Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 May 2023 | Bokusgruppen

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 1,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdag för rätt att erhålla den första utdelningsdelen beslutades till den 10 maj 2023. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 15 maj 2023. Avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen beslutades till den 10 november 2023. Utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 15 november 2023.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mårten Andersson, Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow och Jeanette Söderberg omvaldes till styrelseledamöter, och Patrik Wahlén valdes som ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mårten Andersson omvaldes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Därutöver beslutades att 100 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som har inrättats av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det avser att låta Linda Sallander vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen AB (publ) genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna

Årsstämman beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram enligt vilket bolaget erbjuder vissa nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner av serie 2023/2026 i bolaget. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 11 maj 2026 till och med den 31 maj 2026 teckna en ny aktie i Bokusgruppen. Den framtida lösenkursen för en aktie baserat på teckningsoption uppgår till 47,00 kronor per aktie. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma totalt fem personer: Bokusgruppens CFO och ytterligare fyra ledande befattningshavare. Beslutet innebär att Bokusgruppen inför ett teckningsoptionsprogram genom en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Om samtliga 300 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 utnyttjas för teckning av 300 000 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent (beräknat på nuvarande antal aktier i Bokusgruppen).

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

  • Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
  • Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2021 ska gälla tills vidare.
  • Att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2022 ska gälla tills vidare, dock som längst till och med årsstämman 2027.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen AB,

076-888 26 10, maria.edsman@bokusgruppen.com

Certified Adviser

Bokusgruppens Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 

Bokusgruppen AB (publ)
Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: info@bokusgruppen.com
Organisationsnummer: 559025-8637

2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helår 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Penser Access Penser Access: Satsningar på Online ger styrka på sikt - Bokusgruppen Analyser Visa Stäng
2022-10-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3