Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-14 Nimbus Group ALUKIN LANSERAR NY BÅTMODELL I ALUMINIUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-14 Nimbus Group ALUKIN LAUNCHES NEW BOAT MODEL IN ALUMINUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-25 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Nimbus Group: Svagt Norden skymmer framsteg i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-18 Nimbus Group NIMBUS GROUP – SECOND QUARTER REPORT 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-18 Nimbus Group NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Nimbus Group INBJUDAN TILL NIMBUS GROUPS RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Nimbus Group INVITATION TO NIMBUS GROUP’S REPORT FOR THE SECOND QUARTER 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Nimbus Group NORWEGIAN DEALER AABY MARINE EXPANDS ITS OFFERING OF NIMBUS GROUP'S BOATS WITH AQUADOR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Nimbus Group NORSKA ÅTERFÖRSÄLJAREN AABY MARINE UTÖKAR SITT ERBJUDANDE AV NIMBUS GROUPS BÅTAR MED AQUADOR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Nimbus Group NIMBUS GROUP SIGNS DEVELOPMENT AGREEMENT REGARDING ENERGY-EFFICIENT CONCEPT BOAT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Nimbus Group NIMBUS GROUP TECKNAR UTVECKLINGSAVTAL AVSEENDE ENERGIEFFEKTIV KONCEPTBÅT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nimbus Group NIMBUS GROUP HAS ENGAGED MIKAEL HEIKFOLK AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nimbus Group NIMBUS GROUP KNYTER TILL SIG MIKAEL HEIKFOLK SOM NY ANSVARIG FÖR AFFÄRSUTVECKLING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Nimbus Group SHARES IN ACQUIRED US BOAT MANUFACTURER EDGEWATER POWERBOATS LLC TRANSFERRED TO NIMBUS GROUP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Nimbus Group NIMBUS GROUP TILLTRÄDER AKTIERNA I FÖRVÄRVADE AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Nimbus Group Bulletin from Nimbus Group’s Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Nimbus Group Kommuniké från Nimbus Groups årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Nimbus Group: Viktigt förvärv för fortsatt expansion i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER FÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE I SKOTTLAND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS FIRST DEALER IN SCOTLAND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nimbus Group NIMBUS GROUP – FIRST QUARTER REPORT 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Nimbus Group NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP PUBLICERAR HÅLLBARHETSRAPPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP PUBLISHES ITS SUSTAINABILITY REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ CYPERN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER IN CYPRUS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Nimbus Group Invitation to Nimbus Group’s first quarter report for 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Nimbus Group Inbjudan till Nimbus Groups Q1 rapport för 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FLIPPER OCH BELLA I SÖDRA TYSKLAND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR FLIPPER AND BELLA IN SOUTHERN GERMANY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Nimbus Group Kallelse till årsstämma 2023 i Nimbus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Nimbus Group Notice of Annual General Meeting in Nimbus Group AB (publ) 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Nimbus Group NIMBUS GROUP BROADENS ITS MARKET PRESENCE IN NORWAY THROUGH ACQUISITION OF DEALERSHIP RIGHTS FROM GRESSVIK MARINA IN ØSTFOLD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Nimbus Group NIMBUS GROUP BREDDAR SIN MARKNADSNÄRVARO I NORGE GENOM FÖRVÄRV AV ÅTERFÖRSÄLJARRÄTTEN AV GRESSVIK MARINA I ÖSTFOLD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-10 Nimbus Group NIMBUS GROUP LANSERAR UPPKOPPLADE TJÄNSTER FÖR ETT ÄN MER BEKYMMERSFRITT BÅTÄGANDE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-10 Nimbus Group NIMBUS GROUP LAUNCHES CONNECTED SERVICES MAKING BOAT OWNERSHIP EVEN MORE WORRY-FREE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Nimbus Group NIMBUS GROUP HAS COMPLETED A DIRECTED SHARE ISSUE OF APPROXIMATELY 1.94 MILLION SHARES, RAISING PROCEEDS OF APPROXIMATELY SEK 79 MILLION Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Nimbus Group NIMBUS GROUP HAR GENOMFÖRT EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 1,94 MILJONER AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM CIRKA 79 MKR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Nimbus Group NIMBUS GROUP OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD EMISSION OM UPP TILL CIRKA 1,94 MILJONER AKTIER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Nimbus Group

NIMBUS GROUP OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD EMISSION OM UPP TILL CIRKA 1,94 MILJONER AKTIER

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Nimbus Group AB (publ) (”Nimbus Group” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i den Riktade Emissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”) som inleds klockan 07.30 torsdagen den 9 mars 2023. Beslut om den riktade Emissionen avses fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2022. Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses att användas för att finansiera förvärvet av EdgeWater PowerBoats, LLC (”EdgeWater”) som offentliggjordes genom ett pressmeddelande tidigare idag (”Förvärvet”).

