Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Precomp Solutions Ny VD har utsetts i Precomp Solution AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) den 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Precomp Solutions Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Precomp Solutions Precomp Solutions byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-21 Precomp Solutions Precomp Solutions: Bokslutsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 26 Oct 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Perioden januari – september 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 163,2 Mkr (146,5)
  • EBIT-resultat uppgick till -2,4 Mkr (8,2)
  • EBITDA-resultat uppgick till 1,1 Mkr (11,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,9 Mkr (11,8)
  • Soliditeten i bolaget uppgår till 29 % (34 %)

Perioden juli-september 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 48,9 Mkr (41,1)
  • EBIT-resultat uppgick till -4,4 Mkr (1,4)
  • EBITDA-resultat uppgick till -3,2 Mkr (2,5)
  • Ny tillförordnad VD sedan 5 september 2022
  • Stora kostnadsökningar påverkar resultatet

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson

Tredje kvartalets resultat

Nettoomsättningen ökade med +19 % under kvartalet till 48,9 Mkr (41,1) med en EBITDA uppgående till -3,2 Mkr (+2,5) och en EBIT om -4,4 Mkr (+1,4).

Vårt bruttoresultat under kvartalet var 4,6 Mkr lägre än föregående år. Kostnadsökning för råmaterial och legotillverkning var 2,3 Mkr högre än det bolaget kompenserats för genom prishöjningar. Samtidigt har rörelsekostnader ökat med 2,1 Mkr, varav 1,2 Mkr är ökade energikostnader, 0,4 Mkr är extraordinär kostnad för maskinunderhåll och resterande 0,4 Mkr är övriga inflationsdrivna kostnadsökningar.

Våra administrationskostnader har ökat med 1,8 Mkr vilket i huvudsak är kostnader relaterade till vårt rapporterade VD-byte.

Vi har fortsatt att öka vår effektivitet och sänka våra interna kostnader under kvartalet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Som vi informerat om i pressreleaser den 1/9 och den 5/9 avgick Peter Sprigg som VD och Martin Larsson tillsattes som tillförordnad VD.

Förväntningar för året

Våra kunders kommunicerade behov visar på fortsatt stabila volymer.

Ett väsentligt fokus för bolaget är att jobba med våra leverantörer och kunder beträffande kostnadsökningar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Delårsrapporten finns att ladda ned från bolagets hemsida: www.precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2022-10-26

Martin Larsson, tillförordnad VD Precomp Solutions AB, 0720-705873, martin.larsson@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl 8:00 CEST.

2022-09-05 Precomp Solutions Martin Larsson utnämns till tillförordnad VD för Precomp Solutions AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-01 Precomp Solutions Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023