hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-06-17 Xintela Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Jun 2021 | Xintela

Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB

Aktieägarna i Xintela AB, org.nr 556780-3480, (” Bolaget ”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 5 juli 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 5 juli 2021.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 24 juni 2021, och

  • senast fredagen den 2 juli 2021 anmäla sig till Xintela AB genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast den 2 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast torsdagen den 24 juni 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 29 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 2 juli 2021. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.xintela.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.xintela.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Baker McKenzie Advokatbyrå, Box 180 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till carl.isaksson@bakermckenzie.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  4. Val av en justeringsperson.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 1 282 051 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 38 461,53 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 2,34 kronor per aktie, totalt 2 999 999,34 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har fastställts i det accelererade bookbuildingförfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Vator Securities AB. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Maarten de Chateau, styrelseledamot, som anmält intresse i det accelererade bookbuildingförfarandet som genomförts av Vator Securities AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 6 juli 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 7 juli 2021. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att som en del av erbjudandet, inom ramen för det accelererade bookbuildingförfarandet, inkludera Maarten de Chateau.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 77 168 209. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior på fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. den 25 juni 2021 till adress

Xintela AB, Medicon Village, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xintela.se, och på Bolagets huvudkontor senast den 30 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * *

Lund i juni 2021

Xintela AB

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2021-06-17-Kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-Xintela-AB.pdf

