Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Enzymatica Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica and University of Kent launch study to explore prevention of upper respiratory virus infections in elite athletes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A broader role for ColdZyme adds potential for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: New study confirms ColdZyme stops viruses causing Covid-19 from adhering to human respiratory cells Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica announces outcome of new rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 19 juli 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 74,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 63 procent med stöd av teckningsrätter och 1 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden från Bolagets tre största ägare samt styrelseordförande och VD.

Teckningstiden för Enzymaticas Företrädesemission avslutades den 24 augusti 2022. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades fullt ut, varav 63 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarades 36 procent, tecknades av Bolagets tre största ägare i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 5 kronor per aktie och Bolagets tillförs ca 74,7 MSEK före emissionskostnader.

”Nyemissionen ger oss möjlighet att utöka våra kliniska studier och är ett viktigt stöd för vår geografiska expansion. Pandemin innebar stora utmaningar för Enzymatica, men tack vare robusta huvudägare med en långsiktig tro på bolaget fortsätter vi att bygga bolaget enligt plan och sprida budskapet om vår unika produkt till fler konsumenter och nya marknader”, säger Claus Egstrand, VD.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enzymatica med 597297,80 SEK till 6570 275,77 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 149324 400 till 164256840.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli den 5 september 2022. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 5 september 2022. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post:claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post:stefan.olsson@enzymatica.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget den 5 augusti 2022. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom Prospektet. Enzymatica har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren. Den finansiella rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den finansiella rådgivaren är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Enzymaticas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Enzymaticas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Enzymaticas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Enzymaticas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Enzymaticas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Enzymaticas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
 

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicin-teknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se.
 

2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme also blocks omicron variants BA.4 and BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Publication of prospectus regarding Enzymatica's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Vändning i sikte - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q2/2022: Improved sales give confidence for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's Board of Directors decides on a new rights issue of SEK 74.7 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron virus - according to new research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar omikronvirus - enligt ny forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q1/2022: Our financial targets remain in place Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Article about ColdZyme acquitted from suspicions of research misconduct Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray to be launched in Turkey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Notice of Annual General Meeting 2022 in Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3