Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's potential in cancer therapy published in Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes a scientific article in Nature Communications about the CAR T construct in the ELC-401 program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics receives important EU patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives Notice of Allowance for European patent protecting the iTANK[TM] platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera gives an update in Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Well-financed Elicera prepared for clinic and business development Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Penser Future Penser Future: Väl rustad för pågående och planerade kliniska studier - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 31 March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 16 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet (januari-mars 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till – 2 265 857 (-4 741 051) SEK
 • Periodens resultat uppgick till – 2 266 329 (-4 754 615) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 035 828 (-5 333 226) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,11 (-0,24) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till – 0,11 (-0,24) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Elicera fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3.
 • Elicera lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom.
 • Elicera utser Anna Koptina Gültekin som Head of Regulatory Affairs.
 • Elicera rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ.
 • Elicera ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank
 • Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Elicera erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301.
 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

Bred produktportfölj ger många möjligheter

I årsredovisningen för 2022 tog vi upp tre prioriteringar för 2023, nämligen att fortsätta arbetet med att säkra kommersiella samarbeten för iTANK-plattformen, att påbörja

klinisk studie för vårt CAR T-program med ELC-301 och att avsluta patientrekryteringen för den pågående kliniska studien med ELC-100. Till detta skulle jag vilja lägga till ytterligare en prioritering, vilket är att analysera våra behandlingsalternativ och fatta beslut för hur vi på bästa sätt kan avancera även våra övriga program, ELC-201 och ELC-401.

Givet att ELC-201 är ett onkolytiskt virus som har potential att tillämpas för behandling av de flesta typer av solida tumörer har vi avslutat en analys som fokuserat på att identifiera de mest lämpliga cancerindikationerna för just vår

specifika läkemedelskandidat. Vi har använt oss av flertalet olika parametrar för att

genomföra analysen och känner oss nöjda med utfallet som visar att det finns flera

cancerindikationer där just ELC-201 skulle kunna möta ett stort otillfredsställt

medicinskt behov med en stark positionering på marknaden. Våra handlingsalternativ för ELC-201 är många och måste noga övervägas innan vi fattar slutgiltigt beslut om

den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten. Frågor vi ser över just nu är exempelvis om en klinisk studie med ELC-201 skall genomföras i en eller flera cancerindikationer, så kallad ”basket trial”, och om ELC-201 kan och/eller bör

kombineras med andra läkemedel. Under tiden vi arbetar med att besvara dessa och även andra viktiga frågor kring programmens innehåll, pågår parallellt GMP-produktion av det onkolytiska viruset så att vi, eller en eventuell framtida partner, så snabbt som möjligt efter beslut om vägval och säkrad finansiering kan påbörja patientstudier med ELC-201.

Även för vårt CAR T-program i glioblastom, ELC-401, pågår GMP-produktion parallellt med att vi analyserar våra behandlingsalternativ. Till skillnad från ELC-201 innefattar analysarbetet för ELC-401 delvis prekliniska studier, bland annat för att bättre kunna avgöra hur CAR T-cellsterapin skall administreras. Målsättningen under året, för både ELC-201 och ELC-401, är att arbeta fram kliniska utvecklingsplaner, inklusive studiedesign och kostnader för kommande fas I/II-studier, och därefter fatta beslut om hur programmen på bästa sätt bör avanceras och finansieras, av Elicera ensamt eller eventuellt tillsammans med en partner.

Mjuk finansiering möjliggör kliniska studier

Förutsatt att Läkemedelsverket godkänner den ansökan vi skickade in i januari om klinisk prövning för ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom kommer vi under andra

halvan av året ha två pågående kliniska studier som båda till största delen har finansierats via mjuka medel. ELC-100-studien vid behandling av neuroendokrina tumörer finansieras till fullo av VictoryNET-stiftelsen och ELC-301-studien finansieras till största delen via ett bidrag Elicera beviljades under 2022 på ca 26 MSEK av European Innovation Council Accelerator Fund. Tillsammans med befintlig kassa innebär detta att vi kan driva vår verksamhet i full fart till andra halvan av 2024, vilket även inkluderar kostnaden för pågående GMP-produktioner för ELC-201 och ELC-401 inför kommande kliniska studier. Vårt kapitalbehov bortom andra halvan av 2024 bedöms idag som relativt litet, och inget förändras förrän bolaget fattat beslut om huruvida man på egen hand vill söka finansiering av kliniska studier även för ELC-201 och ELC-401. Vi utvärderar kontinuerligt våra alternativ att driva även dessa program i klinisk fas vilka innefattar såväl olika typer av partnerskap som olika

typer av mjuk finansiering.

Jag vill återigen tacka vårt team som med relativt små resurser, hårt arbete och stort engagemang framgångsrikt har drivit utvecklingen av våra olika läkemedelsprogram

och jag vill även tacka våra engagerade aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende  !

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 08.09 CET.

Elicera Therapeutics AB:s delårsrapport för januari till mars 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports .

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Advisor

Erik Penser Bank

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

2023-05-15 Penser Future Penser Future: Intervju med Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssen CAR T deal supports Elicera's vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Elicera Therapeutics BioStock Studio: Elicera Therapeutics om Läkemedelsverkets villkorade godkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Miljardaffär inom NHL-området - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Villkorat godkännande från Läkemedelsverket - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Elicera Therapeutics: Ett steg närmare klinik för CAR T-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives conditional approval from the Medical Products Agency on its CAR T-cell Clinical Trial Application to test ELC-301 (CARMA-study) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Elicera Therapeutics Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on CAR T-cells' potential beyond blood cancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 28 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank initiates coverage on Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Penser Future Penser Future: Immunonkologi på svenskt sätt - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics hires Erik Penser Bank as market maker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Advancements for Elicera in 2022 open for intensive clinical year Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Year-end Report 1 January - 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on AstraZeneca's acquisition of Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics recruits LifeSci Consulting as transaction advisor to assist the company in evaluating strategic partnering initiatives Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics submits Clinical Trial Application to evaluate its CAR T-cell therapy in B-cell lymphoma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics continues phase I/IIa study with oncolytic virus as planned, following safety review in cohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Elicera Therapeutics Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on the positive clinical effect in cancer trial Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om den positiva kliniska effekten i cancerstudien Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics reports additional signals of clinical activity in patients treated for neuroendocrine tumors in the ELC-100 study at the Oncolytic Virotherapy Summit in Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering, Elicera Therapeutics: Med nästa kliniska studie i siktet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras vd: "iTANK-partnering intensifieras" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's CEO: "iTANK partnering is intensifying" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics' co-founders receive additional grants totalling 7,65 MSEK from the Swedish Cancer Society to support CAR T research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Nomination Committee for Elicera Therapeutics appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving the iTANK platform with a Spanish research institution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: PhD thesis describing the iTANK-platform awarded best of the year 2021 in Sweden in the field of gene and cell therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Interview with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Intervju med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics strengthens financial standing in Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024