovations AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Serendipity Innovations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Serendipity Innovations AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Innovations AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations kallar till extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 för att pröva förslag till renodling och förenkling av strukturen, namnbyte samt förändringar av styrelse och ledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity förvärvar svenskt verkstadsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity offentliggör rapport för jan-juni 2015 samt planer på renodling och förenkling av verksamheten bl.a. genom försäljning av inkubatorn, namnbyte och ändringar av styrelse och ledning Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-19 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity förvärvar kroatiska installations- och serviceföretaget Metus Pressreleaser Visa Stäng
2015-07-02 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations förvärvar elteknikbolaget CentralByggarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-01 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations förvärvar Umeåbaserade Medicvent Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-11 Serendipity Innovations AB (publ) Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015 Pressreleaser Visa Stäng
2015-06-09 Serendipity Innovations AB (publ) Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB Pressreleaser Visa Stäng
2015-05-21 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-13 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2014 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Serendipity Innovations AB (publ) Kallelse till årsstämma i Serendipity Innovations AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-21 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipity Innovations utökar ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-23 Serendipity Innovations AB (publ) Värdeökning inom Serendipity Innovations affärsområde Venture Management bidrar till bolagets intjäning med cirka 26 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-04 Serendipity Innovations AB (publ) Serendipitys team ringde in bolaget på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Mar 2017 | Kvartalsutdelning 2016
12 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
20 Jun 2017 | Årsstämma 2016
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
14 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 Mar 2018 | Extrastämma 2018
14 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
14 May 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Sep 2018 | Kvartalsutdelning
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Dec 2018 | Kvartalsutdelning
2 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
12 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
13 May 2019 | Årsstämma 2018
13 Jun 2019 | Kvartalsutdelning
23 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Sep 2019 | Kvartalsutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
18 May 2020 | Årsstämma 2019
11 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
22 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
10 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
14 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
17 Dec 2020 | Extrastämma 2020
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
12 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
18 May 2021 | Årsstämma 2020
14 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
14 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
14 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
10 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner