Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 14 Jul 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023

Vd har ordet

Bokusgruppen har även i det andra kvartalet lyckats leverera en stabil omsättning och stärkta bruttomarginaler, trots ett fortsatt tufft omvärldsläge.

Bokusgruppens omsättning ökade med 0,2 procent i andra kvartalet jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Att våra kunder fortsätter att handla hos oss, med tanke på den minskade köpkraft vi ser hos konsumenter i stort, är ett tydligt bevis på attraktiviteten i vårt erbjudande.

Det är också återigen tydligt att vår förmåga att parera i svårare tider är god. Trenden med att kunder hittar tillbaka till butik fortsätter. Antalet aktiva kunder inom Akademibokhandeln ökade i kvartalet samtidigt som Bokus hade ett tapp i antal aktiva kunder. Det visar vilken styrka vår kanalbredd ger, där kunden kan välja kanal efter sina varierande behov och preferenser.

Akademibokhandelns starka utveckling under första kvartalet höll i sig även under det andra kvartalet, både i butik och online. Den positiva trenden visade sig både i antal aktiva kunder, omsättning och kundnöjdhet (NPS). Omsättningen ökade med hela 18,7 procent online och 3,4 procent i butik. Givet att vi under kvartalet stängde en butik permanent och en butik tillfälligt är ökningen i butik en mycket positiv signal.

Bokus hade under kvartalet en fortsatt negativ utveckling med en omsättningsminskning på 6,7 procent. Det kan härledas till ett tapp i antalet aktiva kunder, där primärt studentsegmentet backade. Vi såg även en viss återhållsamhet från andra kundsegment. Den senare delen av kvartalet visar dock en mer positiv trend. De digitala formaten inom Bokus har haft en positiv utveckling, framför allt abonnemangstjänsten Bokus Play. Under kvartalet lanserades Bokus Reader, en app för konsumtion av styckköpta digitala ljud- och e-böcker. Bokus Reader förenklar och förbättrar kundupplevelsen för styckköpta böcker som laddas ner och är ett komplement till abonnemangsformen, som inte passar alla kunder. Vi har goda förhoppningar om att Bokus Reader kommer ge en positiv effekt på försäljningen av digital styck.

Kostnadsbesparingar och prisökningar parerar kostnadsökningar drivna av inflation

Vi har parerat inflationsdrivna kostnadsökningar väl, med selektiva prisökningar mot konsument, som lett till en ökad bruttovinst, samt ett större kostnadsbesparingsprogram.

De fasta kostnaderna* ökade under kvartalet med 6,6 MSEK rensat för jämförelsestörande poster. Ökningarna kom främst från lokalkostnader och personalkostnader. Lokalkostnaderna har ökat på grund av indexhöjningar baserat på KPI från oktober 2022. Lönekostnaden har ökat med 4 procent i lönerevision enligt avtal, men denna ökning parerades med den personalneddragning som genomfördes under första kvartalet och som fick effekt under andra kvartalet.

Nämnda åtgärder har dock inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna under kvartalet. Justerad EBITA för kvartalet var -23,5 MSEK vilket är 1,9 MSEK lägre än motsvarande kvartal förra året. Att EBITA är negativt i det andra kvartalet är normalt och i linje med våra säsongsvariationer. Efter första halvåret är justerad EBITA fortfarande 4,4 MSEK bättre än samma period föregående år. Justeringen av EBITA beror på att vi förra året fick en stor pensionsåterbetalning under andra kvartalet på 26,3 MSEK, vilket påverkar jämförbarheten.

*Avser rörelsens fasta kostnader, inklusive avskrivningar för nyttjanderätter och materiella anläggningstillgångar samt justerat för jämförelsestörande poster.

Utmanande situation för vår e-handelslogistik

En väl fungerande logistik är kritiskt för en konkurrenskraftig e-handelsaffär. I syfte att erbjuda ännu bättre kundupplevelser, bytte vi under 2022 logistiklösning för vår e-handel. Implementeringen stötte på flera förseningar drivet av komponentbrist i kölvattnet av pandemin, vilket har resulterat i tidvis längre ledtider, lägre leveranssäkerhet samt en icke optimal drift. I kvartalet flyttade logistikpartnern till bättre anpassade lokaler samtidigt som den sista delen av automationen kom på plats efter ett års fördröjning. Nu pågår kontinuerlig intrimning och utveckling för att kunna erbjuda en förbättrad kundupplevelse. Tyvärr har utmaningarna i kombination med hög inflation varit kostsamma för vår logistikpartner. Vi ser tillsammans över hur vi kan vara ett stöd i att skapa rätt förutsättningar för fortsatt stabila leveranser under den för affären viktiga hösten samt också möjliggöra fortsatt utveckling och förbättring.

Fortsatt digital transformation

Vi har under kvartalet fortsatt haft stort fokus på att förbereda upphandling av de nya e-handelssystem som är nästa steg i vår digitala transformation. Upphandlingen är nu i gång och under kommande kvartal räknar vi med att välja leverantör och sätta en plan för genomförande.

Långsiktigt hållbarhetsfokus

Hållbarhetsarbetet har under kvartalet fokuserat på måluppföljning samt insatser för kommande år.

Under kvartalet stängde ansökan till Bokusstipendiet med över 200 ansökningar. Stipendiaten kommer att offentliggöras och tilldelas 50 000 kronor i samband med en utdelningsceremoni den 20 september. Bokusstipendiet vänder sig till studenter och premierar projekt som sprider läsglädje. I Akademibokhandelns butiker genomfördes Världsbokveckan, där uppskattningsvis 2 000 barn deltog. Jag och alla kollegor inom bolaget är otroligt stolta över dessa aktiviteter, som är delar av Bokusgruppens viktiga läsfrämjande insatser.

Akademibokhandeln ingick under kvartalet ett samarbete med Erikshjälpen. Samarbetet innebär att Erikshjälpen kan sälja Bokusgruppens produkter som annars hade behövt kasserats. Även Akademibokhandelns bokbytarkalas genomfördes. Det här är exempel på cirkulära och avfallsminimerande initiativ. Utöver detta har arbetet i Bokbranschens klimatinitiativ, där Bokusgruppen deltar, fortskridit med fokus på åtgärder inom transport och produktion.

Framtidsutsikter

Vi lever i en osäker och utmanande omvärld. Kriget i Ukraina fortsätter och en generell instabilitet i regionen gör det svårt att sia om hur hösten kommer att utvecklas. Juni bjöd återigen på en räntehöjning från Riksbanken, vilket kommer sätta ytterligare press på våra kunders köpkraft och därmed möjlighet att spendera hos oss och hos andra. Vi följer nogsamt efterfrågan och kostnadsutvecklingen och är beredda att ta till ytterligare åtgärder om så krävs.

Vår erfarenhet hittills visar dock att både böcker och vårt kreativa sortiment ses som prioriterad och billig underhållning. Det, och vår möjlighet att fånga upp kunderna i våra olika kanaler, gör mig optimistisk när vi nu går in i semestertider. Därefter följer en höst med skolstart och mycket ny spännande bokutgivning som kan lysa upp tillvaron för våra kunder under årets mörkare och kallare månader.

Maria Edsman, VD

Ytterligare information

Bilaga: Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.bokusgruppen.com/investerare/rapporter/

Webbsändning: Delårsrapporten för andra kvartalet 2023 presenteras av Maria Edsman, VD, och Ola Maalsnes, CFO, via en webbsändning.

Tid: 14 juli kl. 10:00

För att delta i webbsändningen anslut via: https://ir.financialhearings.com/bokusgruppen-q2-2023

The English version of the Q2 report will be published at bokusgruppen.com on 24 July.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, presskontakt, 070-775 27 83.

Denna information är sådan information som Bokusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07:45 CEST.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Satsningar på Online ger styrka på sikt - Bokusgruppen Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3