Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 17 Aug 2022 | Coala Life

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (0,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -40,7 MSEK (-9,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,4 MSEK (-9,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -38,5 MSEK (-9,8).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,6 SEK (-4,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -50,9 MSEK (-10,2).

Perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (2,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -71,6 MSEK (-22,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -73,4 MSEK (-23,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -70,1 MSEK (-23,7).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -1,3 SEK (-11,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -86,4 MSEK (-24,5).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Den 13 april meddelade bolaget om utfallet i den garanterade nyemissionen om cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Den 15 april meddelade bolaget att man erhållit FDA 510k godkännande för lungauskultation och en ny EKG-analysalgoritm.
 • I april rapporterade bolaget att Medicintekniska produktrådet rekommenderar Coala Heart Monitor för införande i klinisk användning i Sverige.
 • Den 30 maj hölls årsstämma i Coala-Life Group AB och Christian Jørgensen valdes in som styrelseledamot.
 • Den 9 juni meddelade bolaget intentionen om förvärv av Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 4 juli lanserade bolaget en ny hemsida.
 • Den 29 juli meddelade bolaget att beräknat slutförandedatum av förvärvet av Vitrics Management flyttas fram till den 14 augusti.
 • Den 15 augusti meddelade bolaget att förvärv av Vitrics Management har slutförts till en köpeskilling om 3,5 miljoner US dollar

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia

Under våren och sommaren har vi fortsatt bygga för en lönsam affär på den amerikanska marknaden. Vår satsning på Managed RPM under namnet Qorum Partners, har stärkt sin position och verksamheten börjar ta fart, mycket tack vare den satsning på klinisk personal som genomförts. Coala Heart Monitor erhöll ytterligare ett FDA 510k-godkännande i USA, för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm, och i Sverige rekommenderade det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) användning av Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer. Strax innan denna rapport kunde vi även genomföra förvärvet av Vitrics i USA.

2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life acquires Vitrics Management for an adjusted purchase price of USD 3.5 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life changes the estimated completion date of the acquisition of Vitrics Management to August 14, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Correction: CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life is pleased to announce the launch of our new website. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life avser förvärva Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life intends to acquire Vitrics Management, a US company active in Remote Patient Monitoring Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 30 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB quarterly report one 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presents Q1 report via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor is recommended by the Swedish Medical Technology Product Council for clinical use Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life receives FDA 510k clearance for remote lung auscultation and enhanced ECG algorithm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group raises SEK 150 million in a rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022