Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-24 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-29 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder beslutar om en till cirka 80 procent säkerställd företrädesemission om cirka 250 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder utreder förutsättningarna för att genomföra företrädesemissionen till en teckningskurs om cirka 35 SEK per ny stamaktie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål

Den nya affärsstrategin baseras på följande delar:
 

  • Ny uthyrningsmodell: hyresförhållanden med företagsförmedlare fasas successivt ut och Svenska Nyttobostäder agerar i stället direkt mot kund vid alla nya hyresavtal. Det kräver en ny organisation och en ny marknadsstrategi. Uthyrningsmodellen möjliggör en närmare relation med Bolagets hyresgäster. 

 

  • Fokus på två kundsegment: framöver kommer Svenska Nyttobostäder att fokusera på två kundsegment. Det första utgörs i huvudsak av företag men även av exempelvis organisationer och universitet medan det andra utgörs av privatpersoner. Andelen lägenheter som hyrs direkt till privatpersoner förväntas öka i det korta perspektivet. 

 

  • Förändring i förvärvsavtal: Svenska Nyttobostäder har tillträtt byggrätter för projekt som ännu inte produktionsstartats vilket innebär att Bolaget får en bättre kontroll över projektportföljen, exempelvis beträffande när produktionen startas och fastigheternas utformning. Svenska Nyttobostäder har möjlighet att utveckla byggrätterna för egen förvaltning eller avyttra projekten både som förvaltningsobjekt och som bostads- eller ägarrätter mot privatmarknaden. 

 

  • Hållbarhet: stärka hållbarhetsarbetet med ambitionen att ytterligare förbättra fastigheternas energieffektivitet och öka antalet miljöcertifierade fastigheter. 

Vid sidan av förändringar i affärsstrategin har Bolaget också stärkt kapitalstrukturen under året genom att ett utbyteserbjudande av preferensaktier mot stamaktier genomförts samt att de förvärvsavtal som Svenska Nyttobostäder ingick inför börsintroduktionen 2020 har förändrats. Vidare har Bolaget aviserat avsikten att genomföra en företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor. 

Svenska Nyttobostäders tidigare finansiella mål om att det normaliserade driftnettot för fastighetsportföljen år 2025 ska uppgå till cirka 600 miljoner kronor utgår och nya finansiella mål framgår nedan. Givet den nya affärsstrategin bedöms de nya målen som mer relevanta för Bolagets utveckling och värdeskapande framgent.

-Jag tillsattes för att initiera en nystart och genomdriva en ny riktning och strategi. Därför har vi under våren genomlyst och förändrat verksamheten för att skapa bästa tänkbara möjligheter för att realisera framtida värden givet de förändringar som sker på marknaden men också för att stärka vår interna operationella förmåga. Med detta på plats är det nu dags att rulla ut den nya strategin som ska stärka marknadspositionerna ytterligare och säkra att vi når våra nya finansiella mål, säger Fredrik Arpe, tf VD på Svenska Nyttobostäder.

Nya finansiella mål
Svenska Nyttobostäder ska över en konjunkturcykel uppnå maximal riskjusterad avkastning och generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se 

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.15 den 1 juni 2023.

Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

2023-05-15 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder stärker kapitalstrukturen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder slutför riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende utbyteserbjudande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-16 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder avser att genomföra en företrädesemission om cirka 250 MSEK under maj/juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder föreslår ändringar av kapitalstrukturen genom ett frivilligt utbyteserbjudande riktat till bolagets preferensaktieägare och riktade nyemissioner av stamaktier Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023