Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ytterligare ett projekt i ALM-portföljen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för 156 hyreslägenheter i Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har produktionsstartat 170 bostäder i slutsålt projekt i Danderyd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar ännu ett bostadsprojekt inom Fabriksparken i Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från årsstämman i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad avyttrar mindre bostadsutvecklingsprojekt i Salem Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat och ökade produktionsvolymer trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad färdigställer och lämnar över Invernesshöjden brf 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad färdigställer och lämnar över hyresrättsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller markanvisning för cirka 80 bostäder inom Farsta Strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad redovisar ett starkt rörelseresultat och hög försäljningsgrad i Årsredovisningen 2022 som publicerats på arosbostad.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för 15 nya radhus i Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice VD och COO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder fastigheten Femöringen 2 i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för bolagets preferensaktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads bokslutskommuniké för 2022 visar starkt resultat och hög försäljningsgrad i pågående produktion Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillsätter ny CFO och utser finans- och transaktionschef samt chefsjurist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC för 213 lägenheter i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 213 nya lägenheter i Solna - planerad byggstart Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Slutsålt i Aros Bostads nyproduktionsprojekt T2 Fabriksparken i Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 Nov 2022 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari – september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:
”Även om läget på bostadsmarknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga förutsättningarna på bostadsmarknaden fortsatt goda. Aros Bostad har hanterat marknadsnedgångar tidigare och jag är övertygad om att vi, med en attraktiv portfölj av projekt och byggrätter i unika lägen, historiskt hög försäljningsgrad, stabil finansiering samt en kompetent och erfaren organisation, är väl rustade att hantera osäkerheterna framöver.”

Perioden januari-september

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 678 559 TSEK (365 154). Bruttoresultatet uppgick till 138 149 TSEK (102 093) och bruttomarginalen var 20,4 procent (28,0).

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 71 383 TSEK (39 247) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,7). Periodens resultat uppgick till 69 157 TSEK (37 120).

 • Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 25 921 TSEK (97 523). Rörelseresultatet uppgick till -22 916 TSEK (45 574) och rörelsemarginalen var negativ (46,7 %). Periodens resultat uppgick till -25 142 TSEK (43 805). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge, Invernesshöjden och Milstena Skarpäng.

 • Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 58 (233).

 • Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (216).

 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 1 010 (450).

Perioden juli-september

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 360 756 TSEK (89 443). Bruttoresultatet uppgick till 48 265 TSEK (32 137) och bruttomarginalen var 13,4 procent (35,9).

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 25 880 TSEK (13 942) och rörelsemarginalen var 7,2 procent (15,6). Periodens resultat uppgick till 25 084 TSEK (13 199).

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 76,1 procent respektive 87,1 procent vid årsskiftet. Den lägre soliditeten beror på en ökad balansomslutning till följd av hyresrättsprojekt Viggby Ängar som konsolideras. Eget kapital uppgick till 995 276 TSEK jämfört med 967 704 TSEK vid årsskiftet och balansomslutning uppgick till 1 307 110 TSEK respektive 1 110 484 TSEK.

 • Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 11 222 TSEK (10 721). Rörelseresultatet uppgick till -4 012 TSEK (1 849) och rörelsemarginalen var negativ (17,2). Periodens resultat uppgick till -4 809 TSEK (1 057). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge och Milstena Skarpäng.

 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 21 (314).

 • Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 20 (20). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 20 (10).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Aros Bostad förvärvade bolaget LS Slakthusgränd från LaTERRE Ventures AB och Stackelberg Holding AB. Bolagsförvärvet är en del i strategin att kontinuerligt förvärva fler attraktiva projektmöjligheter till Aros Bostads byggrättsportfölj. LS Slakthusgränd har under 2022 ingått exploateringsavtal med Stockholm stad rörande ett kvarter inom etapp 1 av Slakthusområdet i södra Stockholm. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4 000 kvm med en möjlig exploatering om cirka 130 nya bostäder, lokaler i markplan samt en förskola. Tillträde till fastigheten är beräknat till första kvartalet 2024.

 • Aros Bostad har tecknat bindande avtal rörande förvärv av 1 505 byggrätter från ALM Equity, i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats i maj 2022. Aros Bostad blir därmed en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till 1 465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ken Wendelin, som varit CFO och vice VD på Aros Bostad sedan 2015, lämnar sin tjänst för en extern roll. Rekrytering av ersättare startar omgående. Ken kommer att arbeta kvar på sin position inom Aros Bostad under ytterligare sex månader.

 • Aros Bostad har tillträtt byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity 15 augusti 2022. I samband med tillträdet övergår tio medarbetare från ALM Equity till Aros Bostad och Joakim Alm kliver in i styrelsen. Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller.

Kvartalsrapporten presenteras digitalt genom Financial Hearings på länken:  https://ir.financialhearings.com/aros-bostadsutveckling-q3-2022

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 07:00 CET.

2022-10-31 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AROS BOSTADSUTVECKLING AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport för januari - juni 2022 uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad i pågående projekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng