Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-20 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till ett värde av ca 22 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av ca 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Saxlund Group Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Saxlund Group Delårsrapport Januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Saxlund Group Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Saxlund Group Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Mar 2023 | Saxlund Group

Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 24 april 2023. Anmälan om deltagande sker:

 1. per post till Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka, eller
 2. per e-post till Fredrik Nordling, tf. VD, fredrik.nordling@saxlund.se .

I anmälan uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 24 april 2023.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com .

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelseledamöter samt av revisor.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Det föreslås att styrelsens ordförande Kenneth Eriksson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Aktieägare som representerar cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Aktieägare som representerar cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 50 000 kronor vardera.

Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter samt av revisor
Aktieägare som representerar cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Eriksson, Linus Johansson, Peter Löfgren och Andreas Claesson. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kenneth Eriksson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt tillföra bolaget kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 641 059 735. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan. Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlund. se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

Stockholm i mars 2023
Saxlund Group AB
Styrelsen

2023-03-28 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Bitus AB till ett värde av ca 15 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Saxlund Group Delårsrapport Januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtalet med Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Saxlund Group Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Saxlund Group Delårsrapport Januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Saxlund Group Delårsrapport Januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024