Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Rolling Optics Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 May 2023 | Rolling Optics

Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de befintliga styrelseledamöterna Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle och Sorin Chiorescu samt nyval av Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Savare valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Lars Kylberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 280 000 kronor att fördelas på följande sätt: Sorin Chiorescu samt Fredrik Nikolajeff, som inte är anställda av Bolaget eller François-Charles Oberthur SAS, ska erhålla 140 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning vilka ska vara giltiga tillsvidare.

Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med 2 337 450,24 kronor genom indragning av samtliga preferensaktier för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet genomförs genom obligatorisk inlösen av samtliga 14 609 064 utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna genom utbetalning av ett preferensbelopp till innehavare av preferensaktier i Bolaget, med ett totalt inlösenbelopp om 43 388 920,08 kronor, motsvarande 2,97 kronor per preferensaktie. Inlösenbeloppet har beräknats i enlighet med bolagsordningen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och mot bakgrund av beslutet om minskning av aktiekapitalet, om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelser om preferensaktier tas bort.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom kvittning och/eller apport.

Beslut om emission med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får inte motsvara en utspädning på mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid stämmans beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.

2023-05-25 Rolling Optics Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Rolling Optics Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Rolling Optics Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Rolling Optics Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024