Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 New Bubbleroom Sweden Ville Kangasmuukko-Nordström har sagt upp sig som VD för Bubbleroom och är kvar till den 31 december 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 New Bubbleroom Sweden Esko Österbackar slutar som CFO för Bubbleroom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 New Bubbleroom Sweden Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 May 2023 | Bubbleroom

Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB

New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 4 maj 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Prognosgatan 11 i Borås. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Freddy Sobin, Susanne Holmström, Paul Källenius, Malin Strihagen samt Aurore Belfrage och nyvälja Jonas Weil till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Freddy Sobin som styrelseordförande.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, för närvarande med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 975 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 135 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman godkände styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid en eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till sammanlagt högst 1 554 571 aktier i Bolaget. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

2023-04-27 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport Januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av delårsrapport januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 New Bubbleroom Sweden Bubblerooms årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 New Bubbleroom Sweden Kallelse till Årsstämma i New Bubbleroom Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 New Bubbleroom Sweden Bokslutskommuniké Januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter sin framgångsrika expansion via Zalando Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom har utsett Andreas Drougge till Chief Technology Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom fortsätter framgångsrik geografisk expansion via Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanseras på ytterligare två marknader på Zalando Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 New Bubbleroom Sweden Valberedning inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Bryter trend av stark tillväxt - Bubbleroom Analyser Visa Stäng
2022-10-21 New Bubbleroom Sweden Delårsrapport januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 New Bubbleroom Sweden BUBBLEROOM BJUDER IN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-26 New Bubbleroom Sweden Bubbleroom lanserar i Frankrike och Belgien på Zalando plattformen Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3