Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-12-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator rekryterar Knut Pousette som ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point får klart med ny detaljplan för Nya Brotorget i Bollnäs i rekordfart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag SBS handlas nu på börsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Nya aktieanalyser av Offentliga Hus med köprekommendationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör informationsbroschyr och avstämningsdag för utdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Rebecka Eidenert blir VD för nya börsnoterade Studentbostäder i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-12 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 12 Nov 2020 | Fastator

Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Linnégatan 2, 114 47 Stockholm senast onsdagen den 9 december 2020.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Med anledning av den pågående pandemin COVID-19 avser styrelsen besluta om att samla in fullmakter för stämman i enlighet med den nya lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor, för att ge möjlighet för aktieägare att genom ombud kunna nyttja sin rösträtt utan att vara fysiskt närvarande. Fullmaktsformulär för detta kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida enligt nedan.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 7 december 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

7.     Beslut om vinstutdelning i form av dels kontant-, dels sakutdelning

8.     Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) inklusive ändring av bolagsordningen

9.     Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Advokat Jan Litborn, eller den han sätter i sitt ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: vinstutdelning i form av dels kontant-, dels sakutdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om dels kontantutdelning, dels sakutdelning, enligt följande.

a. Kontantutdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om kontant utdelning om tre (3,00) kronor per aktie i Fastator.

b. Sakutdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om s.k. sakutdelning i form av aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) org. nr. 556824-2696 (”Offentliga Hus”), enligt följande.

Sakutdelning föreslås ske med en (1) aktie i Offentliga Hus för varje fullt antal av tre (3) innehavda aktier i Fastator, vilket motsvarar en utdelning om 4,33 kronor per aktie baserat på Offentliga Hus stängningskurs om 12,98 kronor den 11 november 2020. Förslaget innefattar att Fastator uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar av aktier i Offentliga Hus erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Offentliga Hus.

Fastator äger för närvarande direkt och indirekt 72 014 925 aktier i Offentliga Hus vilket motsvarar cirka 28,1 % av aktiekapitalet och rösterna i Offentliga Hus. Styrelsens förslag innebär således att 5 111 897 aktier i Offentliga Hus, eller cirka 7,1 % av Fastators direkta och indirekta innehav i Offentliga Hus, delas ut till Fastators aktieägare. Efter genomförd sakutdelning uppgår Fastators direkta och indirekta aktieinnehav i Offentliga Hus till 66 903 028 aktier vilket motsvarar 26,1 % av aktiekapitalet och rösterna i Offentliga Hus.

Vid Fastators årsstämma den 6 maj 2020 beslutades inte någon vinstutdelning. Hela det enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet som anges i årsredovisningen för 2019, om 1 580 880 534 kronor, finns således kvar.

Förslaget innebär att ett sammanlagt beräknat värde om 7,33 kronor per aktie i Fastator (enligt ovan) föreslås utdelas, genom utdelningen av aktierna i Offentliga Hus tillsammans med den kontanta utdelningen. Sammanlagt utdelningsbelopp beräknas sålunda till 112 410 608 kronor, motsvarande ca 7,11 % av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för kontantutdelningen respektive sakutdelningen, att infalla senast dagen före nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter beslutad avstämningsdag.

Punkt 8: uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) inklusive ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt

antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i bolaget genom att varje (1) aktie delas upp i fem (5) aktier (aktiesplit 5:1) enligt nedan. Aktiespliten föreslås genomföras efter att den kontanta utdelningen och sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus enligt ovan genomförts (förutsatt att stämman beslutar om utdelning).

Genom uppdelningen kommer antalet aktier i Fastator att öka, från 15 335 690 stycken till 76 678 450 stycken. Vardera akties kvotvärde kommer genom uppdelningen att minska, från ca 1,60 kronor till ca 0,32 kronor.

Uppdelningen innebär ändring av § 5 av Fastators bolagsordning enligt följande:

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 5. Antal § 5. Antal aktier / Number of sharesAntal aktier skall vara lägst
aktier / 43 750 000 stycken och högst 175 000 000 stycken.The number of
Number of shares shall be at least 43,750,000 and no more than 175,000,000.
sharesAntal
aktier
skall vara
lägst
8 750 000
stycken och
högst
35 000 000
stycken.The
number of
shares
shall be at
least
8,750,000
and no more
than
35,000,000.

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, att infalla efter avstämningsdagarna för utdelning enligt ovan (förutsatt att stämman beslutar om utdelning enligt förslaget) och senast dagen före nästa årsstämma.

Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar om nedan ändring av § 10 tredje stycket av Fastators bolagsordning med anledning av motsvarande ikraftträdd ändring av aktiebolagslagen.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 10. Kallelse § 10. Kallelse / NoticeTredje stycketFör att få deltaga i
/ NoticeTredje bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en
stycketFör att utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende
få deltaga i förhållandena sex (6) bankdagar före stämman, dels göra en
bolagsstämman anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i
skall kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
aktieägare dels helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
vara upptagen i och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.A
en utskrift shareholder that wishes to participate in a general meeting
eller annan must be recorded in a printout or other transcript of the
framställning share ledger as of six (6) banking days before the meeting,
av aktieboken and notify the company of his/her intention to attend the
avseende meeting no later than at 12:00 p.m. on the date stated in the
förhållandena notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other
fem (5) public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New
vardagar före Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday
stämman, dels prior to the general meeting.
göra en anmälan
till bolaget
senast kl.
12.00 den dag
som anges i
kallelsen till
stämman. Denna
dag får inte
vara söndag,
helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än
femte vardagen
före stämman.A
shareholder
that wishes to
participate in
a general
meeting must be
recorded in a
printout or
other
transcript of
the share
ledger as of
five (5)
weekdays before
the meeting,
and notify the
company of
his/her
intention to
attend the
meeting no
later than at
12:00 p.m. on
the date stated
in the notice
of the meeting.
Such a date may
not be a
Sunday, other
public holiday,
Saturday,
Midsummer Eve,
Christmas Eve
or New Year’s
Eve and may not
occur earlier
than the fifth
weekday prior
to the general
meeting.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.se från och med senast två veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.se från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 15 335 690 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till stämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och i förekommande fall stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För information om bolagets hantering av personuppgifter i samband stämman se Fastators personuppgiftspolicy på bolagets hemsida https://fastator.se/personuppgiftspolicy, samt den allmänna integritetspolicy för deltagare på bolagsstämmor som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html 

Stockholm i november 2020

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
 

Joachim Kuylenstierna, VD 
joachim.kuylenstierna@fastator.se 
070 – 515 51 51  
 

Svante Bengtsson, Vice VD

svante.bengtsson@fastator.se

070 – 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO

christoffer.stromback@fastator.se 
070 – 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

2020-11-12 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: ANALYSGUIDEN PUBLICERAR UPPDATERAD AKTIEANALYS AV FASTATOR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Fortsatt fokus på värdeskapande förvaltning Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Starkt kvartal för Offentliga Hus efter renodling av fastighetsportfölj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus offentliggör meddelande om stabiliseringsåtgärder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB Flat av Nordic Credit Rating Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige AB börsnoteras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Handeln i Offentliga Hus aktier inleds idag på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point i stark expansionsfas utser Magnus Åkesson som ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny obligationsfinansiering och kommande notering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus offentliggör prospekt och pris-intervall i noteringen på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om totalt 550 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point i snabba steg mot återskapande av stadskärnor i Motala och Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus avser att noteras på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus byggstartar på Opaltorget i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten 'Watch Positive'- hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator lämnar meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör resultatet av återköpserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator rekryterar ny koncern-redovisningsansvarig inför byte av börslista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus släpper extra delårsrapport för jan-aug 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-14 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-10 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-08 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator carries out heavily over-subscribed directed new share issue of 1,000,000 shares and raises proceeds of approximately SEK 120 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator announces its intention to carry out a directed new issue of shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden - minskar sin bruttoskuld Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators nya innehavsbolag Studenbostäder i Sverige får klartecken för 350 nya lägenheter i Karlstad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: ""Stabil intjäning förtjänar hög värdering" Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-03 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator förtydligar den nya strukturen av innehavsbolagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Styrelse och ledning köper aktier i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator genomför omstrukturering av innehavsbolagen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-27 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter i Simrishamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Leif Östling ny styrelseordförande i Fastators dotterbolag Industrisamhället Fastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point lanserar boende i Trelleborgs citykärna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus kommunicerar tidpunkt för börsintroduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus gör miljardförvärv i Halmstad och Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators ledning och styrelse ökar sitt innehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus uppdatering kring kapitalanskaffning och börsintroduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus förvärvar i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Aktiespararna publicerar uppdaterad aktieanalys av Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Härnösand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Fagersta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Carlsquare Equity Research inleder aktieanalys av Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar koncept kring centrumutveckling med totalt 60 000 kvm hyresbyggrätter i pipeline Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Point Properties Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - mars 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Ändrad lokal för Fastators årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator erbjuder alternativt röstningsförfarande inför årsstämman med anledning av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Rättelse: Fastator offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator skjuter upp utdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus rekryterar ny fastighetschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus styrelse nu komplett Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Eva Hamilton föreslås bli ny styrelseledamot i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus stärker transaktionsteamet inför kommande börsnotering Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Offentliga Hus värde i fokus Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Bokslutskommuniké 2019 - styrelsen avser föreslå utdelning om 3,00 kr per aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus förvärvar i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus nya ledning förvärvar i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator påskyndar listbytesprocessen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Industrisamhället förvärvar för cirka 600 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: ABG inleder aktieanalys av Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör ny finansiell information Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Justering av Fastators och Offentliga Hus tidigare offentliggjorda renodling av verksamheterna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Ändring av förslag vid extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjorda förvärv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator och Offentliga Hus renodlar verksamheterna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus ringer i klockan för grön obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Högre värden på fastigheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - september 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-15 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Ny styrelse i Fastators innehavsbolag Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Valberedning fastställd i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-04 Aktiebolaget Fastator Tidigarelagd publicering av delårsrapport januari-september 2019 för Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Offentliga Hus emitterar hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-27 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus överväger att emittera en grön obligation och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-11 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 375 Mkr i en kraftigt övertecknad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Penser Access: Fastator - Fortsatt NAV-tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator medverkar när Nasdaq ringer i klockan för lanseringen av likviditetsprogram för företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Fortsatt rabatt trots kurslyft Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Aktiebolaget Fastator Delårsrapport januari-juni 2019 för Aktiebolaget Fastator (publ) tidigarelagd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Framgångsrik uthyrning i Södertälje om drygt 9 500 kvm. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastators vice VD Svante Bengtsson har i juli köpt 125 000 teckningsoptioner samt 1 400 aktier i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Komplettering: Fastator och Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,3 Mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator och Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,3 Mdkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator och Offentliga Hus tillträder fastigheter i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-05 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 150 MKR. