Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-28 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård intensifierar produktutvecklingen - lanserar ny Cameleon radhacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 3 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förvärvet av Östorps Bevattning och genomför emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förändringarna i bolagsstrukturen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård effektiviserar logistikverksamheten - etablerar centrallager i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group ­Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård säkrar lånefinansiering och avser kalla till extra bolagsstämma för att säkra ytterligare kapital genom riktade nyemissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård tar order på ca 2,1 MSEK till fransk återförsäljare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Aug 2022 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning

Om Östorps Bevattning AB

Östorps har idag agenturer för den svenska marknaden för produkter som pumpar och bevattningsmaskiner från starka varumärken som Ocmis, Bauer och Briggs. Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som hjälper till att spara tid och energi och säkerställer driftsäkerheten. Med säte i Laholm bedriver Östorps verksamheten i en fastighet med kontor, produktion och lager.

Östorps har haft en mycket positiv verksamhetsutveckling under de senaste fem åren med en stabil, hög lönsamhet. Östorps omsättning 2021 uppgick till 44,2 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 5,2 MSEK och en rörelsemarginal på 12%. Östorps är ett skuldfritt företag och har under perioden 2017-2021 haft en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt (CAGR) på 17% med en genomsnittlig rörelsemarginal på 11%. För 2022 beräknas rörelseresultatet bli i linje med föregående års resultat.

Finansiering och tillträde

Köpeskillingen uppgår till 35 MSEK och betalas i form av kontanter om 30 MSEK samt revers på 5 MSEK. Reversen kvittas mot aktier i Lyckegård till samma teckningskurs som i den planerade riktade nyemissionen. Tillträde beräknas att ske senast 1 november och på tillträdesdagen förväntas Östorps ha en kassa på cirka 7-10 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras genom en riktad nyemission av aktier i Lyckegård samt kreditfaciliteter. Lyckegård kommer att informera när finansieringen av förvärvet av Östorps är slutförd med investerare och kreditinstitut. Förvärvet är villkorat av att Lyckegård erhåller erforderlig finansiering.

Lyckegård har under de senaste åren förvandlats genom organisk tillväxt samt genom lönsamma förvärv från ett en-produktbolag till en koncern med tydligt fokus på hållbart jordbruk och framtidens växtodling.

”Nu blickar vi framåt! Det här känns oerhört spännande att få bli en del av Lyckegård-koncernen. Tillsammans ska vi ta nästa kliv i vår expansionsplan för att fortsätta växa försäljning och resultat”, säger Peter Johansson, VD i Östorps Bevattning.

”Östorps är ett imponerande företag och Peter som tog över verksamheten 2008 har framgångsrikt byggt upp ett ledande bolag inom bevattning i Sverige”, kommenterar Christian Bjärntoft, VD i Lyckegård. ”I vår ambition att växa ytterligare inom detta område blir Peter en viktig kugge. Bevattning bedömer styrelsen bli en spännande del av det framtida hållbara jordbruket.”, avslutar Christian.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

Denna information är sådan som Lyckegård Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genomovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den17 augusti 2022.

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: info@penser.se

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

2022-08-11 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 2 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-09 Lyckegård Group Lyckegård Group AB tidigarelägger rapporten för kvartal 2 2022 och uppdaterar finansiell kalender Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-21 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård renodlar bolagsstrukturen för att förbereda för fler verksamhetsben Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård tar order på ca 2,0 MSEK till dansk återförsäljare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Lyckegård Group Kommuniké från årsstämma tisdagen den 31 maj i Lyckegård Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 1 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Lyckegård Group Lyckegård Group AB tidigarelägger rapporten för kvartal 1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Lyckegård Group Kallelse till årsstämma i Lyckegård Group AB den 31 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Lyckegård Group Styrelsen i Lyckegård Group AB meddelar tilldelning av teckningsoptioner 2022/2025 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB publicerar sin årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB den 14 april 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022