Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Apr 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Delårsrapport januari – mars 2023

Kvartalet januari — mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 927 (-1 601).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 975 (-1 647).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,06).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december 2022 vann laga kraft i mars 2023. Botnia Exploration AB har per 2023-03-27 tagit tillståndet i anspråk för Fäbodtjärngruvan och ställt ut en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda på 4 375 000 kr. Enligt villkor i miljödom ska säkerheten godkännas av Mark- och miljödomstolen innan markberedningsarbeten får påbörjas.
 • Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), beslutade 2023-03-01, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om ett nytt konvertibelt skuldebrev till Norrlandsfonden om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget arbetar med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn. Denna studie ska ersätta den studie som publicerades 2018 då förutsättningarna gällande anrikning, brytningsplaner, guldpris, m.m. har förändrats.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 27 april 2023, cirka 663 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet

Våren 2023 har varit minst sagt orolig på många sätt. Fortsatt krig i Europa med rekordhög inflation och påföljande räntehöjningar påverkar oss alla.

För Botnia Exploration har saker och ting dock utvecklats positivt. Vi har tagit miljötillståndet i anspråk och påbörjat förberedelserna för att kunna anlägga en industriplan vid det tänkta gruvområdet. Detta genom att snöröja området efter en mycket snörik vinter i Västerbottens inland. För att kunna börja schakta jordmassor så skall en ekonomisk säkerhet med medel för efterbehandling av området redovisas för Mark- och Miljödomstolen. Detta har vi initierat och vi väntar nu på besked från domstolen att dom mottagit dokumenten som visar att reserven finns hos vår bank. Sedan startar arbetet med att schakta för industriplanen.

Ett avtalsförslag för anrikning hos Dragon Mining har mottagits och vi skall nu låta vår juridiska rådgivare titta på dokumentet och efter eventuella justeringar, skriva under dokumentet.

Den höga inflationen har medfört att vi har startat en process med att konkurrensutsätta den entreprenör för bergarbeten vi hittills har arbetat med. Detta då de kostnadshöjningar vi kunnat konstatera under förhandlingar varit oacceptabelt höga.

Vår senaste publicerade feasibility study (genomförbarhetsstudie) är från 2018. Den baserade sig på den kostnadsbild som då rådde då, och dessutom på att den guldhaltiga kvartsen skulle säljas till Bolidens Rönnskärsverken. Vidare byggde den på ett guldpris på 1343 USD/oz och en valutakurs på 8,42 SEK/USD. Dagens guldpris ligger runt 2000 USD/oz och dollar-kursen är ca 10.30 SEK/USD. Guldpriset i svenska kronor har med andra ord i det närmaste fördubblats sedan 2018.

Mot bakgrund av detta kommer vi att anlita en s.k. Qualified Person och genomföra och publicera en ny Feasibility Study inom närmaste tiden.

Vår ambition är alltjämt att vi skall kunna starta gruvbrytning under innevarande år.

Thomas Söderqvist, VD

2023-03-31 Botnia Exploration Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Botnia Exploration Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Botnia Exploration Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Botnia Exploration Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Botnia Exploration Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Botnia Exploration Botnia Exploration beviljas markanvisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Botnia Exploration Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Botnia Exploration Botnia Exploration offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Botnia Exploration Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024