Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-31 Misen Energy Misen Energy AB: Tillkännagivande avseende ändringar av datum i den finansiella rapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Misen Energy Misen Energy AB: Announcement Concerning the Changes of the Financial Reporting and Event Dates Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Misen Energy Announcement from the annual general meeting in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Misen Energy Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Misen Energy Publicering av årsredovisning för 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Misen Energy Publication of the Annual Report 2022 of Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Misen Energy Misen Energy AB: Revisionsberättelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Misen Energy Misen Energy AB: Auditor's report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Misen Energy Information från bokslutskommuniké januari - december 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Feb 2023 | Misen Energy

Information från bokslutskommuniké januari – december 2022 Misen Energy AB (publ)

Resultat föroktober – december (inom parantes samma period 2021)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -4 303 (-13 309)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (265)
 • Resultat per aktie SEK -0,03 (-0,09)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för januari – december (inom parantes samma period 2021)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -19 331 (-41 538)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (33 761)
 • Resultat per aktie SEK -0,13 (-0,29)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Aktivitet (JA inte längre Misen Energy AB (publ) fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras. 

Väsentliga händelser under januari – juni 2022:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannya att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. KSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • Under Q4 2021 överförde Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelarna i JAA No. 3 till JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med överenskommelsen januari 2022 inkom LLC Karpatygaz med en ansökan om att avregistrera JA från skatteregistret, denna ansökan är för närvarande uppskjuten.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt ”Misen”) har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA. Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta.

Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.

 • 30 juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.

 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.

 • I februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och Ukrainas president utfärdade Decree No 64/2022 ”Om införande av krigslagar i Ukraina. P g a invasionen har BIT processen mot Ukraina uppskjutits.

 • 31 december 2021 ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 2017.

 • I april 2022 slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i JAA #493 till JSC Ukrgasvydobuvannya. I juli 2022 avregistrerades JA #493 från skatteregistret.
 • 1 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten.
 • 31 mars ingick Misen Energy AB (publ) ett avtal avseende överlåtelse av aktierna i Misen Enterprises AB. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.
 • I september 2017 inkom JSC Ukrgasvydobuvannya med en anmälan avseende brott till National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU). 22 juli 2022 avslog Ukrainas Högsta Domstol NABU:s krav. Detta mål är därmed avslutat.
 • I oktober 2022 registrerades Victoria Legis som ägare till LLC Karpatygaz.

Väsentliga händelser efter Q4 2022

 • I januari 2023 ingick Misen Energy AB och PUL, ett investeringsbolag inriktat på energiproduktion och Legas baserat i Hong Kong, ett låne- och optionsavtal. Enligt avtalet förpliktigar sig PUL att till Misen Energy utbetala totalt 2 mEUR i tre omgångar till och med 31 juli 2023

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av bokslutskommuniké januari – december 2022

Denna bokslutskommuniké för januari-december 2022 är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter och händelser

Datum för nästa rapportering och evenemang är som följer:

 • 7 mars 2023                Årsredovisning 2022
 • 28 mars 2023              AGM
 • 31 maj 2023                Delårsrapport Q1 2023
 • 31 augusti 2023           Delårsrapport H1 2023
 • 30 november 2023       Delårsrapport Q3 2023
 • 29 februari 2024          Bokslutskommuniké 2023
2023-02-28 Misen Energy Information from Interim report January-December 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Misen Energy Publication of the documents for AGM 2023 in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Misen Energy Offentliggörande av handlingar inför årsstämman 2023 i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Misen Energy Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Misen Energy Notice of the annual general meeting in Misen Energy AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Misen Energy Misen Energy AB (publ) and Powerful United Limited concluded an Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Misen Energy Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited har ingått ett avtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Misen Energy Information från delårsrapport januari - september 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Misen Energy Information from Interim report January-September 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Misen Energy Information från delårsrapport januari - juni 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Misen Energy Information from Interim report January-June 2022 Misen Energy AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2