2021-06-17 Xintela Xintela has completed a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 28 million Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela intends to carry out a directed share issue through an accelerated book building procedure Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Xintela Xintela avser att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on successful studies and approved GMP facility Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om studieframgångar och godkänd GMP-anläggning Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintela's GMP facility approved for manufacturing of cell therapy products Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Xintela Xintelas GMP-anläggning erhåller tillstånd att producera cellterapiprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela to develop stem cell therapy for difficult-to-heal wounds Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-20 Xintela Xintela utvecklar stamcellsbehandling för svårläkta sår Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Xintela Xintela's stem cell product XSTEM repairs cartilage damage in preclinical model Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: New CEO for Xintela's subsidiary Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Ny vd för Xintelas dotterbolag Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-07 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta rekryterar Per Norlén som VD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-04 Xintela Targinta recruits Per Norlén as CEO Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-16 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Xintela Xintela GMP inspection for manufacturing license completed Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-09 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-06 Xintela Xintela reports positive results from preclinical ARDS study and new grant of 2.3 million SEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on recent successes Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om senaste tidens framgångar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela gets tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-19 Xintela Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela gets patent grant in Europe for XSTEM stem cell product Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-17 Xintela Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publishes results from glioblastoma antibody study Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-12 Xintela Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-26 Xintela Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela is preparing for progress in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela laddar för avancemang under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-19 Xintela Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK" Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-12 Xintela Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-07 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela submits manufacturing license application Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-21 Xintela Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela recruits Jeffrey Abbey to Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Xintela Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Arbitral award rendered in favour of Xintela in dispute with former underwriters Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-04 Xintela Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintela Board recommends Maarten de Château as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-03 Xintela Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-27 Xintela Xintela publishes interim report for the third quarter of 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-23 Xintela Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Xintela Xintela Board recommends Lars Hedbys as new Board member Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO comments on the positive patent notice Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Xintela Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2 i Xintela AB, där teckningsperioden inleds den 4 november 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Nulägesanalys av Xintela publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Status report of Xintela published Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Status report Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Nulägesanalys Xintela - Integrins marking the future Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-29 Xintela Xintela receives 'intention to grant' decision from European Patent Office for stem cell product XSTEM Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela applies for tissue establishment license Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Xintela Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela reports promising results in Covid-19 project Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Xintela Xintela's stem cells show promising results in preclinical ARDS study Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Xintela Xintela AB: BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-28 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela expands and strengthens management team Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Xintela Xintela utökar och förstärker ledningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-29 Xintela Xintela receives Notice of Allowance from USPTO for quality assurance of chondrocyte-based products Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-13 Xintela Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad - utnyttjar Utökningsoptionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela finns på större aktörers radar Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Xintela Xintela AB: BioStock studio: Xintela om den pågående emissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela granted preliminary approval from the European Patent Office for the treatment of brain tumors Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Xintela Xintela erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK från Bauerfeind Group i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela develops treatment for aggressive breast cancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Xintela Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Xintela Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-26 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-22 Xintela Xintela säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 18,9 miljoner kronor med konverteringsmöjlighet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Xintela Xintela AB: BioStock: Stamceller i fokus när Xintela får miljonbidrag för covid-19 projekt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela granted 1 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Xintela Xintela beviljas 1 miljon kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-01 Xintela Xintela AB årsstämma - nytt datum för stämman Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-30 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela granted 2 million SEK from Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Xintela Xintela beviljas 2 miljoner kronor från Vinnova Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31 Rapporter Visa Stäng
2020-02-27 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintela blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela AB: BioStock: Flerfrontsavancemang för Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publishes positive preclinical results from equine study Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-03 Xintela Xintela publicerar positiva prekliniska resultat från häststudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-27 Xintela Xintela konverterar lån om ca 8 MSEK och tar in nytt lån om 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Xintela Xintela AB: BioStock: Xintelas dotterbolag nådde milstolpe i cancerprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Positiva prekliniska resultat i Xintelas glioblastomprojekt Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Xintela Xintela AB: BioStock: Lån från Bauerfeind AG signalerar stark tilltro till Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-11-05 Xintela Xintela erhåller lån om ca 8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-27 Xintela Kommuniké från Xintelas årsstämma 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Xintela Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet Rapporter Visa Stäng
2019-05-06 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Xintela publicerar resultat fran glioblastomstudie Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Xintela Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Xintela Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Xintela Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-15 Xintela Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Xintela Konvertering av konvertibler i Xintela Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30 Rapporter Visa Stäng
2018-10-25 Xintela XINTELA AND CATALENT TO CO-DEVELOP BRAIN CANCER THERAPY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-28 Xintela XINTELA BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION TILL BAUERFEIND AG OM CIRKA 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Xintela Xintela avbryter företrädesemission och avser att genomföra en riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Xintela KOMMUNIKÉ FRÅN XINTELA AB:s EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Xintela XINTELA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 24,8 MSEK VILLKORAT AV GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAKES ROLE AS CHIEF MEDICAL OFFICER IN XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela SVEN KILI TAR ROLLEN SOM CHIEF MEDICAL OFFICER I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA KNOPPAR AV ONKOLOGIVERKSAMHETEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Xintela XINTELA TO SPIN OUT ONCOLOGY BUSINESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Significant progress in Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Xintela Viktiga framsteg i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-09 Xintela Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Xintela Xintela signs Letter of Intent with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Xintela Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Xintela Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 Xintela KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Xintela Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Xintela KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Xintela Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Xintela XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Xintela Xintela prepares for oncology spinout Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Xintela Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Xintela Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Xintela Xintela to collaborate with Japanese Cellseed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Xintela Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela raises 17 million SEK in debt and equity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Xintela Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard leaves Xintela's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-17 Xintela Keld Søndergaard lämnar Xintelas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela building own GMP-facility for stem cell production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-11 Xintela Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Xintela Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela recruits Liselotte Theorell as Birector Product Development and Quality Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-17 Xintela Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela participates in multi-million, government funded initiative to form a cell and gene therapy research center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Xintela Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela tecknar samförståndsavtal med CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Xintela Xintela signs memorandum of understanding with CO.DON Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Xintela Kommunikè från Xintelas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Xintela Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard nominated as new board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Xintela Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Xintela Xintela offentliggör årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Xintela Kallelse till årsstämma i Xintela Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela strengthens business development and reorganizes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Xintela Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Xintela Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Xintela Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Xintela Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-30 Xintela Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-20 Xintela Xintela reports positive preclinical results in cancer project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-04 Xintela Xintela's stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
8 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
31 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Jan 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 May 2018 | Årsstämma 2017
30 May 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Sep 2018 | Extrastämma 2018
28 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
27 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årsstämma 2018
28 May 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
1 Jun 2020 | Årligutdelning
9 Jun 2020 | Årsstämma 2019
10 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
10 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 Jul 2021 | Extrastämma 2021
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
19 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Jan 2022 | Extrastämma 2022
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
6 May 2022 | Årsstämma 2021
9 May 2022 | Årligutdelning
20 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022