Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-17 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Lipidor Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Lipidor The Board of Lipidor resolves to summon an Extraordinary General Meeting for approval of the sale of subsidiary shares to major owners Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Lipidor Lipidor secures bridge financing of at least SEK 5 million through loans and subsidiary share sales, and takes cost-saving measures including staff layoffs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Lipidor Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 23 november 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2022.

Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida  lipidor.se  samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten

Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, bolagets läkemedelskandidat mot lindrig till medelsvår psoriasis. Den 28 oktober meddelades att signifikanta resultat kan utläsas jämfört med placebo men att likvärdig effekt (”non-inferiority”) med referensprodukten inte uppnåddes. Fortsatt arbete pågår för att realisera värdet av AKP02-projektet. Styrelsen har påbörjat arbetet med att finansiera verksamhetens kommande fas.

Tredje kvartalet (jul-sep) 2022 Rapportperioden (jan-sep) 2022
Nettoomsättning 0 tkr (15 270)
Rörelseresultat -12 224 tkr (3 384)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,42 SEK (0,12)
Nettoomsättning 0 tkr (15 376)
Rörelseresultat -32 496 tkr (-9 348)
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,12 SEK (-0,33)
Utvalda finansiella data i sammandrag 2022 jul-sep 2021 jul-sep 2022 jan-sep 2021 jan-sep 2021 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 15 270 15 376 15 376
Rörelseresultat, tkr -12 224 3 384 -32 496 -9 348 -21 384
Resultat efter skatt, tkr -12 197 3 456 -32 425 -9 276 -21 291
Balansomslutning, tkr 24 948 61 692 24 948 61 692 55 020
Periodens kassaflöde, tkr -6 850 6 418 -32 666 -4 759 -12 996
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,24 0,23 -1,13 -0,17 -0,46
Likvida medel, tkr 18 641 59 544 18 641 59 544 51 307
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,42 0,12 -1,12 -0,33 -0,75
Eget kapital per aktie (SEK) 0,40 1,91 0,40 1,91 1,50
Soliditet, % 46,66% 88,15% 46,66% 88,15% 79,11%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på djurvårdssprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

 • Den 1 juli fattade styrelsen beslut om tilldelning av totalt 162 500 personaloptioner till deltagarna i det av årsstämman 2022 beslutade långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram LTI 2022:1 för medarbetare i bolaget. Vidare beslutades om tilldelning av 427 115 teckningsoptioner till Lipidor AB.
 • Den 11 juli meddelades att den sista patienten inkluderats i den pågående Fas III-studien med AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis.
 • Den 23 augusti meddelades att samtliga patienter inkluderade i bolagets Fas III-studie med AKP02 är färdigbehandlade. Det innebär att datan kan sammanställas och därefter analyseras.
 • Den 25 augusti meddelades att Charlotta Ekman utsetts till ny CFO för Lipidor. I rollen som CFO kommer Charlotta också att ingå i Lipidors ledningsgrupp. Hon tillträder den 1 oktober.
 • Den 29 september meddelades att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats och att bolaget beräknas kunna presentera studiens topline resultat under oktober månad.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Den 26 januari 2022 meddelades att de första patienterna har inkluderats i en klinisk Fas III-studie med AKP02 kutan spray (kalcipotriol+ betametason dipropionat 0,005 %/0,05 %) mot lindrig till medelsvår psoriasis. Studien genomförs under första halvåret 2022.
 • Den 3:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB lanserar COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv. Produkten finns tillgänlig att köpa via Emollivets e-handel www.emollivet.se
 • Den 15:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB genomför finansieringsrunda. Nyemissionen, som är en företrädesemission till befintliga ägare, uppgår till 5 miljoner kronor. Lipidor har tecknat del av emissionsvolymen, en investering på 2,92 MSEK.
 • Den 20 maj meddelades att hälften av patienterna är rekryterade i Fas lll-studien med AKP02 hudspray mot lindrig till medelsvår psoriasis.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 7:e oktober meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB, som tidigare i år lanserade Emollivet COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv – uppnått milstolpen att sälja 1 000 produkter. Bolaget förbereder nu för uppskalad produktion för att möta den stora efterfrågan.
 • Den 28 oktober meddelades att bolagets Fas III-studie visade att AKP02 har klart bättre effekt än placebo vid behandling av psoriasis. Studiens primära mål att uppnå likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) jämfört med referensprodukten uppnåddes dock inte.
 • Den 15 november gav bolaget en uppdatering med anledning av studieutfallet. Bolagets bedömning är att AKP02 fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att realisera det värdet. Ett intensivt arbete pågår för att utreda förutsättningarna för detta vilket inkluderar strategi och finansiering.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet har huvudfokus varit på vår kliniska Fas III-studie med kombinationspreparatet AKP02 för behandling av psoriasis. Efter periodens utgång, den 28 oktober, meddelade vi att studien inte uppnådde kriteriet likvärdig terapeutisk effekt (”non- inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med den marknadsledande referensprodukten.

