Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Kakel Max Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max VD och koncernchef Daniel Källberg lämnar Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Kakel Max Kakel Max publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-21 Kakel Max Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Kakel Max

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma

AKTIEÄGARNA I KAKEL MAX AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023, kl. 13.00 hos Landahl Advokatbyrå AB, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 maj 2023, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman genom att skicka e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se eller via post till Kakel Max AB (publ), ”Årsstämma”, Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. Anmälan ska vara bolaget tillhanda onsdagen den 17 maj 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör i god tid före den 15 maj 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se .  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.    Stämmans öppnande
  2.    Val av ordförande vid stämman
  3.    Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4.    Godkännande av dagordning
  5.    Val av en eller två justeringsmän
  6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7.    Anförande om verksamheten
  8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022
  9.    Beslut om 
         a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
         b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
         c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
  10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
  11.    Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
  12.    Val av styrelse och val av revisor(er)
  13.    Beslut om ändring av bolagsordningen
  14.    Stämmans avslutande

  FÖRSLAG TILL BESLUT  

  Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

  Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

  Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 39 227 209 kronor, balanseras i ny räkning.

  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (punkt 10)

  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

  Vidare föreslås att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

  Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkt 11)

  Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter. 

  Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.
  Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning. 

  Val av styrelse och val av revisor(er) (punkt 12)

  Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt samt nyval av Robert Jansson för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 

  Maria Wideroth föreslås omväljas som styrelsens ordförande. 

  Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.kakelmax.se  

  Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

  Vidare föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att för det fall MAZARS SET Revisionsbyrå AB utses till revisor för bolaget kommer Anders O. Persson att utses till huvudansvarig revisor.

  Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordningen i följande avseende:

  Ändring genom tillägg i §7 i bolagets bolagsordning så att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) och att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

  Föreslagen lydelse: Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 
  7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

  Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

  ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

  I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 3 038 818 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

  HANDLINGAR

  Årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag under punkt 12 ovan samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 3 maj 2023. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.kakelmax.se

  AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

  Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  För information om hur Kakel Max AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

  * * * * * *
  Stockholm i april 2023
  Kakel Max AB (publ)
  Styrelsen

  Ytterligare information lämnas av:

  Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

  Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

  Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

  Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

  Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

  Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

  Följande dokument kan hämtas från beQuoted
  Kakel-Max-AB-publ-Kallelse-arsstamma-2023.pdf

  Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se  Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

  2023-02-24 Kakel Max Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022 Rapporter Visa Stäng
  2022-11-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Visa Stäng
  2022-08-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Visa Stäng

  Kommande händelser

  28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
  13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3