Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 25 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Resultat- och balansräkningar
Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. 

Utdelning 
Stämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om en krona och tjugofem öre (1,25) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 52.247.460 kronor årligen på befintliga preferensaktier. Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista vardagen i juni, september, december och mars.

Nya preferensaktier som dels kan komma att emitteras enligt beslut på stämman, dels med stöd av stämmans bemyndigande, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 1,25 kronor med närmast följande avstämningsdag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Antal styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag. 

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 750 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 250 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 100 000 kronor vardera. 

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister och att nyvälja Fredrik Arpe för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Emma Norburg omvaldes som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att omvälja av Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Riktad nyemission av preferensaktier
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 1.150.000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 46.000 kronor. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Grafnäs Holding AB. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie.

Nyemissionen genomförs i samband med bolagets tillträde av bolag innehållande fastigheten Skogshusen, som förvärvats av Grafnäs Holding AB.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

2022-05-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter - positiv värdeförändring om 267 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2