Studieresultaten visar dock att AKP02 har god effekt i jämförelse med placebo och det finns stöd för att hävda effekt i paritet med andra psoriasisprodukter. Vår bedömning är att AKP02 fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att realisera det värdet. Ett intensivt arbete pågår för att utreda förutsättningarna för vägen framåt vilket inkluderar strategi och finansiering.

Pågående dialog med RELIFE

Dialog fortgår med vår kommersiella partner RELIFE, ett bolag i Menarini-gruppen, som har tagit del av vår slutsats att såväl AKVANO®-teknologin och den specifika formuleringen i AKP02 fungerar och dessutom står sig väl i jämförelser med andra psoriasisprodukter. Diskussionerna innefattar regulatoriska och marknadsmässiga avväganden.

Tilltro till AKVANO®

Jag vill understryka att vi har fortsatt hög tilltro till vår formuleringsplattform AKVANO®. Detta baserar vi bland annat på att Fas III-studien av psoriasiskandidaten AKP01 visade positiva resultat. Det är också glädjande att vi nyligen kunde lämna in en prioritetsansökan till det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) avseende en utvidgning av AKVANO®- plattformen.

Dessutom har dotterbolaget Emollivet lanserat sin andra hudvårdande produkt för djur och visar att AKVANO®-teknologin lämpar sig utmärkt för dessa applikationer. Försäljningen har under perioden utvecklats positivt och Emollivet förbereder en uppskalad produktion.

Portfölj med flera program och betydande marknadspotential

Lipidors styrelse utreder olika alternativ för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet och arbetet kring AKP02. Styrelsens uppfattning är att projektportföljen innehåller flera program med betydande marknadspotential och därmed stora värden. Detta gäller bland annat programmet inom acne-området samt övriga projekt där bolaget har eller söker samarbetspartners.

Fortsatt optimistisk

Trots motgången med Fas III-studien av AKP02 är jag fortsatt optimistisk. Nu blickar vi framåt och ett gediget arbete kring strategi, affärsplan, kostnader och finansiering pågår. Vi arbetar lösningsorienterat och faktabaserat med målsättningen att tillvarata bolagets möjligheter och realisera projektportföljens värde på bästa sätt.

Jag vill tacka alla långsiktiga aktieägare, samarbetspartners och medarbetare för ett fortsatt stöd.

Stockholm den 23 november 2022

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2022 22 februari 2023
Årsredovisning 2022 April 2023
Delårsrapport januari – mars 2023 11 maj 2023
Delårsrapport januari – juni 2023 23 augusti 2023
Delårsrapport januari – september 2023 22 november 2023

Se delårsrapport

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 23 november 2022, klockan 08.30 (CET). 

2022-11-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for third quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor lämnar uppdatering efter utfall av Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Lipidor Lipidor provides update following outcome of Phase III study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor meddelar resultat från bolagets kliniska Fas III-studie av AKP02 mot psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Lipidor Lipidor announces results from the company's clinical Phase III study of AKP02 for psoriasis Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet når milstolpe med över 1000 sålda produkter och förbereder nu för uppskalad produktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Lipidor Emollivet reaches milestone of over 1,000 products sold and prepares for scaled-up production Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor updates on Phase III clinical study of psoriasis candidate AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 Lipidor Lipidor uppdaterar om sin kliniska Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor appoints new CFO Charlotta Ekman Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Lipidor Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for second quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor Samtliga patienter i Lipidors Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02 är färdigbehandlade Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Lipidor All patients in Lipidor's Phase III study with psoriasis candidate AKP02 have completed treatment Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lipidor Lipidor's Phase III study of AKP02 for treatment of psoriasis now fully recruited, results expected Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Lipidor Lipidors Fas III-studie med AKP02 för behandling av psoriasis är fullrekryterad, resultat väntas under Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Lipidor Lipidor updates on Phase III study of AKP02 in treatment of psoriasis - half of patients now recruited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Lipidor Lipidor uppdaterar om Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis - hälften av patienterna rekryterade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for first quarter 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3