Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-13 Enorama Pharma Enorama Pharma (publ) avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 Enorama Pharma Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) om försäljning av nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller godkännande för patent avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Enorama Pharma Förtydligande angående Enorama Pharmas genomförda riktade nyemission av 320 000 aktier genom vilket Bolaget tillförts 8 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Enorama Pharma Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 320 000 aktier och tillförs 8 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-11 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 Aug 2021 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 216 (1 851) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 353 (-4 251) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 450 (-4 338) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,88 (-0,78) SEK

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JAN – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 993 (1 974) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 247 (-9 543) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 445 (-9 809) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,85 (-1,77) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni till 6,9% (-6,9%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 6 174 352 aktier.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

 • Den 17 februari meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 16 december 2021. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter.

 

 • Den 17 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2020.

Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida ( https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/ ).
 

 • Den 12 mars meddelade Styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie, vilket tillförde Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Kapitalet tillfördes för att effektivt kunna driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess tobaksfria, vita snusprodukt. Aktierna registrerades hos Bolagsverket den 14 april 2021.

 

 • Den 18 mars meddelade Enorama Pharma att godkännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella registreringsansökan som Enorama Pharmas kund Evolan Pharma AB drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan står nu som innehavare av försäljningstillståndet för Bolagets nikotintuggummi på den svenska marknaden.

 

 • Den 22 mars meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått ytterligare ett nationellt godkännande inom sin MRP-ansökan. Samtliga länder där ansökan sänts in har godkänt nikotintuggummit: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och slutligen Spanien.

 

 • Den 8 april meddelade Enorama Pharma att den sista teckningsperioden passerat och de teckningsoptioner som utgavs i den riktade emissionen 2020-10-26, förfallit i sin helhet. Teckningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 jan 2021, 22 – 26 feb 2021 och 25 – 31 mars 2021. Inga aktier tecknades med stöd av dessa teckningsoptioner.

 

 • Den 12 april ingick Enorama Pharma avtal med Northerner Scandinavia Inc om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registrerade varumärke, NIC-S[®]. I april 2021, etablerade Bolaget ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och avtalet är det första som ingås av Enorama Pharma Inc. Avtalet, som löper till 31 dec 2021, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna via hemsidorna nicokick.com och northerner.com i USA. Avtalet innehåller inga volymåtaganden. Lanseringen är förknippad med kostnader av engångs- och uppstartskaraktär och avtalet väntas därför ha en positiv nettomarginal tidigast under slutet av avtalstiden.

 

 • Den 14 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida ( https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/ ).
 

 • Den 19 april kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 19 maj 2021.

 

 • Den 18 maj meddelade Enorama Pharma att årsstämman skjuts upp till den 23 juni 2021. Under den sista dagen för röstning, tisdagen den 18 maj 2021, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. Styrelsen beslutade därför att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges möjlighet till det.

 

 • Den 19 maj publicerade Enorama Pharma delårsrapport för det första kvartalet 2021.

Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida ( https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/ ).
 

 • Den 25 maj kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 23 juni 2021.

Kallelsen återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida ( https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2021/ ).
 

 • Den 23 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. Vid stämman var 2 003 950 aktier representerade utav 6 174 352 utgivna, motsvarande ca 32,5 % av det totala antalet aktier. Sammanfattningen av de beslut som fattades återfinns på Bolagets hemsida ( https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2021/ ).

 

 • Den 30 juni meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2021 kl. 08:55 CEST.
 

2021-06-30 Enorama Pharma Huvudägaren i Enorama Pharma stärker bolagets egna kapital med 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Enorama Pharma Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Enorama Pharma Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Enorama Pharma Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till den 23 juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Enorama Pharma Enorama Pharma lanserar varumärket NIC-S i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Enorama Pharma Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Enorama Pharma Enorama Pharma: Årsredovisning och revisionsberättelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-13 Enorama Pharma Enorama Pharma AB startar bolag i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår avtal med Northerner om försäljning av tobaksfritt, vitt snus till konsumenter i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Enorama Pharma Enorama Pharma: Utfall teckningsoptioner utgivna 2020-10-26 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Enorama Pharma Enorama Pharma: Nationellt godkännande i samtliga sju länder i MRP-ansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 Enorama Pharma Enorama Pharma: Godkänd registreringsansökan av nikotintuggummi i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Enorama Pharma Enorama Pharma genomför riktad nyemission av aktier och tillförs 7,2 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Enorama Pharma BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår låneavtal om 8 MSEK med DS Global Pte. Limited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Enorama Pharma Enorama Pharma genomför riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 miljoner kronor och potentiellt ytterligare 7,5 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår låneavtal om 5 MSEK med Nordea Bank ABp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-12 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Enorama Pharma Huvudägaren i Enorama Pharma stärker Bolagets egna kapital med 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-26 Enorama Pharma Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Enorama Pharma Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med IGRP LDA (IG Therapeutics) om försäljning av nikotintuggummi i bl.a. Portugal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Enorama Pharma Enorama Pharma har mottagit en invändning på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Enorama Pharma Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Enorama Pharma Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till den 26 juni 2020 för att kunna genomföra årsstämman digitalt utan personlig närvaro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår licens- och leveransavtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Enorama Pharma MRP-processen för Enorama Pharmas nikotintuggummi är avslutad och samtliga länder där ansökan skickats in är överens om att produkten uppfyller alla krav för godkännande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Enorama Pharma Enorama Pharmas bolagsstämma flyttas till annan lokal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Enorama Pharma Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Enorama Pharma Enorama Pharma: Årsredovisning och revisionsberättelse Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-11 Enorama Pharma Enorama Pharma har ingått tilläggsavtal med Evolan Pharma AB om försäljning av nikotintuggummi på åtta nordeuropeiska marknader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Enorama Pharma BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Enorama Pharma Rättelse: Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Enorama Pharma Enorama Pharma säkrar finansiering genom låneavtal om 17 MSEK och refinansierar befintligt lån om 18 MSEK med Swede Unipharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-04 Enorama Pharma Enorama Pharma mottar sin andra amerikanska order på tobaksfria nikotinpåsar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 Enorama Pharma Enorama Pharma mottar order på tobaksfria nikotinpåsar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Enorama Pharma Enorama Pharma ansöker om patent rörande fyllningsprocess för nikotinpulver med upptag i munhålan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Enorama Pharma Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med betapharm Arzneimittel GmbH om försäljning av nikotintuggummi i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-19 Enorama Pharma Enorama Pharma ansöker om patent för nikotinpulver med upptag i munhålan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 Enorama Pharma Enorama Pharma har meddelat Läkemedelsverket vilka länder som ska ingå i Bolagets första MRP-ansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Enorama Pharma Enorama Pharma har fått besked att Läkemedelsverket accepterar begäran om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-20 Enorama Pharma Enorama Pharma har skickat in begäran till svenska Läkemedelsverket om att Sverige ska agera referensland i kommande MRP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-14 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-14 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 Enorama Pharma Enorama Pharma genomför riktad nyemission om 15,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-02 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller godkännande för nikotintuggummit från Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Enorama Pharma Enorama Pharma har skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Enorama Pharma Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Enorama Pharma Enorama Pharmas väg mot ett tuggummi med medicinsk cannabis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-24 Enorama Pharma Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Enorama Pharma Enorama Pharma (publ) har idag skrivit avtal med MAE Holding om försäljning av nikotintuggummi i Holland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Enorama Pharma Enorama Pharma har slutfört screeningstudie inom Cough & Cold-segmentet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-12 Enorama Pharma Enorama Pharma inrättar ett ersättningsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Enorama Pharma Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Enorama Pharma Enorama Pharma har idag mottagit andra omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Enorama Pharma Enorama Pharmas ansökan om formuleringspatent för nikotintuggummit förväntas beviljas i juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Enorama Pharma Enorama Pharma beslutar etablera en självständig enhet inom tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel) och söker samarbetspartners Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 Enorama Pharma Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Enorama Pharma Enorama Pharma: Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Enorama Pharma Enorama Pharma: Förändring i valberedningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Enorama Pharma Enorama Pharma har skickat in begärda kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Enorama Pharma Enorama Pharma etablerar intern ekonomifunktion och söker Chief Financial Officer till kontoret i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-06 Enorama Pharma Enorama Pharma: Valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-06 Enorama Pharma Enorama Pharma kommer att svara på Läkemedelsverkets kompletteringsfrågor drygt fyra veckor före utsatt tid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Enorama Pharma BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Enorama Pharma Enorama Pharma etablerar laboratorium för medicinsk cannabis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-06 Enorama Pharma Tillsättande av valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-06 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Enorama Pharma Enorama Pharma har mottagit första omgången frågor på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Enorama Pharma ENORAMA PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNADES - TECKNAD TILL 152 PROCENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Enorama Pharma Rättelse: Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller tillstånd att hantera cannabis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 25 MSEK - FOKUS PÅ LANSERING AV NIKOTINTUGGUMMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Enorama Pharma Enorama Pharma tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-17 Enorama Pharma Enorama Pharma har passerat Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Enorama Pharma Martin Lind lämnar styrelsen i Enorama Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Enorama Pharma Enorama Pharma sänder in registreringsansökningar till svenska Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller partihandelstillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Enorama Pharma Enorama Pharma erhåller partihandelstillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 Enorama Pharma HUVUDÄGAREN I ENORAMA PHARMA STÄRKER BOLAGETS EGNA KAPITAL MED 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA HAR ANSÖKT OM PARTIHANDELSTILLSTÅND HOS LÄKEMEDELSVERKET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-03 Enorama Pharma HÄRLIG SOMMAR ÖNSKAR ENORAMA PHARMA! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-21 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA HAR BESLUTAT OM ATT STARTA UTVECKLINGSARBETET AV MEDICINSKT CANNABISTUGGUMMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA INGÅR LÅNEAVTAL MED SWEDE UNIPHARMA AB. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 Enorama Pharma Enorama Pharma anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant i bolagets aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Enorama Pharma KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Enorama Pharma Enorama Pharma utvidgar styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Enorama Pharma Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Enorama Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Enorama Pharma ENORAMA PHARMA INGÅR LÅNEAVTAL MED BOLAGETS HUVUDÄGARE SWEDE UNIPHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-08 Enorama Pharma Förtydligande med anledning av intervju med Enorama Pharmas vVD Annette Agerskov i Biostocks söndagsintervju 2018.04.08 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Enorama Pharma Enorama Pharma i mål med samtliga tester av nikotintuggummit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Enorama Pharma Enorama Pharma visar upp nytt positivt resultat i stabilitetsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Enorama Pharma Enorama Pharma visar upp positivt resultat i stabilitetsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Enorama Pharma BOKSLUTSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Enorama Pharma Enorama Pharma byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Enorama Pharma Enorama Pharma gör om bioekvivalensstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-04 Enorama Pharma Enorama Pharma ingår låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånar 7,5 MSEK av Swede Unipharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-20 Enorama Pharma Enorama Pharma visar upp positivt resultat i bioekvivalensstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Enorama Pharma Enorama Pharma har startat utvecklingsarbetet för den nordamerikanska marknaden och erhållit sin första intäkt från Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-16 Enorama Pharma Enorama Pharma kvittar brygglån mot aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 Enorama Pharma Enorama Pharma har säkrat bryggfinansiering om 1,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 Enorama Pharma DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Enorama Pharma Enorama Pharma lägger om bryggfinansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Enorama Pharma Enorama Pharma har ingått ett samarbetsavtal med Dr. Reddy's Laboratories Ltd om utveckling och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Enorama Pharma Information gällande handelsstopp och pågående avtalsförhandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
26 Jun 2020 | Årsstämma 2019
29 Jun 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
19 May 2021 | Årsstämma 2020
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
20 May 2021 | Årligutdelning
23 Jun 2021 | Årsstämma 2020
11 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner