Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Premium Snacks Nordic Kommuniké från årsstämma 2023 i Premium Snacks Nordic AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Premium Snacks Nordic Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Premium Snacks Nordic

Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

Datum:        25 maj 2023

Tid:               15:00. Lokalen öppnas för registrering kl 14:45.  Registrering måste ha skett före kl 15:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats:            Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 14250 Skogås

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 16 maj 2023 och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hannah.thoren@premiumsnacksnordic.comalternativt telefon +46 430-134 40 senast den 16 maj 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Premium Snacks Nordic AB, Industrigatan 23, 312 34 Laholm. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 16 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisor
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag mm

1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår Magnus Agervald till stämmans ordförande.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat 90 000 SEK per år utgår till styrelseledamot och 230 000 SEK per år utgår till styrelseordförande, samt att revisorerna betalas på löpande räkning enligt godkänd faktura. Till suppleant utgår inget arvode.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Magnus Agervald, Per-Anders Öberg och Per Ekstrand, samt nyval av Anna Wallin Krasse. Valberedningen föreslår Magnus Agervald som styrelseordförande samt nyval av Björn Krasse som suppleant.

10. Val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisorer med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag, vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Industrigatan 23 i Laholm samt på bolagets kontor i Skogås där styrelsen har sitt säte, från den 4 maj 2023, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.premiumsnacksnordic.com senast den 4 maj 2023.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________________

Skogås i april 2023

Premium Snacks Nordic AB

Styrelsen

2023-02-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Gårdschips utökar produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Äntligen cashewnötter med smak av Brynt smör & Havssalt från Exotic Snacks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Somrigt, syrligt, salt och gott från Gårdschips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport kvartal 3 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Premium Snacks Nordic Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024