Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Precomp Solutions Ny VD har utsetts i Precomp Solution AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) den 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Precomp Solutions Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Precomp Solutions Precomp Solutions byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-21 Precomp Solutions Precomp Solutions: Bokslutsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Precomp Solutions Martin Larsson utnämns till tillförordnad VD för Precomp Solutions AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-01 Precomp Solutions Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 19 Aug 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Första halvåret 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 114,3 Mkr (105,4)
  • EBIT-resultat uppgick till 2,0 Mkr (6,8)
  • EBITDA-resultat uppgick till 4,3 Mkr (9,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,6 Mkr (11,3)
  • Soliditeten i bolaget uppgår till 32 % (32 %)
  • Fortsatt stabilt orderläge

Perioden april-juni 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 60,7 Mkr (54,7)
  • EBIT-resultat uppgick till 0,8 Mkr (3,2)
  • EBITDA-resultat uppgick till 2,0 Mkr (4,4)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Andra kvartalets resultat

Nettoomsättningen ökade med +11 % under kvartalet till 60,7 Mkr (54,7) med en EBITDA uppgående till +2,0 Mkr (+4,4) och en EBIT om +0,8 Mkr (+3,2). Bolagets rörelsemarginal uppgår till +1,3 % för kvartalet med en soliditet om 32%.

Omsättningen för kvartalet är ökande mot föregående år och våra kunder uppvisar starka orderböcker. Leverantörskedjan kännetecknas dock fortsatt av störningar, oförutsägbarhet och brist på kapacitet vilket kräver en stor flexibilitet i vår produktion för att hantera förändringarna mot våra kunder. Trots utmaningarna med en leverantörskedja som inte fungerar fullt ut, har vår leveransförmåga och leveransprecision förbättrats under kvartalet. Produktiviteten i produktionen är fortsatt bra.

Vårt resultat under kvartalet är påverkat av engångskostnader i jämförelse mot föregående års kvartal. Som tidigare rapporterat har vi mottagit en sanktion från Nasdaq avseende åren 2017-2020 vilken har påverkat vårt resultat negativt under kvartalet med 500 Tkr. Vi har haft behov av större underhållsarbeten på vår maskinpark och kostnaderna har ökat med 300 Tkr. Vår marginal har påverkats negativt med 900 Tkr beroende på prisuppgången på material där våra inneliggande avtal med kunderna ger en eftersläpande effekt. Energikostnader har under perioden ökat med 600 Tkr. Totalt har resultatet påverkats med 2,3 Mkr i jämförelse med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Våra kunder inom fordonsindustrin, främst lastbilssidan, har uppvisat starka behov av leveranser under kvartalet, vilket har ökat vår omsättning. Vi har även ökat skiftgången i vår produktion av säkerhetsprodukter, där vi finklipper detaljer och genomför sammansättning och funktionskontroll innan leverans. Vår volym till kunden inom säkerhetssystem har stigit kraftigt från serieproduktionsstarten i slutet av 2017, i enlighet med de förhoppningar som ställdes vid uppstarten.

Förväntningar för året

Vi ser ett ökande intresse av finklippningsprocessen i tillverkning av plåtdetaljer från befintliga och nya kunder. Intresset är med hänseende till både produktionsekonomiska fördelar, samt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där finklippning många gånger reducerar antalet nödvändiga operationer som normalt krävs. Våra kunder inom fordonsindustrin likväl som den generella industrin uppvisar ingen avmattning i sina behov under hösten, tvärtom ser vi ett fortsatt högt orderläge. Den ökande hemtagningen av produktion till Sverige tillsammans med hållbarhetsperspektivet har ökat förfrågningarna till oss som bolag.

Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter dock det turbulenta omvärldsläget. Stigande inflation, höjda räntor och ökande energikostnader bidrar till en osäkerhet. Priserna på material har ökat under senaste kvartalet och priserna fortsätter stiga kommande halvår, dock inte i samma takt som tidigare. Inneliggande avtal med våra kunder har en eftersläpande effekt och priskompenserande förhandlingar för att ta igen en minskad marginal fortsätter under hösten.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Delårsrapporten finns att ladda ned från bolagets hemsida: www.precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2022-08-19

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl 8:00 CEST.

Kommande händelser

1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023