Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Götenehus Group Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph ny affärsområdeschef på Götenehus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar stadsradhus i Pedagogen Park, Mölndal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsätter satsningen inom fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 11 May 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Kommuniké från årsstämma

Götenehus Group AB höll årsstämma den 11 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition beträffande Bolagets vinst
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Hemberg, Johan Carlberg, Marcus Westdahl och Fabian Dahl samt nyvaldes Anna Hernefrid.

Anna Hernefrid, född 1978, Civilekonom och MBA inom Marketing, Karlstads universitet. Tidigare Sverigechef för HusCompagniet och Vårgårdahus. Hon har tidigare också haft olika ledande befattningar inom IKEA.

Till styrelsens ordförande valdes Erik Hemberg.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå ett belopp om totalt 1300000 kronor att fördelas med 500000 kronor till styrelsens ordförande och 200000 kronor till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget och att inget arvode ska utgå för kommittéarbete.

Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till, respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av ett antal B-aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utestående B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslut om valberedning
Årsstämman beslutade att tillämpa följande valberedningsprocess till årsstämman 2024.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna vid ett senare tillfälle avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
0511-34 53 10, 072-241 21 15,andreas.gustafsson@gotenehus.se
Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB
0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

2023-05-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter i Trollhättan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Götenehus Group Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group varslar om uppsägningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Götenehus Group: Fortsatt utmanande marknad för nyproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus investerar mer i förnybar el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 23 bostäder på Samset, Jönköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 14 radhus i Trädgårdsstaden, Skövde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Rättelse; Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Götenehus Group Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Götenehus Group Götenehus Group AB: Swebostad byggstartar 24 radhus i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus säljstartar 29 radhus i Rydebäck, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group vill bidra till utvecklingen av en spännande region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Götenehus Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS Götenehus Group: Utvecklar hållbara bostäder med omtanke Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-11 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Götenehus Group Götenehus Group AB: Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Götenehus Group Götenehus Group AB: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng