Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Nov 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

Resultat för 1 juli – 30 september 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 47 (31) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 37 (26) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 (7) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -358 (37) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -274 (35) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -4,53 (0,46) kr

Resultat för 1 januari – 30 september 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 138 (90) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 110 (74) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 23 (17) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -101 (77) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -46 (76) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -1,14 (0,90) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Genomförd extern värdering av fastigheterna i förvaltning visar 358 Mkr i värdeminskning drivet av marknadens högre avkastningskrav.
 • Till följd av att en blockhyresgäst bedrivit otillåten vidareuthyrning till privatpersoner har ett antal blockhyresavtal, omfattande totalt 98 lägenheter, sagts upp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Fastigheten Skogshusen på Telegrafberget i Nacka med 182 lägenheter tillträddes i oktober. I samband med tillträdet emitterades 560 465 preferensaktier.
 • Valberedning utsedd i Svenska Nyttobostäder AB.

VD har ordet

Svenska Nyttobostäder tillgodoser ett viktigt samhällsbehov

Svenska Nyttobostäder fortsätter att generera starka driftnetton. Efterfrågan från företag, kommuner och organisationer på våra samhällsnyttiga boenden fortsätter att vara hög. Samtidigt ser vi över vår verksamhet och finansiering för att ha beredskap att hantera de utmaningar vi som fastighetsbolag kan komma att ställas inför och vara lyhörda inför marknadens förutsättningar.

Det tredje kvartalet utvecklades i stort enligt plan. Hyresintäkterna uppgick till 47 (31) Mkr och driftnettot till 37 (26) Mkr. Det planerade tillträdet av 182 lägenheter i fastigheten Skogshusen på Telegrafberget i Nacka försenades ett par veckor från slutet på september till mitten av oktober. Som planerat och i linje med tidigare förvärv finansierades Skogshusen med lån i bank och emission av preferensaktier. 

Osäker omvärld – vi anpassar oss och är beredda
Svenska Nyttobostäder påverkas av de förändrade förutsättningarna i omvärlden och vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och anpassa verksamheten för att stå väl rustade för framtiden. För kommande tillträden finns teckningsåtagande från investerare gällande preferensaktier motsvarande 35 procent av överenskommet förvärvspris. Utöver det arbetar vi aktivt med att säkra bolagets finansiering.

Vi lägger stor vikt vid att följa omvärldens utveckling och som ett led i det har vi genomfört en extern värdering av fastigheterna i förvaltning och anpassar oss till rådande marknadsläge med högre avkastningskrav än tidigare. På aggregerad nivå justeras marknadsvärdena ner med cirka sju procent på tillträdd portfölj, vilket motsvarar 358 Mkr. En stor andel av totalt hyresvärde räknas upp antingen med KPI eller en fast uppräkning. Det skapar en följsamhet med inflationen och kopplat till fastighetsvärderingarna parerar ökade driftnetton en del av marknadens högre avkastningskrav. 

På kostnadssidan har vi relativt stabila driftkostnader då vi förvaltar ett bestånd av nybyggda fastigheter. Framför allt påverkas vi mindre av ökade energikostnader. Med modern teknik finns dessutom stor möjlighet att ytterligare minska kostnaderna framöver. Våra två pilotfastigheter inom fastighetsautomation visar att det finns en potential för ytterligare energieffektiviseringar om 15 procent genom smart styrning. 

Förändrade byggkostnader påverkar inte våra kalkyler då Svenska Nyttobostäder har fast pris gentemot vår säljare. Materialbrist och leveranssvårigheter på byggmarknaderna har hittills påverkat vår tillträdesplan i begränsad utsträckning. Fastigheten Flädern i Rönninge är redo att tillträdas under fjärde kvartalet. Vi arbetar löpande tillsammans med säljaren för att stödja arbetet att säkra både kvalitet och tidplan för resterande leveranser.

Stärkta rutiner och behov av flexibelt boende
Som vi informerat om i september har en av våra blockhyresgäster bedrivit otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Samtidigt kunde vi konstatera att det pågått kriminell aktivitet i och omkring berörda fastigheter. Som en konsekvens av detta sades ett antal hyreskontrakt upp. Föranlett av detta genomförs ytterligare revisioner av alla våra kontrakt, vilket i sin tur lett till ytterligare hävda kontrakt i andra fastigheter.

Jag ser mycket allvarligt på detta. Först och främst utifrån ett mänskligt perspektiv när enskilda personer drabbas av konsekvenserna av otillåten uthyrning. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de berörda personerna har vi samarbetat med våra blockhyresgäster, berörda kommuner, socialtjänst, polis och andra myndigheter. Utöver att detta drabbat enskilda boende riskerar det att skada förtroendet för vår bransch och för det vi vill åstadkomma. Vi gör nu allt som står i vår makt för att ytterligare minska risken att otillåten uthyrning förekommer i vårt fastighetsbestånd igen. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär händelsen en temporär nedgång i vårt driftnetto eftersom lägenheterna tillfälligt blir vakanta. Den ekonomiska uthyrningsgraden är fortsatt hög, 95 procent och förväntas stiga då vakanta boenden löpande hyrs ut.

Svenska Nyttobostäders affärsmodell syftar till att förse företag, organisationer och myndigheter med ordnade flexibla boendelösningar, ett behov som den ordinarie hyresmarknaden inte kan lösa med dagens förutsättningar. Enligt färsk statistik från Bostadsförmedlingen tar det i genomsnitt drygt 10 år att få en hyresrätt i Stockholm. Att snabbt kunna erbjuda boende är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa och för att samhället ska kunna fungera. Det handlar om olika grupper av människor som till exempel viktig arbetskraft som företag i Stockholmsregionen behöver, eller erbjuda boenden till gästforskare.

Dagens situation bottnar bland annat i en föråldrad lagstiftning. Befintligt regelverk bygger på de reformer som hyreslagen genomgick på 1980-talet. Lagstiftningen har skapat en oflexibel marknad som tvingar människor att söka sig till oseriösa aktörer. I stället behövs lagar och regler som tar hänsyn till dagens behov och omständigheter. Lagstiftningen behöver också lägga grunden till en väl fungerande bostadsmarknad där både den enskildes intressen och samhällets behov tillgodoses på bästa sätt. Här har vi en viktig roll att fylla.

Vi behövs – nu mer än någonsin
Avslutningsvis ser jag positivt på framtiden. Vi har tagit åt oss av de lärdomar som vi fått och står i dag än mer stärkta i vår övertygelse att Svenska Nyttobostäder tillgodoser ett viktigt samhällsbehov. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och att vara en ansvarsfull aktör som möter det behov som företag, organisationer och myndigheter har. Att kunna förse bostadsmarknaden i Stockholm med flexibla boendeformer som skapar stor samhällsnytta är avgörande för Stockholmsregionens tillväxt och utveckling.

Tommy Johansson, VD
17 november 2022

Delårsrapporten och bolagets övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på https://ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/ 

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 17 november 2022.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information kontakta
Tommy Johansson, VD, tommy.johansson@nyttobostader.se
 

2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter - positiv värdeförändring om 267 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2