Bookbuilding-förfarandet kommer att inledas 07.30 torsdag den 9 mars 2023. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market klockan 09.00 den 9 mars. Tidpunkterna för avslutande av Bookbuilding-förfarandet, prissättning och allokering beslutas av Bolaget och/eller Carnegie, och kan avslutas tidigare eller senare och kan när som helst avbrytas och därmed kan Bolaget avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra resultatet av den Riktade Emissionen i ett pressmeddelande omedelbart efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande tidigare idag har Nimbus Group ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i EdgeWater, en amerikansk tillverkare av motorbåtar, för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD (cirka 100 Mkr) på en kassa- och skuldfri basis. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Nimbus Group avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att finansiera Förvärvet. För mer information hänvisas till det separata pressmeddelandet om Förvärvet.

Styrelsen för Nimbus Group har även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning om 1,50 kr per aktie för 2022. Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka Bolagets finansiella buffert och stabilitet. I enlighet med de finansiella målen ska Nimbus Group inte ha någon långfristig finansiell skuldsättning (exkluderat fastighetsrelaterad skuldsättning).

I samband med Bookbuilding-förfarandet kan Bolagets VD och koncernchef, Jan-Erik Lindström, komma att sälja upp till 35 000 aktier i Bolaget, i samband med och till samma pris som i den Riktade Emissionen. 35 000 aktier utgör mindre än 10 procent av Jan-Eriks totala aktieinnehav i Nimbus Group och Jan-Erik har uttryckt sin avsikt att förbli en långsiktig aktieägare i Bolaget. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från en potentiell försäljning av dessa aktier.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av Förvärvet och en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade institutionella ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Nimbus Group och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom Bookbuilding-förfarandet med institutionella investerare genomförd av Carnegie, är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom vara marknadsmässig.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget ingått ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, avseende framtida emissioner av aktier för en period om 180 kalenderdagar från likviddagen. Dessutom har Bolagets aktieägande styrelseledamöter, VD, CFO samt R12 Kapital AB, varav sistnämnda aktieägare för närvarande innehar 21,9 procent av aktierna och rösterna i Nimbus Group, åtagit sig att inte sälja några aktier i Nimbus Group under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen, med sedvanliga undantag.

Carnegie är sole global coordinator och bookrunner, Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan-Erik Lindström, VD och koncernchef, Nimbus Group
E-post: jan-erik.lindstrom @nimbus.se

Gunilla Öhman, Investor Relations, Nimbus Group
Telefon: +46 707 63 81 25
E-post: gunilla.ohman@nimbus.se

Telefonkonferens
På torsdag den 9 mars 2023 klockan 11.00 kommer en webbsänd telefonkonferens att hållas där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström kommer att presentera förvärvet av EdgeWater tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen kommer att följas av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Call Access (financialhearings.com)
Om du önskar delta via webbsändning, gå in på nedan länk.
Press conference March 2023 (financialhearings.com)

Om Nimbus Group
Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. 2022 omsatte koncernen 1 751 Mkr och hade 423 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA. Nimbus Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan februari 2021. För mer information se  www.nimbusgroup.se

Certified adviser
Erik Penser Bank
E-post: certifiedadviser@penser.se

Viktig information
Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Nimbus Group i någon jurisdiktion, varken från Nimbus Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act ”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” Ordern ”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (” Prospektförordningen ”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nimbus Group har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Nimbus Group och Nimbus Groups aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Nimbus Group eller Carnegie. Carnegie agerar för Nimbus Groups räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Nimbus Groups webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Nimbus Groups webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Nimbus Groups nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som ”avser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Nimbus Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Nimbus Group inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter innefattar men är inte begränsade till att Förvärvet bidrar till uppfyllelse av Nimbus Groups operativa och finansiella mål. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Nimbus Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (” MiFID II ”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ” Produktstyrningskraven i MiFID II ”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Nimbus Group varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (” Målmarknadsbedömningen ”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Nimbus Group kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Nimbus Group inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nimbus Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att rikta sig till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Nimbus Group.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Nimbus Group samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

