Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Rolling Optics Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Rolling Optics Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Rolling Optics Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 5 May 2023 | Rolling Optics

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Januari – mars

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 048 TKR (5 566), en minskning om 27 procent
 • Periodens resultat uppgick till -4 576 TKR (-3 103)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 929 TKR (-2 655)
 • Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,02)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 37 619 TKR (61 708), varav nettokassa 21 628 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 7 878 TKR (4 258)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 8 111 TKR (3 175)

Väsentliga händelser under perioden

 • François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) lämnade den 16 januari 2023 ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption. Den 23 januari 2023 höjde FCO priset i erbjudandet från 0,75 kronor per Aktie till 1,0 krona per Aktie och från 0,225 kronor per Teckningsoption till 0,3 kronor per Teckningsoption. Priset per Preferensaktie höjdes inte. Acceptfristen i Erbjudandet avslutades den 7 februari 2023. Styrelsen i Rolling Optics har den 23 januari 2023 rekommenderat Rolling Optics aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner att acceptera det reviderade erbjudandet. För ytterligare information om budet, se bolagets PM samma dag, den 23 januari 2023. Per den 31 mars innehar FCO 71,5 procent av bolagets aktier.
 • En extra bolagsstämma den 7 mars 2023 beslutade dels att öka antalet ordinarie styrelseledamöter till nio, dels till nya styrelseledamöter välja Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays samt dels bemyndiga styrelsen att fram till ordinarie stämman 2023 besluta om nyemission med upp till 10 procent av det antal aktier bolaget har vid tillfället för första emissionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2023 sades de båda exklusiva avtalen rörande utveckling och distribution med Fase Srl upp. Diskussioner pågår nu mellan parterna om framtida samarbetsformer.
 • Under perioden 11 – 24 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 13 084 726 optioner, av serie TO 2 vilket motsvarar cirka 98,1 procent av det totala antalet optioner. Totalt tillförs Bolaget cirka 8 MSEK från TO 2.Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar antalet aktier i Bolaget med 13 084 726 aktier, antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 204 431 002 aktier till 217 515 728 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 093 556,16 SEK från 32 708 960,32 SEK till 34 802 516,48 SEK. Detta medför en utspädning om 6,0 procent baserat på antalet aktier i Rolling Optics och utfallet av nyttjandet av TO 2.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,www.penser.se

2023-05-02 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Rolling Optics Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Rolling Optics Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024