Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Precomp Solutions Ny VD har utsetts i Precomp Solution AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) den 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Precomp Solutions Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 28 april i år (avstämningsdagen), dels senast tisdagen den 2 maj anmäla sitt deltagande till Bolaget;

  • per post till Precomp Solutions AB, ”Årsstämma”, Box 194, 523 24 Ulricehamn;
  • per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com;eller
  • per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (max två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 28 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 2 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före årsstämman och helst senast den 2 maj 2023 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
1.
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleant
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen består av Stig-Arne Blom, ordförande i styrelsen, Jan Asplund, utsedd av Contilia AB, Magnus Vahlquist, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare samt Lars-Olof Gustavsson, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare. Tillsammans representerar dessa ca 56 % av Bolagets aktiekapital.

Valberedningen har kommit fram till att inga ändringar i valberedningens instruktion ska göras varför inget förslag till beslut i denna del läggs fram på bolagstämman. 

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att Bolagets ansamlade medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stig-Arne Blom.

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag fram till slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Gunilla Andersson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara 270 000 (370 000) kr, att fördelas med 150 000 (150 000) kr till ordförande, 60 000 (60 000) kr till Harriet Lidh samt 60 000 (60 000) kr till Jan Asplund. Då Martin Larsson har ersättning från bolaget som tillförordnad VD utgår inget styrelsearvode till honom.

Om Martins engagemang som tillförordnad VD avslutas under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma, är valberedningens förslag att de vid den tidpunkten tre största ägarna jämte styrelsens ordförande delegeras rätten att fastställa ett styrelsearvode för Martin Larsson fram till nästa ordinarie årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
 

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att Bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 22 802 466, varav 0 aktier av serie A och 22 802 466 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 22 802 466.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida www.precomp.se/sv/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ulricehamn i april 2023

Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. 
Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

2023-02-28 Precomp Solutions Precomp Solutions byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-21 Precomp Solutions Precomp Solutions: Bokslutsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Precomp Solutions Martin Larsson utnämns till tillförordnad VD för Precomp Solutions AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-01 Precomp Solutions Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023