Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Botnia Exploration Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Botnia Exploration Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Botnia Exploration Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Botnia Exploration Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Botnia Exploration Botnia Exploration beviljas markanvisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Botnia Exploration Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Botnia Exploration Botnia Exploration offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Botnia Exploration Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 Nov 2022 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport januari – september 2022

Kvartalet juli — september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 141 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 845 (-1 312).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 891 (-1 357).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,05).

Niomånadersperioden januari — september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 141 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 800 (-3 955).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 938 (-4 088).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,20 (-0,14).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Bergsstaten har tillsatt en handläggare av Botnias markanvisningsärende. Ärendet är nu under beredning.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Thomas Ljung meddelade att han av personliga skäl slutar som VD. Han kommer att fortsätta som CFO och kvarstå i styrelsen. Rekrytering av efterträdare pågår och styrelsens ordförande Thomas Söderqvist har trätt in som t.f. VD tills en ny VD har tillsatts. Johan Norman har utsetts till tillförordnad styrelseordförande under samma period.
 • Diskussionerna med Dragon Mining om anrikningsavtal framskred
 • Tester av Vargbäcken har genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att även Vargbäcken är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • Giltighetstiden för undersökningstillstånd Storforsen nr 6 förlängdes till 2027-04-01.
 • Ett avtal med Boliden Mineral AB har tecknats gällande utbyte och delande av prospekteringsinformation i Vindelgranseleområdet.
 • Köpeskilling om drygt 1,8 MSEK har erlagts för markförvärv om cirka 50 hektar.
 • Ett samverkansavtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB gällande Fas 1 som omfattade förberedande arbeten inför gruvstart Fäbodtjärn. Detta avtal ligger till grund för samverkansavtal Fas 2 som omfattar utförandet av projektet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutade den 11 november 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2022, om en nyemission av aktier om cirka 80,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avser bland annat att finansiera förberedelserna till gruvdrift i Bolagets fyndighet i Fäbodtjärn samt Bolagets rörelsekapitalbehov efter påbörjad gruvdrift. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 8,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 68,7 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 30,8 MSEK, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 37,9 MSEK, motsvarande cirka 46,9 procent av Företrädesemissionen. Emissionen sker till en teckningskurskurs om 6,50 SEK.
 • Botnia Exploration och Dragon Mining har kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal.
 • Beslut om markanvisning från Bergsstaten har ännu inte erhållits. Detta påverkar Bolagets prognos om tidpunkt för att ta miljötillståndet i anspråk vilket Botnia nu bedömer att kunna ske under 2023.
 • Arbetet med VD rekryteringen har framskridit.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 10 november 2022, cirka 598 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet

Vi har haft några bråda dagar så här i början av november då vi tillsammans med Erik Penser Bank har förberett den företrädesemission som offentliggjordes idag på morgonen. Motivet med erbjudandet är för att kunna finansiera vår gruvstart under 2023 och det är givetvis mycket roligt att kunna meddela att vi har varit lyckosamma. Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden och vi vill rikta ett stort tack till alla de som har bidragit i processen så här långt. Nu hoppas vi på ett stort deltagande, både från befintliga aktieägare som nya aktieägare, i den kommande företrädesemissionen.

I mitt förra VD brev i augusti skrev jag om den oacceptabelt långa tiden för hanteringen av markanvisningen som krävs för att starta gruvan i Fäbodtjärn. Jag kan nu meddela att vi åtminstone har fått en handläggare för ärendet och att aktiviteter pågår i ärendet inom Bergsstaten. Vi hyser en förhoppning om att ärendet ska vara klart under innevarande år.

Under tiden som byråkratins kvarnar maler har vi förhandlat med Dragon Mining om villkoren för anrikning i deras anrikningsverk i Svartliden. Vi har lyckats komma överens om dessa villkor och diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal fortsätter. Vidare har en rekryteringsprocess för att hitta en permanent VD för Botnia fortgått sedan i somras och vi befinner oss i slutstadiet av denna process.

Nu ser vi fram emot återstoden av 2022 med en förhoppning om ett spännande 2023!

2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
6 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024