Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-09-19 Gabather Gabather AB: Gabather genomför företrädesemission om 62 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Gabather Gabather AB: Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Gabather Gabather AB expands intellectual property portfolio related to the clinical candidate GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Gabather Gabather AB stärker de immateriella rättigheterna för läkemedelskandidaten GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-19 Gabather Gabather AB erhåller rapport gällande klinisk Fas 1a-studie. Studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad vid oral administrering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Gabather Årsstämma i Gabather AB (publ) 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Gabather Gabather AB: Delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Gabather Gabather AB: Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1a studie med läkemedelskandidaten GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-18 Gabather Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Gabather ÅRSREDOVISNING för Gabather AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Gabather Gabather AB: Bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-02 Gabather Gabather utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Gabather Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-04 Gabather Gabather AB erhåller godkännande för start av klinisk Fas 1 studie med GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Gabather Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 7 Nov 2018 | Gabather

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 (1 341) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -5 163 (-3 292) KSEK.
 • Resultat per aktie -1,00 (-0,22) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -4 515 (-4 685) KSEK.
 • Likvida medel per 30 september 21,4 MSEK.

Första 9 månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 49 (2 539) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -16 205 (-9 350) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,79 (-0,63) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -15 312 (-11 427) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 •  Gabather AB har framgångsrikt genomfört regulatoriska GLP toxikologiska studier med GT-002 i gnagare och icke-gnagare. De säkerhetsfarmakologiska studierna var utan anmärkningar och GT-002 visade inga negativa kardiovaskulära effekter.
 •  Gabather har lämnat in en ansökan (Clinical Trial Authorization, CTA) om tillstånd att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten GT-002.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Dr. Michael Robin Witt utses till VD. Dr Witt var sedan maj i år tillförordnad VD i bolaget.

VD har ordet

Genom att vi lämnade in ansökan för vår ”First in Man Study” med GT-002 till myndigheterna i Finland, markerar tredje kvartalet 2018 en milstolpe i utvecklingen av Gabather. Den planerade fas 1 studien är en dubbelblind, placebokontrollerad doseskaleringsstudie där ökande enstaka doser av GT-002 testas. I studien kommer vi att testa maximalt 6 dosnivåer med 8 friska försökspersoner i varje dosnivå, 6 personer får GT-002 och 2 personer får placebo. Primär målsättning med studien är att studera säkerhet och hur väl GT-002 tolereras. Sekundärt mål är att studera GT-002’s farmakokinetiska egenskaper. Vi förväntar oss ett godkännande från finska läkemedelsmyndigheten inom kort och att studien kan starta inom loppet av innevarande kvartal.

Denna första fas 1-studien planeras att följas av en fas 1b studie med upprepade och ökande dosering. GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.

Parallelt med utvecklingen av GT-002 fortskrider ett forskningsprogram där bolaget har tagit fram flera nya substanser för att stärka och diversifiera bolagets produktportfölj. Inom forskningsprogrammet undersöker vi, i tillägg till modellerna för schizofreni, även effekten i modeller för kognition och minne.  

För att med kraft kunna ta GT-002 in i fas 2 bedöms ett partnerskap med större biotech/farmabolag vara viktigt. Som ett led i detta pågår en kontinuerlig dialog med potentiella framtida partners för att få deras input på det planerade utvecklingsprogrammet. Närmast kommer vi att delta på BioEurope i Köpenhamn nu i november. En optimal tidpunkt för att ingå ett avtal bedöms vara efter resultat från den första effektstudien på GT-002.  

Vi deltog också för någon vecka sedan i Biostock Life Science Summit på Medicon Village i Lund. Videon från detta event och annan information finner ni på vår hemsida www.gabather.com.

Inom loppet av det tredje kvartalet har vi tagit viktiga steg i transformeringen av Gabather till ett klinisk utvecklingsbolag. Detta hade inte varit möjligt utan motiverade kollegor. Jag vill därför ge ett stort tack till mina kollegor och samtidigt tacka för förtroendet att som VD leda bolaget in i en ny och spännande fas.  

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GabaA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter. GT-002 visar liknande effekter i en psykosmodell i djur som det etablerade läkemedlet Clozapine.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 21 KSEK (1 341).

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 5,2 MSEK (4,6).

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick till -5,2 MSEK (-3,3) medan resultat per aktie uppgick till -1,00 SEK (-0,22). Jämförelsetal är ej justerat för sammanläggning.

Per den 30 september 2018 uppgick koncernens likvida medel till 21,4 MSEK (16,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -4,5 MSEK (-4,7). Eget kapital uppgick till 20,0 MSEK (18,1) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 88,0 procent (92,5).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (95).

Organisation

Per den 30 september 2018 hade Gabather sju (7) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00.

Optioner

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av aktier och optioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355 556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 32 kronor under perioderna 17 – 31 oktober 2018 och 17 – 31 januari 2019. Vid fullteckning med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 261 728,45 kronor och antalet aktier öka med 588 889 aktier, motsvarande utspädning om 11 procent. Gabather tillförs 18,8 MSEK.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 36 798 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 1,6 procent. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 2,03%. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 103 493 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 3,5 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Byte av redovisningsprinciper

För att redovisningen bättre ska överensstämma med internationell redovisningspraxis har styrelsen beslutat byta redovisningsprincip och kostnadsföra utvecklingskostnader. Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har fram till årsredovisningen för 2017 tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.

Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Noten till eget kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2019-02-12 Bokslutskommuniké

2019-03-29 Årsredovisning

2019-04-26 Q1 Rapport

2019-05-22 Bolagsstämma

2019-08-21 Q2 Rapport

2018-10-24 Gabather Gabathers styrelse utser Dr Michael Robin Witt till Verkställande Direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Gabather Gabather ansöker om start av klinisk fas I-studie för produktkandidaten GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Gabather Gabather delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-03 Gabather Gabather har genomfört toxikologiska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-03 Gabather Gabather has completed toxicological studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Gabather Årsstämma i Gabather AB (publ) 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Gabather Gabathers VD lämnar sitt uppdrag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Gabather Gabather Delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Gabather KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Gabather Gabather offentliggör årsredovisning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Gabather Gabather AB genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning som innehåller ny information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Gabather Gabather senarelägger offentliggörande av årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Gabather Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Gabather Kommuniké från extra bolagsstämma i Gabather AB (publ) den 7 mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Gabather Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 Gabather KALLELSE TILL extra bolagsstämma i Gabather AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-02 Gabather Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Gabather Nyemissionen i Gabather är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-30 Gabather Venture Valuations analys av bolagets utvecklingsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 Gabather Gabather offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Gabather Kommuniké från extrastämma i Gabather AB (publ) den 13 november 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Gabather Gabather delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Gabather Tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Gabather Kallelse till extra bolagsstämma i Gabather (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Gabather Gabather föreslår företrädesemission om 33,1 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Gabather Analyst Group har publicerat en analys av Gabather Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Gabather Gabather har funnit lösning på tidigare kommunicerat problem avseende exponering av GT-002 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-03 Gabather Indiskt patent och GMP leverans Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-26 Gabather Forskning och utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Gabather Delårsrapport Q2 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-23 Gabather Korrigering av kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Gabather Kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Gabather Gabather Delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Gabather Gabather söker nytt patent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Gabather Gabather tecknar avtal om GMP produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
26 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner