Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-04 AdderaCare AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 4 Jan 2023 | AdderaCare

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ) org. nr. 556936-0752, (”Addera Care” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 januari 2023 klockan 10.00 i MedCap ABs lokaler på Engelbrektsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta vid bolagsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2023,
 • dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 17 januari 2023.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan göras skriftligen till AdderaCare AB, att: Hugo Petit, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg eller per e-post till info@adderacare.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast tisdagen den 17 januari 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Fullmakt
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.adderacare.com och kan även beställas på postadress och e-post som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Beslut om antal styrelseledamöter
 7. Fastställelse av styrelsearvoden
 8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 9. Upphävande av årsstämmans beslut 2022 om valberedning

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om antalet styrelseledamöter, Punkt 7: Fastställelse av styrelsearvoden , Punkt 8 : Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Punkt 9 : Upphävande av årsstämmans beslut 2022 om valberedning.
MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB, som den 23 december 2022 offentliggjort att MedCap kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i Bolaget kommer att lämna förslag avseende punkterna 6, 7, 8 och 9 i dagordningen senast vid bolagsstämman.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 33 716 835. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Helsingborg i januari 2023
AdderaCare AB (publ)
Styrelsen

2023-01-04 AdderaCare AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 AdderaCare Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 AdderaCare AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-08-25 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng