Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Botnia Exploration Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Botnia Exploration Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Botnia Exploration Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Feb 2023 | Botnia Exploration Holding

Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari – december 2022

Kvartalet oktober — december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 607 (-1 440).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 651 (-1 484).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).

Räkenskapsåret januari — december 2022           

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 141 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -7 407 (-5 395).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 589 (-5 572).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,26 (-0,19).
 • Ingen utdelning föreslås.        

Viktiga händelser under fjärde kvartalet                 

 • Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB:s ansökan om markanvisning. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft, vilket bolaget bedömer kan ske i mars 2023.
 • Thomas Söderqvist utsågs till ordinarie VD varvid Johan Norman utsågs till ordinarie styrelseordförande fram till nästa årsstämma.
 • Styrelsen i Botnia Exploration beslutade den 11 november 2022, med stöd av bemyndigande lämnat vid Årsstämman den 6 maj 2022, att genomföra en företrädesemission av aktier riktad till Bolagets aktieägare samt en riktad emission av konvertibler till Bolagets innehavare av konvertibla skuldebrev.
 • Företrädesemission avslutades i december och gav ett kapitaltillskott på 60 MSEK efter emissionskostnader.
 • Botnia Exploration och Dragon Mining har kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Thomas Ljung meddelade att han av personliga skäl slutar som VD. Han kommer att fortsätta som CFO och kvarstå i styrelsen.
 • Tester av Vargbäcken har genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att även Vargbäcken är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • Giltighetstiden för undersökningstillstånd Storforsen nr 6 förlängdes till 2027-04-01.
 • Ett avtal med Boliden Mineral AB har tecknats gällande utbyte och delande av prospekteringsinformation i Vindelgranseleområdet.
 • Köpeskilling om cirka 1,9 MSEK har erlagts för markförvärv om cirka 50 hektar.
 • Ett samverkansavtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB gällande Fas 1 som innefattar förberedande arbeten inför gruvstart Fäbodtjärn. Detta avtal ligger till grund för samverkansavtal Fas 2 som innefattar utförande av projektet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Norrlandsfonden har beviljat bolaget ett konvertibellån på 3 MSEK med 0 % ränta, konverteringskurs 6,50 kr och med återbetalning 2028-01-31.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 15 februari 2023, cirka 616 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet                    

En intensiv höst med en företrädesemission resulterade i att Botnia nu har medel att starta gruvan och slutföra de upphandlingar av tjänster som behövs för att genomföra detta. Vi beviljades också äntligen markanvisning från Bergsstaten vilket var en förutsättning för vår planering av gruvstart med ambitionen att starta 2023.

Nu väntar vi på att markanvisningen ska vinna laga kraft innan vi kan ta tillståndet i anspråk, något som tyvärr dragit ut på tiden. Det är något även vi tycker är frustrerande men i dagsläget påverkar detta inte vår ambition att påbörja arbetet med markarbeten i Fäbodtjärn under våren. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att Bergsstaten inte har lyckats delge alla berörda parter men enligt den information vi fått från Bergsstaten borde detta ske inom kort.

Då jag får många frågor från bekymrade aktieägare i detta ärende ber jag att få påpeka att tider för tillståndsprocesser är något som frustrerar stora delar av Sveriges industri för närvarande. Detta framkom med stor tydlighet vid SVT’s Agenda nyligen där VD’arna för Holmen, Northvolt och SSAB med stor tydlighet framförde just detta till Näringsministern. Jag är mycket väl förtrogen med vad LKAB och Boliden tycker i ämnet och det skiljer sig på intet sätt från övriga nämnda.

En förutsättning för att komma i mål med Dragon Mining om anrikningsavtal har varit att Dragon Mining på sitt håll behöver tillstånd att ta emot och processa vår malm. Detta tillstånd har nu Dragon Mining erhållit från Länsstyrelsen och vi kan därför lägga vårt fokus på att slutföra arbetet med avtalsskrivande.

Den rekryteringsprocess för att hitta en ny VD för Botnia som jag informerade om i mitt förra VD-brev landade i att styrelsen beslutade att jag skulle fortsätta som VD. Då vi är inne i ett intensivt skede med en gruvstart runt hörnet såg vi det fördelaktigt att ta vara på all den kunskap och erfarenhet bolaget redan har.

Slutligen vill jag bara påpeka att guldpriset fortsatt ligger kvar på en hög nivå, i skrivande stund strax under 1900 USD/tr.oz.

Thomas Söderqvist, VD                                                                                       

2022-12-21 Botnia Exploration Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Botnia Exploration Botnia Exploration beviljas markanvisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Botnia Exploration Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Botnia Exploration Botnia Exploration offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Botnia Exploration Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024