Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-09 Redeye Redeye: I-Tech - Review on Regulatory News Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech sales in Korea increase by 147% for the first half of 2023 compared to the same period in 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 I-tech I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Bolagsuppdatering med anledning av omregistrering av Selektope i EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Company update regarding the renewal process for Selektope in the EU (webcast) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expert panel suggests changed classification of Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 I-tech Expertpanel föreslår ändrad klassificering för Selektope Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 I-tech KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Redeye Redeye: I-Tech - Q1 Review – Marching On Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 I-tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 4 May 2023 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2023

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2023

Klicka här den 4 maj, kl 10:30 (CEST) för att följa webcasten: I-Tech – Q1 presentation 2023 – Finwire
Klicka här för att gå till I-Techs finansiella rapporter: Finansiella rapporter – I-Tech AB

Sammanfattning av perioden
“Ihållande tillväxtvindar med ökad lönsamhet”

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 30 757 (14 478) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 112% (0). Rörelseresultatet uppgick till 8 347 (333) TSEK.
  • Den valutajusterade tillväxten uppgick till 92 % (-10).

Januari till mars 2023

  • Inga väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
2021
jan-dec
Nettoomsättning 30 757 14 478 83 631 52 901
Rörelseresultat 8 347 333 12 024 -4 683
Rörelseresultat före avskrivningar 10 288 2 250 20 045 3 234
Resultat efter skatt 6 660 511 10 617 -2 648
Rörelsens kassaflöde 11 161 3 185 20 125 -1 698
Eget kapital vid periodens slut 122 695 105 449 116 035 104 939
Likvida medel vid periodens slut 63 621 38 044 52 754 35 009

VD ord

Rekordförsäljningen under fjärde kvartalet 2022 håller i sig även under årets inledande kvartal i ljuset av en stark makrotrend mot en mer bränsleeffektiv och renare sjöfartsnäring.

Försäljningen uppgick till 30,8 (14,5) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 8,4 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet nådde, med bred marginal, en ny högstanivå i ett enskilt kvartal och rörelsemarginalen uppgick till 27 (2) procent.
Att återigen kunna redovisa en försäljning strax över 30 MSEK i ett enskilt kvartal är ett tydligt styrkebesked. Även med relativt stora valutaeffekter drivs försäljningen främst av en hög organisk tillväxt som för kvartalet uppgick till 92 (-10) procent.

Vår största kund, Chugoku Marine Paints, ökar sin organiska försäljning med 102 procent samtidigt som vår näst största kund, även den av asiatiskt ursprung, ökar med 167 procent. Det är en tydlig signal att Asien är och kommer förbli den stora tillväxtmotorn med sin dominerande ställning inom både nybyggnation och underhållsvarv. Introduktionsprocessen för nya färgprodukter i regionen är också betydligt mer skyndsam ur ett regulatoriskt perspektiv vilket bidrar starkt till en ökad innovationsgrad hos färgbolagen.

Under kvartalet uppvisas en rörelsemarginal före avskrivningar på 33%, vilket är en ny högsta nivå i bolagets historia. Det visar, likt föregående kvartal, att affärsmodellen levererar och att kostnadsmassan inte ökar i samma takt som omsättningen. Samtidigt görs en del investeringar framöver i form av flytt till nya mer anpassade lokaler och utvecklingsorganisationen har redan sett en viss förstärkning till förmån för ökad förmåga att stötta den långsiktiga utvecklingen av affären.

Tillväxten till trots så har Selektope® en blygsam marknadsandel och det finns därmed en fortsatt stor potentiell uppsida hos samtliga färgbolag. Övertygande nog ser vi en fortsatt stark kundaktivitet i riktning mot att utveckla nya produkter innehållande Selektope. Det sker i takt med att hållbarhetstrenderna växer sig allt starkare hos våra kunder och slutanvändare som påvisar en högre investeringsvilja för att hålla skrov rena. Inom vissa marknadssegment tar sig ambitionerna även uttryck genom förväntningar på produkter med minskade utsläpp mot havsmiljön, något som också kan gynna Selektope.

Efter en period med ihållande organisk tillväxt och ökande rörelsevinster finns en ödmjukhet för att framför allt volymer mot nybyggnationsmarkanden kan komma att begränsas något under året, detta som en konsekvens av följder efter COVID som lett till underbemanning och komponentbrist hos varven.

Sammanfattningsvis ser vi med tillförsikt fram emot ett spännande år och särskilt en spännande långsiktig utveckling när sjöfarten fram till 2030 ska påvisa en minskning av utsläppen med 40% och därefter nå ytterligare skärpta mål mot 2050. Ett rent skrov är en av nyckelkomponenterna för att ha en chans att uppnå dessa mål.

Philip Chaabane
VD I-Tech

2023-04-11 I-Tech I-Tech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Tech's Annual Report 2022 is now published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 I-Tech I-Techs årsredovisning för 2022 är nu publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Redeye Redeye: I-Tech - Q4 Review – Raising the Bar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech RÄTTELSE: Större valutajusterad tillväxt än tidigare angivet - I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 I-Tech CORRECTION: Higher currency adjusted growth than earlier noted - I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 I-Tech I-Tech AB (publ) Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 I-Tech I-Techs valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Redeye Redeye: I-Tech - Q3 Review – Increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Redeye Redeye: I-Tech - Solid Momentum Ahead of H2’22 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech Correction - missing MAR label in earlier press release - I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 I-Tech I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3