Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Botnia Exploration Holding

Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 20 april 2023.
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Botnia Exploration Holding AB (publ), ”Bolagsstämma”, Box 1113, Cylindervägen 18, 8 tr., 131 26 Nacka Strand, per telefon till +46 708 55 01 50 eller per e-post till thomas.ljung@botniaexploration.com,senast onsdagen den 26 april 2023.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringen, som kan vara tillfällig, måste för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken, av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregisteringen senast den 24 april 2023.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats www.botniaexploration.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022
9. Beslut om
1.
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val till styrelsen och av revisor
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till disposition beträffande aktiebolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10-12)

En valberedning bestående av Magnus Ullman (tillika valberedningens ordförande) representerade Need Invest AB, Donald Johansson representerade Akilakonsulting AB, Björn Rahmström representerade Ramab Iggesund AB, Anders Ljung representerade Anders Ljung, och Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Johan Norman föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11)

Styrelsearvodet till de stämmovalda ledamöterna föreslås uppgå till fyra prisbasbelopp (210 000 kr) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (105 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i koncernen.

Uttryckt i prisbasbelopp är arvodet oförändrat. Således innebär nedanstående förslag att ett totalt arvode om 630 000 kr (579 600 kr) utgår för kommande år.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelsen och av revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Johan Norman, Pär Weihed, Thomas Söderqvist, Andreas Bladh, Thomas Ljung samt nyval av Anders Lindgren och Jan Marklund.

Valberedningen föreslår omval av Johan Norman som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att för det fall KPMG AB väljs till revisor kommer Alexander Tistam att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 573 644. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Cylindervägen 18, 8trp, Nacka Strand samt på bolagets webbplats, www.botniaexploration.com. Nämnda handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

__________

Lycksele i mars 2023

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

2023-03-24 Botnia Exploration Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Botnia Exploration Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Botnia Exploration Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Botnia Exploration Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Botnia Exploration Botnia Exploration beviljas markanvisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Botnia Exploration Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Botnia Exploration Botnia Exploration offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Botnia Exploration Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024