2023-03-08 Nimbus Group NIMBUS GROUP ANNOUNCES INTENTION TO CARRY OUT A DIRECTED SHARE ISSUE OF UP TO APPROXIMATELY 1.94 MILLION SHARES Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Nimbus Group NIMBUS GROUP ACQUIRES AMERICAN BOAT MANUFACTURER EDGEWATER POWERBOATS, LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Nimbus Group NIMBUS GROUP FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS, LLC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR AQUADOR IN TÜRKIYE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR AQUADOR I TURKIET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I SYDKOREA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR NIMBUS IN SOUTH KOREA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FLIPPER OCH BELLA I SPANIEN RESPEKTIVE PORTUGAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALERS FOR FLIPPER AND BELLA IN SPAIN AND PORTUGAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Nimbus: Stark tillväxt utanför Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS OCH PARAGON I KROATIEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS DEALER FOR NIMBUS AND PARAGON IN CROATIA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Nimbus Group NIMBUS GROUP – BOKSLUTSRAPPORT OCH RAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Nimbus Group NIMBUS GROUP – YEAR-END AND FOURTH QUARTER REPORT 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Nimbus Group NIMBUS GROUP EXPANDS NORTH AMERICAN DEALER NETWORK WITH THREE NEW DEALERS Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK I NORDAMERIKA MED TRE NYA ÅTERFÖRSÄLJARE Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Nimbus Group INBJUDAN TILL NIMBUS GROUPS BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Nimbus Group INVITATION TO NIMBUS GROUP’S YEAR-END REPORT 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS PLYMOUTH MARINE AS DEALER IN SOUTHWEST UK FOR NIMBUS BRAND BOATS DRAFT Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER PLYMOUTH MARINE TILL ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I SYDVÄSTRA STORBRITANNIEN Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Nimbus Group NIMBUS GROUP PRESENTERADE TVÅ NYA BÅTAR UNDER VARUMÄRKET NIMBUS VID MÄSSAN I DÜSSELDORF Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Nimbus Group NIMBUS GROUP UNVEILED TWO NEW BOATS UNDER THE NIMBUS BRAND AT BOOT DÜSSELDORF BOAT SHOW Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER HMY YACHT SALES, INC. TILL ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR NIMBUS I FLORIDA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS HMY YACHT SALES, INC. AS NIMBUS DEALER IN FLORIDA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Nimbus Group NIMBUS GROUP APPOINTS NEW DEALERS FOR AQUADOR IN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, AND SOUTH KOREA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTSER NYA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR AQUADOR I AUSTRALIEN, NYA ZEALAND OCH SYDKOREA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 Nimbus Group VÄRLDSPREMIÄR FÖR NYA AQUADOR 250 HT NÄR NIMBUS GROUP DELTAR PÅ BÅTMÄSSAN I DÜSSELDORF Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 Nimbus Group WORLD PREMIERE FOR NEW AQUADOR 250 HT WHEN NIMBUS GROUP TAKES PART IN BOOT DÜSSELDORF Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nimbus Group NIMBUS GROUP ADDS NEW DEALERS IN EUROPE AND ASIA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Nimbus Group NIMBUS GROUP KNYTER TILL SIG NYA ÅTERFÖRSÄLJARE I EUROPA OCH ASIEN Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Nimbus Group NIMBUS GROUP BROADENS OFFERING WITH OXE MARINE’S DIESEL OUTBOARD ENGINES Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Nimbus Group NIMBUS GROUP UTÖKAR SITT MOTORERBJUDANDE MED OXE MARINES DIESELDRIVNA UTOMBORDARE Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Nimbus: Lovande framsteg på största marknaden Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nimbus Group Nomination Committee in Nimbus Group for the AGM 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Nimbus Group Nimbus Groups valberedning inför stämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Nimbus Group NIMBUS GROUP – DELÅRSRAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Nimbus Group NIMBUS GROUP – INTERIM REPORT THE THIRD QUARTER 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Nimbus Group NIMBUS GROUP MEDVERKAR VID DEN STORA BÅTMÄSSAN I AMERIKANSKA FORT LAUDERDALE Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Nimbus Group NIMBUS GROUP PARTICIPATES IN FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL BOAT SHOW Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Nimbus Group Invitation to Nimbus Group’s third quarter report 2022 telephone conference on Wednesday, November 9 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Nimbus Group Inbjudan till Nimbus Group’s presentation av Q3 2022 på onsdag den 9 november Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Nimbus Group NIMBUS GROUP OCH AXOPAR BOATS FÖRLÄNGER SÄLJSAMARBETE OCH UTREDER MÖJLIG FÖRDJUPNING Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Nimbus Group NIMBUS GROUP AND AXOPAR BOATS RENEW RESELLER AGREEMENT AND LOOK TO POSSIBLY DEEPEN COLLABORATION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Nimbus Group TOHATSU TO DELIVER KEY COMPONENTS FOR ELECTRIC OUTBOARD MOTORS TO STREAM PROPULSION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Nimbus Group TOHATSU LEVERERAR NYCKELKOMPONENTER FÖR ELEKTRISKA UTOMBORDARE TILL STREAM PROPULSION Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
4 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024