Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Exsitec Holding Correction: Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Rättelse: Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapport för Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Exsitec Holding

Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB

Vid årsstämma i Exsitec Holding AB (”Bolaget”) den 28 april 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.exsitec.se.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 228 194 208 kronor disponeras så att sammanlagt 22 554 693 kronor, motsvarande 1,75 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 205 639 515 kronor, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 3 maj 2023 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 8 maj 2023.

Val av styrelse och revisor samt beslut om styrelsearvoden
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Peter Viberg, Per Eriksson och Erlend Sogn. Christine Ahlstrand valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att omvälja Peter Viberg som styrelsens ordförande.

Årsstämman valde att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Beslut om ändring av valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny valberedningsinstruktion för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag. Den nya valberedningsinstruktionen innehåller ett förtydligande av vilka innehav som ska inkluderas vid bedömningen av de i Bolaget tre (3) till röstetalet största ägarna, vilka envar utser valberedningens ledamöter. Instruktionen gäller tills dess att bolagsstämma beslutar att anta en ny instruktion.

Beslut om införande av prestationsbaserat incitamentsprogram riktat till anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram riktat till koncernledning, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget samt dess dotterbolag (”LTI 2023”).

LTI 2023 förutsätter en egen investering i Bolagets aktier. Deltagarna erhåller därefter prestationsaktierätter som kan bytas ut mot teckningsoptioner baserat på koncernens resultat. LTI 2023 består av högst 60 720 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under LTI 2023 kan upp till 60 720 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,47 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3 036 kronor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor.

Vid emissioner med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktiekapitalet i Bolaget inte kunna ökas med mer än tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med förslaget och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna stärka Bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

Denna information är sådan information som Exsitec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023, kl. 15.30 CEST.

För mer information, kontakta:

Anna Gustafsson, CFO
Hampus Strandqvist, Investor relations
Telefon: 010-333 33 00
E-post:  ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är experter på digitala lösningar som gör skillnad i kundens verksamhet. Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar Exsitec förutsättningar för varje kund att nå sina verksamhetsmål. Organisationen finns i Sverige, Norge och Danmark med över 550 ambitiösa och nyfikna medarbetare som tillsammans har kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling.  www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

2023-04-28 Exsitec Holding Report from the Annual General Meeting of Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Correction: Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapport för Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Exsitec Holding Exsitec Holding AB:s (publ) årsredovisning för 2022 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Exsitec Holding Exsitec Holding AB:s (publ) Annual Report for 2022 has been published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Exsitec Holding Rättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Exsitec Holding KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Exsitec Holding Ny vd i norge för Exsitec Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Exsitec Holding Ny daglig leder i Exsitec AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Exsitec Holding Exsitec utsedd till Medius Årets Partner 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Year-end Report 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to webcast for the presentation of Year end report, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med bokslutskommuniké 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Exsitec Holding IT-konsultbolaget Exsitec utsedd till Årets Partner av Visma Software Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-02 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar kundbas från branschkollegan Amesto Solutions AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Exsitec Holding Exsitec och Visma i nytt avtal - Exsitec första partner att leverera Control Edge Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB har förvärvat beslutsstödsspecialisten Vimur AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, July - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapporten för Q3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) valberedning inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Dotterbolaget iAdvice ApS avyttrar verksamhetsgren Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
4 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024