Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-08-24 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Precomp Solutions Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 28 april i år (avstämningsdagen), dels senast torsdagen den 29 april anmäla sitt deltagande till Bolaget;

  •  skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
  •  per e-post pernilla.geidvall@precomp.com,eller
  •  per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 28 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
9. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
11. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Förslag till beslut om ändrad bolagsordning
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant
16. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
17. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
18. Beslut om bemyndigande av styrelsen att utge nya aktier
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande
 

Valberedning

Valberedningen har bestått av Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Jan Asplund, Magnus Vahlquist och Lars-Olof Gustavsson (ordförande).

Tillsammans representerar dessa ca 61 % av Bolagets aktiekapital.

Förslag till beslut 

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

9. Beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i följande hänseende:

(i)            Ny lydelse i §1 varigenom ”firma” ändras till ”företagsnamn” för att beakta ändringar som skett i aktiebolagslagen,

(ii)           Ny lydelse i §8 innebärande att revisor, och i förekommande fall revisorssuppleanter, skall väljas årligen,

(iii)          Ny lydelse av §10 p 8 – 9 innebärande att ”i förekommande fall” stryks i förhållande till revisorsval och revisorsersättning, givet ändringen att revisor ska väljas årligen,

(iv)          Ny lydelse av §12 innebärande att laghänvisning uppdateras för att reflektera att lagen bytt namn.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning, i ren och ändringsmarkerad version, finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter.

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Stig-Arne Blom.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young AB fram till slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att aukt. rev. Linda Sallander kommer att utses till huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara 280.000 SEK, att fördelas med 120.000 SEK till ordförande, 80.000 SEK till Martin Larsson, 40.000 SEK till Harriet Lidh samt 40.000 SEK till Jan Asplund.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

14. Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Denne ska också vara sammankallande till första mötet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista september, största ägarna. Avstår aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, övergår rätten att utse ledamot till näste i storleksordning störste ägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande får ej utses till ordförande i valberedningen.

Om större förändringar skett i ägarsammansättningen tre månader före stämman, äger en då eventuell ny ägare rätt att utse en representant i valberedningen.

Utöver styrelsens ordförande, får högst en av de övriga ledamöterna vara styrelseledamot.

Sammansättningen och eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut på årsstämman:

–           Val av stämmoordförande

–           Beslut om antal styrelseledamöter

–           Beslut om styrelsearvoden samt arvode till revisorerna

–           Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

–           Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

15. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader eller (iii) för att underlätta processen med att erhålla nya aktieägare med kvalificerade aktieposter och samtidigt stärka bolagets balansräkning.

Stämman bemyndigar styrelsen att utse en person som hanterar registreringen av bemyndigandet hos bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier 22.802.466 st och antal röster i bolaget 22.802.466 st.

Övrigt 

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida www.precomp.com/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ulricehamn i april 2021

Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

2021-02-25 Precomp Solutions Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Precomp Solutions Valberedningen i Precomp Solutions AB (publ) har efter möte utsett ordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar namnen på valberedningen inför årsstämman 6 maj 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Precomp Solutions Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 september 2020 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Precomp Solutions Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) förutser lägre resultat än väntat för det andra kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) får nya huvudägare och tar in aktieägarlån på 10 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) aviserar förändringar i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) aviserar om varsel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Precomp Solutions Försenat utskick av kallelse till årsstämma 2020 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Precomp Solutions Precomp Solutions AB publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Precomp Solutions Ny VD har utsetts i Precomp Solutions AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Precomp Solutions Precomp Solutions: Information med anledning av Covid-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Precomp Solutions Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-05 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Precomp Solutions Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Precomp Solutions Precomp Solutions AB utser ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Precomp Solutions Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Precomp Solutions DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-17 Precomp Solutions Kommuniké från extra bolagsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 11 oktober 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Precomp Solutions Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Precomp Solutions DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 Precomp Solutions Precomp Solutions har beslutat om en riktad nyemission om cirka 3,6 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Precomp Solutions Precomp Solutions AB har historiskt hög orderstock Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 Precomp Solutions Precomp Solutions AB har genomfört fastighetsvärdering Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-03 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 2 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Precomp Solutions DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Precomp Solutions Styrelsen för Precomp Solutions AB inväntar teckningsanmälan från utländsk industrigrupp Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-18 Precomp Solutions Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Precomp Solutions Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att ytterligare förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Precomp Solutions Styrelsen för Precomp Solutions AB har beslutat att förlänga tidsplanen för den planerade riktade nyemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Precomp Solutions Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") om den kommande riktade nyemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Precomp Solutions Information om nyemission finns nu på hemsidan. Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-06 Precomp Solutions Precomp Solutions VD dömd för otillbörlig marknadspåverkan. Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Precomp Solutions Riktad nyemission i Precomp Solutions AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-01 Precomp Solutions BOKSLUTSRAPPORT 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 Precomp Solutions DELÅRSRAPPORT1 januari - 30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Precomp Solutions Delårsrapport januari - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 27 april 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Precomp Solutions DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Precomp Solutions BOKSLUTSRAPPORT 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
7 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Mar 2018 | Bokslutskommuniké 2017
2 May 2018 | Årsstämma 2017
2 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
1 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
3 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner