Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Kakel Max Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 24 May 2023 | Kakel Max

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I KAKEL MAX AB (PUBL)

Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264 höll onsdagen den 24 maj 2023 årsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel, 39 227 209 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Antal styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter. Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt samt nyvälja Robert Jansson för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Anders O. Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning. Ändringarna av bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) samt att styrelsen inför en bolagsstämma kan besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kakel-Max-AB-publ-Kommunike-fran-arsstamma-2023.pdf

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se  Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

2023-05-24 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max VD och koncernchef Daniel Källberg lämnar Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Kakel Max Kakel Max publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-21 Kakel Max Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Kakel Max Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3