Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-24 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-29 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder beslutar om en till cirka 80 procent säkerställd företrädesemission om cirka 250 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder utreder förutsättningarna för att genomföra företrädesemissionen till en teckningskurs om cirka 35 SEK per ny stamaktie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder stärker kapitalstrukturen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder slutför riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende utbyteserbjudande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Mar 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Utbyteserbjudande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett utbyteserbjudande, i vilket Bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran som endast får användas till att betala för tecknade stamaktier genom kvittning (”Utbyteserbjudandet”).

Stämman beslutade, som en del härav, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 440 398,28 kronor genom indragning av högst 11 009 957 preferensaktier (”Inlösenerbjudandet”). Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på Bolaget. För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på Bolaget om 60 kronor.

Stämman beslutade som en del härav även, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 22 019 914 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 880 796,56 kronor. Rätten att teckna stamaktier tillkommer de preferensaktieägare som accepterar Inlösenerbjudandet och betalning ska ske genom kvittning av den inlösenfordran som respektive tecknare fått inom ramen för Inlösenerbjudandet. Teckningskursen för en stamaktie är 30 kronor. 

Godkännande av närståendetransaktioner och nyemission av stamaktier

Stämman beslutade även om att godkänna vissa ändringar i de förvärvsavtal som Bolaget före sin notering på Nasdaq First North Growth Market har ingått avseende ännu inte tillträdda fastigheter (”Förvärvsavtalen”) till följd av de föreslagna ändringarna av Bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell som Utbyteserbjudandet innebär. 

Stämman beslutade, som en del härav, att godkänna att Bolaget ingår avtal om ändringar av Förvärvsavtalen (”Ändringsavtalen”). Ändringarna innebär att Bolagets motparter (dvs. säljarna av de fastigheter som Bolaget har ingått avtal om att förvärva men ännu inte tillträtt) (”Säljarna”), varav några är till Bolaget närstående personer, i stället för att erhålla nyemitterade preferensaktier i Bolaget i samband med framtida tillträden av fastigheter, kommer att erhålla stamaktier i Bolaget. Ändringarna innebär vidare att ännu ej produktionsstartade projekt, som enligt Förvärvsavtalen skulle förvärvats som färdiga projekt, istället förvärvas som byggrätter, och att betalning för dessa byggrätter ska lämnas i stamaktier. I tillägg till detta innebär Ändringsavtalen, att även ytterligare tre byggrätter som inte omfattades av Förvärvsavtalen, förvärvas med betalning i stamaktier. Genom ingåendet av Ändringsavtalen berättigas Säljarna att teckna stamaktier i Bolaget genom kvittning av den fordran som respektive Säljare har gentemot Bolaget enligt Förvärvsavtalen och Ändringsavtalen. 

Stämman beslutade vidare, som en del härav, om en riktad nyemission av högst 46 567 050 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 862 682 kronor. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer dels Säljarna dels Småa Förvaltnings 8 AB, org.nr 559260-5900 (säljare av fastigheten Rönninge 1:584 (förvaltningsobjektet Flädern) som tillträddes i januari 2023) och Blå Dragonen Vilunda Holding AB, org.nr 559260-5793 (säljare av byggrätten Dragonen som skedde tidigare under första kvartalet 2023). Teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie uppgår till 50 kronor och erläggs genom kvittning av fordran som tecknarna erhållit enligt ingångna avtal.
 

För mer information kontakta:
Fredrik Arpe, tf VD 
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Emma Norburg, styrelseordförande
emma.norburg@outlook.com
 

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Mer information om Bolaget finns på www.nyttobostader.se.

2023-03-16 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder avser att genomföra en företrädesemission om cirka 250 MSEK under maj/juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder föreslår ändringar av kapitalstrukturen genom ett frivilligt utbyteserbjudande riktat till bolagets preferensaktieägare och riktade nyemissioner av stamaktier Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024