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Point Properties förvärvar centrumfastighet i Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Penser Access: Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot stadskärnor Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Högre värden på fastigheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator etablerar Point Properties Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator tillträder fastigheter om 177,25 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator förvärvar fastigheter för 220 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Fallande räntor ger ny skjuts till fastighetsbolagen Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 200 MKR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: OH bakom JEK-tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Penser Access: Fastator - Fortsatt substanstillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator investigates possibility of issuing corporate bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator: Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Aktiebolaget Fastator Rättelse: Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Aktiebolaget Fastator Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Aktiebolaget Fastator Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Aktiebolaget Fastator Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aktiebolaget Fastator Fastator förvärvar kommersiella fastigheter för 111 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Aktiebolaget Fastator AB Fastator löser in samtliga utestående obligationer med förfall 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-19 Aktiebolaget Fastator AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser genomföra inlösen av befintligt obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-08 Aktiebolaget Fastator Fastator rekryterar ny CFO och transaktionsansvarig inför byte av börslista Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Aktiebolaget Fastator Valberedning fastställd i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-01 Aktiebolaget Fastator Fastator utvärderar refinansiering av utestående obligationsfinansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-25 Aktiebolaget Fastator Förtydligande förvärv av Portvakten Industrifastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-25 Aktiebolaget Fastator Fastator fokuserar på stadsnära industriområden genom förvärv av Portvakten Industrifastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om ytterligare drygt en miljard i förvärv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Kraftig expansion av NAV Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Aktiebolaget Fastator Fastator inleder process för listbyte till börsens huvudlista Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Aktiebolaget Fastator Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Aktiebolaget Fastator Penser Access: Fastator - Billig exponering mot samhällsfastigheter Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-13 Aktiebolaget Fastator Fastators styrelse beslutar om utdelningspolicy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2017 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Aktiebolaget Fastator Väsentliga förväntade positiva värdeförändringar i innehav Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Aktiebolaget Fastator Nytt datum för publicering av Fastators årsredovisning för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Aktiebolaget Fastator Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Aktiebolaget Fastator Valberedning fastställd i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Aktiebolaget Fastator Styrelsen utser Joachim Kuylenstierna till VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-13 Aktiebolaget Fastator Fastator har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Aktiebolaget Fastator Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus förvärvar fastigheter för 828 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Aktiebolaget Fastator Grundaren Joakim Orthén åter delägare i Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Aktiebolaget Fastator Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Aktiebolaget Fastator Investmentbolaget Fastator utökar organisationen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-06 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Aktiebolaget Fastator Nytt datum för publicering av Fastators Q3-rapport 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Aktiebolaget Fastator Korrigering av poster i Fastators delårsrapport för Q2 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport april - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus utvärderar emission av företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Aktiebolaget Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus offentliggör planer på börsintroduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Aktiebolaget Fastator Lars Holm, 52, ny VD för Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Aktiebolaget Fastator Lars Holm, 52, ny VD för Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 Aktiebolaget Fastator Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Aktiebolaget Fastator Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 Aktiebolaget Fastator Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus VD Fredrik Klerfelt slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Offentliga Hus VD Fredrik Klerfelt slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Aktiebolaget Fastator Jacqueline Winberg ny styrelseledamot i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Aktiebolaget Fastator Jacqueline Winberg ny styrelseledamot i Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Aktiebolaget Fastator Förslag till styrelse i AB Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-05 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2016 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Aktiebolaget Fastator KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) bokslutskommuniké januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-12 Aktiebolaget Fastator Förtydligande av villkor för Aktiebolaget Fastators obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-01 Aktiebolaget Fastator Svante Bengtsson ny CFO för Fastator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-25 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-02 Aktiebolaget Fastator Fastator investerar ytterligare 41 MSEK i nyförvärvat fastighetsbolag på snabbväxande marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Aktiebolaget Fastator Fastator fullföljer förvärvet av Portvakten Industrifastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Aktiebolaget Fastator Fastator investerar i svenskt fintechbolag nischat mot fastighetssektorn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Aktiebolaget Fastator Fastators CFO Erika Kveldstad slutar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Aktiebolaget Fastator Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 Aktiebolaget Fastator Fastator fullföljer förvärvet av Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-05 Aktiebolaget Fastator Fastator avyttrar sitt innehav i Konland AB och realiserar en avkastning om 252% under innehavstiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Aktiebolaget Fastator Kompletterande pressmeddelande avseende Fastators förvärv av Portvakten Industrifastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-03 Aktiebolaget Fastator Fastator växer genom förvärv av fastighetsbolag i Ängelholmsregionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Aktiebolaget Fastator Fastator emitterar 3-årigt obligationslån om 250 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Aktiebolaget Fastator Fastator undersöker möjligheten att emittera nya företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Aktiebolaget Fastator Fastator stärker sin kapacitet inom fastighetsförvaltning genom förvärv av Nordic PM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-17 Aktiebolaget Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-16 Aktiebolaget Fastator Investmentbolaget Fastator förstärker sitt investeringsteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Aktiebolaget Fastator Fastator växer genom förvärv av bolag inom student- och temporärboende i sydvästra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Aktiebolaget Fastator Fastator avyttrar sitt sista direktägda fastighetsinnehav och fullbordar därmed omvandlingen till renodlat investmentbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Aktiebolaget Fastator Konland AB avyttrar fastigheterna Gladan 6 & 7 på Kungsholmen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Aktiebolaget Fastator Fastator's interim report for the first quarter of 2016 is now published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Aktiebolaget Fastator Fastators delårsrapport för Q1 2016 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Aktiebolaget Fastator Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Aktiebolaget Fastator Fastators årsredovisning för 2015 är nu publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Aktiebolaget Fastator Bokslutskommuniké januari - december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
2 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
15 Dec 2020 | Extrastämma 2020
16 Dec 2020 | Extrautdelning
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner