Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 AcouSort AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde lämnar styrelsen i AcouSort av hälsoskäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde leaves the board of AcouSort for health reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort launches AcouWash 2 today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 AcouSort AcouSort AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort receives 1.25 million SEK in Vinnova funding for the development of individualized stem cell treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 på internationell konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort will launch AcouWash 2 at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 AcouSort AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 Sep 2021 | AcouSort

AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Sammanfattning

 • Styrelsen i AcouSort har beslutat att genomföra en kapitalisering om cirka 40 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 september 2021.

 • Emissionslikviden ska finansiera ökad marknadsföring och försäljning för Bolagets fokus på OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer), ökning av produktionskapacitet, produktutveckling, kostnader för forskning och utveckling samt återbetalning av brygglån.

 • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 september berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri option.

 • Teckningskursen för en (1) unit är 21,00 SEK, vilket motsvarar 21,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 29 september till och med 13 oktober 2021.

 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 28 april 2021.

 • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

 • Den vederlagsfria teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje tre (3) teckningsoptioner som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 9 december 2022 till en teckningskurs om 25,00 SEK per aktie.

 • Teckningsoptionen kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund och motiv

AcouSort erbjuder en effektiv lösning för provberedning, vilket gör att processen för analys av blodprover kan automatiseras och integreras i analytiska och diagnostiska instrument. Detta banar väg för en ny generation kliniska instrument där patientprover analyseras direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Snabbare diagnos möjliggör snabbare medicinska åtgärder, där läkare kan sätta in bästa möjliga behandling och därmed förbättra vårdkvaliteten och behandlingsresultaten för patienten.

Idag erbjuder Bolaget en flexibel teknikplattform som innehåller produkter som stödjer grundläggande forskning och som är väl lämpad för att skalas upp och användas i kliniska och diagnostiska applikationer. Bolagets långsiktiga strategi är att utveckla och kommersialisera OEM-komponenter som integreras i analytiska och diagnostiska system för att tillhandahålla automatisk provberedning. Kundbasen för OEM-komponenterna är instrumenttillverkare inom life science-industrin. Bolaget bedömer att det är genom försäljning av OEM-komponenter som den framtida större intjäningspotentialen finns.

I syfte att finansiera en ökad satsning mot försäljning av OEM-komponenter och löpande verksamhet genomför AcouSort förestående Företrädesemission. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 36 MSEK efter emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, angivna i prioritetsordning:

 • Försäljning och marknadsföring, ca 21 MSEK
 • Produktutveckling och utökad produktionskapacitet, ca 7 MSEK
 • Forskning och utveckling, ca 5 MSEK
 • Återbetalning av brygglån om 2,5 MSEK

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier erhåller bolaget ytterligare cirka 15,7 MSEK. Eventuell likvid från teckningsoptioner avses användas i enlighet med ovan fördelning för att ytterligare accelerera Bolagets OEM-satsning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

23 september 2021                                  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

24 september 2021                                  Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

27 september 2021                                  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 september 2021                                  Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

29 september – 8 oktober 2021            Handel i uniträtter

29 september – 13 oktober 2021          Teckningsperiod

15 oktober 2021                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

1 – 9 december 2022                                Period för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna units tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 september 2021 berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 21,00 SEK per unit, motsvarande 21,00 SEK per aktie. En unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri option. I den utsträckning units inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna units i AcouSort.

Teckning av units sker under perioden från och med den 29 september till och med den 13 oktober 2021. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 188 604 SEK, från 1 131 624,50 SEK till 1 320 228,50 SEK, genom utgivande av högst 1 886 040 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 11 316 245 till högst 13 202 285 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 62 868 SEK och antalet aktier med 628 680 aktier. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 25 SEK per ny aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst 15,7 MSEK före emissionskostnader.

Utspädningseffekten uppgår till cirka 14,3 procent vid fulltecknad emission av units och till sammanlagt 18,2 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare och externa investerare som avtalat om övertagande av uniträtter och uppgår till 42 procent av emissionen. Resterande 58 procent av emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden. För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 8 procent på garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 27 september 2021.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Torsten Freltoft, VD AcouSort

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021, kl. 08:30

Kort om AcouSort AB

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder en teknik för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden, allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknik har forskats fram och utvecklats i över 20 år på Lunds universitet vid Avdelningen för Biomedicinsk Teknik under ledning av professor Thomas Laurell, medgrundare och styrelseledamot i AcouSort.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i AcouSort AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya units, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av AcouSort har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda ”relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

2021-08-25 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin becomes CEO of Norwegian BerGenBio - continues as chairman for AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin utsedd till vd för norska BerGenBio - blir kvar som ordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort säljer AcouWash-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: First collaboration phase with Belgian diagnostics company finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort reaches milestone for AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Korrigering - AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Cerrection - AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Promising results in AcouSort's latest feasibility study with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort and Pharmacolog sign letter of intent to investigate integration of AcouSort's blood separation technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin appointed new Chairman of the Board in AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 AcouSort AcouSort Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 AcouSort AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort strengthens commercial offering with the release of new AcouWash application notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 AcouSort AcouSort: Correction regarding the date of the Ordinary General Assembly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Year-end report 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: invites to a live broadcasted press conference due to publication of year-end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort secures technology rights from DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort säkrar teknikrättigheter från DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort enters collaboration agreement with a Belgian diagnostics company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort: Awarded Best Healthcare IR Value Creation - Nordics 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort strengthens organization with Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort sells AcouTrap system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 AcouSort AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort AcouSort: Förnyat samarbetsavtal signerat med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort Idag inleds handeln av AcouSorts aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 AcouSort AcouSorts incitamentsprogram "Optionsprogram, Serie 2020-2023" har registrerats hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 AcouSort AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 AcouSort AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 - 2020-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 AcouSort AcouSort får två patentansökningar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 AcouSort AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 AcouSort AcouSort deltar på Investerarjakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 AcouSort AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 AcouSort AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Ökad omsättning trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 - 2020-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 AcouSort Analyst Group: Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 AcouSort AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 AcouSort AcouSort har framgångsrikt slutfört produktutvecklingsuppdrag åt Intrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-22 AcouSort Analyst Group publicerar aktieanalys av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Unik teknologi applicerbar på globala marknader Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 AcouSort AcouSort AB genomför en riktad emission om 11,7 MSEK för att slutföra utveckling av företagets första serietill-verkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 AcouSort AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering - viktigt steg i kommersialiseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 AcouSort AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 AcouSort AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 AcouSort AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 - 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 AcouSort AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 AcouSort Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 AcouSort AcouSort: Leverans av AcouWash till Umeå universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 AcouSort AcouSort beviljas patent för ny metod att separera celler med ljud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 AcouSort AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 AcouSort AcouSort utför utvärderingsuppdrag åt globalt life science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 AcouSort AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner