Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma carries out a directed share issue following a request for loan conversion from Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 May 2022 | Asarina Pharma

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Paul de Potocki, Erin Gainer och Marianne Kock till styrelseledamöter. Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2023.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Östersjöstiftelsen för infriande av konvertibelt lån. Emission som beslutas för detta ändamål ska, i enlighet med avtalet mellan Östersjöstiftelsen och Bolaget, ske till en teckningskurs per aktie som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar som avslutas dagen före Bolagets beslut om emissionen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande ska vara begränsat till 25 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Stämman beslutade även om ett generellt emissionsbemyndigande enligt följande och i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande vid en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsat till 15 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut vid en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagets bolagsordning vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

2022-05-04 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ANNUAL REPORT 2021 RELEASED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3