Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-29 Lipidor Lipidor – Besked om kortsiktig finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Lipidor Lipidor – Announcement of short-term funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Lipidor Lipidor – Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för ny version av AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Lipidor Lipidor – Swedish Medical Products Agency confirms clinical plan for new version of AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Lipidor Bulletin from the Annual General Meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Lipidor Lipidor updates on development of AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Lipidor Lipidor uppdaterar om utvecklingen för AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 26 May 2023 | Lipidor

Lipidor uppdaterar om utvecklingen för AKP02

STOCKHOLM den 26 maj 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) siktar på en ny Fas III-studie med AKP02 under 2024. Data från den tidigare genomförda kliniska studien med läkemedelskandidaten AKP02, har analyserats och en väg framåt är tydlig.

Den 28 oktober 2022 meddelade Lipidor att kombinationspreparatet AKP02 för behandling av psoriasis inte fullt kunde nå Fas III-studiens primära mål att visa likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) jämfört med referensprodukten. I studien jämfördes AKP02 med ett marknadsledande preparat för topikal behandling vid lindrig till medelsvår psoriasis.
Preparaten innehöll samma aktiva substanser, nämligen kalcipotriol och betametason dipropionat.

Arbete med formuleringen

AKP02 var väldigt nära att uppnå likvärdig terapeutisk effekt med referensprodukten. En djupgående analys om varför effekten av de olika preparaten skiljde sig åt har resulterat i en förklaringsmodell som nu genomgår ett verifieringsprogram. Modellen bygger på formuleringens interaktion med de olika hudlagren och hur det påverkar de aktiva substansernas deponering och effekt.

En uppdaterad AKP02-formulering, med optimerade egenskaper verifieras nu externt tillsammans med ett antal referensformuleringar. De delresultat som hittills extraherats i det prekliniska arbetet pekar entydigt på att föreslagna korrigeringar ger den önskade effekten.

Arbetet fortgår alltjämt i avsikt att ge ytterligare stöd för förändringen i formuleringen och därmed öka chanserna för att lyckas i en ny studie.

“AKVANO®-teknologin har utvecklats för att utgöra en flexibel plattform som kan anpassas efter den specifika tillämpningens behov,” säger Jan Holmbäck, CSO på Lipidor. “Samtidigt kan formuleringarnas grundfördelar som inlösningsförmåga, spraybarhet, obefintligt behov av beröring och att de torkar snabbt bibehållas. De senaste månadernas experiment har både stärkt vår tilltro till teknologins möjligheter och gett oss nya insikter.”

Stort behov

Psoriasis är en kronisk autoimmun sjukdom som bland annat påverkar hudcellernas bildningsprocess. Sjukdomen karaktäriseras av en kraftig nybildning av hudceller och kan variera i svårighetsgrad (mild/måttlig/svår). Psoriasis är en av de vanligaste folksjukdomarna. Bara i Sverige beräknas cirka 300 000 personer ha någon form av psoriasis (Källa: Psoriasisförbundet) och prelevansen är 2–3 % globalt på en marknad som växer med 6,5 % årligen.

Att leva med psoriasis kan innebära olika typer av utmaningar och Lipidor ser stora möjligheter att bidra till en förbättrad vardag för patienterna genom AKP02, en behandling som framgent kan levereras i sprayformat via Lipidors patenterade AKVANO®-plattform.

Viktiga milstolpar och tidplan framåt

Det är med tillförsikt som bolaget arbetar med en plan för genomförandet av en ny Fas III studie för AKP02. Redan i juni kommer ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket att hållas i avsikt att få den fortsatta utvecklingsplanen bekräftad.

Parallellt pågår kommersiella dialoger, upphandlingsarbete samt sonderande samtal kring finansiering. Efter sommaren är planen att starta en process för en större finansieringsrunda med målet är att genomföra en ny Fas-III studie under 2024. Bolaget för fortfarande positiva dialoger med RELIFE runt framtiden.

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 26 maj 2023, klockan 13.15 (CEST).

2023-05-11 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Lipidor NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Lipidor Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor The Board of Lipidor resolves to summon an Extraordinary General Meeting for approval of the sale of subsidiary shares to major owners Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Lipidor Lipidor secures bridge financing of at least SEK 5 million through loans and subsidiary share sales, and takes cost-saving measures including staff layoffs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Lipidor Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for third quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor lämnar uppdatering efter utfall av Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor provides update following outcome of Phase III study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor announces results from the company's clinical Phase III study of AKP02 for psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor meddelar resultat från bolagets kliniska Fas III-studie av AKP02 mot psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet når milstolpe med över 1000 sålda produkter och förbereder nu för uppskalad produktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet reaches milestone of over 1,000 products sold and prepares for scaled-up production Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor uppdaterar om sin kliniska Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor updates on Phase III clinical study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor appoints new CFO Charlotta Ekman Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for second quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor All patients in Lipidor's Phase III study with psoriasis candidate AKP02 have completed treatment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor Samtliga patienter i Lipidors Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 är färdigbehandlade Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3