Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-28 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård lanserar ISOBUS på Cameleon under Borgeby fältdagar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Ledningen i Lyckegård Group förvärvar ytterligare aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group inleder analysbevakning på Lyckegård Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Lyckegård Group Kommuniké från årsstämma torsdagen den 1 juni i Lyckegård Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förvärvet av bevattningsbolagen KSAB samt Sydsvensk bevattning och genomför riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård offentliggör kvartalsrapport 1 för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 17 May 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård offentliggör kvartalsrapport 1 för 2023

Lyckegård Group AB offentliggör härmed kvartalsrapport 1 för 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Perioden januari-mars 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 068 (8 316) TSEK.
 • Koncernens justerade EBITDA resultat uppgick till -2 023 (-2 452) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 223 (-6 800) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 43% (62).

Händelser under kvartalet

 • Lyckegård presenterar det nya strategiska affärsområdet, Water, som kommer bestå av det nyligen förvärvade dotterbolaget Östorps Bevattning.
 • Lyckegård presenterar affärsområdet Soil & Seed.
 • Lyckegård erhåller order om cirka 3 MSEK från den tyska marknaden avseende leverans av Cameleon och Kvickfinn.
 • Lyckegård blir återförsäljare för lantbrukstillverkaren Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbHs produkter på den svenska, finska och norska marknaden.

Händelser efter periodens slut

 • Lyckegård erhåller ytterligare en order om cirka 3 MSEK från den tyska marknaden avseende leverans av Cameleon.
 • Lyckegård ingår avtal om att förvärva bevattningsbolaget KSAB Golf Equipment och avser anskaffa kapital. Köpeskillingen uppgår till 52,8 MSEK i en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Lyckegård vid Förvärvets slutförande, och en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 14,4 MSEK, förutsatt att vissa operationella mål och villkor uppfylls.
 • Lyckegård har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 9 779 096 nyemitterade aktier, och tillförs cirka 21,5 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 2,20 SEK per aktie och investerare i den riktade emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella professionella och privata investerare, inklusive både nya och befintliga aktieägare.
 • Aktieägarna i Lyckegård kallades till extra bolagsstämma den 11 maj 2023 där det fattades beslut om att ändra i bolagsordningen och att emittera aktier i en riktad nyemission samt att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare aktier som del av vederlaget för förvärvet av KSAB.
 • Lyckegårds blivande dotterbolag, Sydsvensk Bevattning, erhåller en order på bevattningssystem till ett värde om cirka 14 MSEK.

VD Christian Bjärntoft:

Det är med stor glädje vi avrundar det första kvartalet av 2023 och delar med oss av våra framsteg. Vi ser en stark start på året där Soil & Seed växer i perioden organiskt med ca 28% med en förbättrad lönsamhet jämfört med första kvartalet 2022. De åtgärder som vi genomförde under slutet av 2022 med syfte att sänka kostnaderna och stärka lönsamheten har börjat ge resultat och vi ser en starkare lönsamhet framför oss. Vårt affärsområde Water är präglat av viss säsongsvariation där faktureringen inte riktigt kommit igång på grund av den sena våren, däremot ser vi en stark orderbok att leverera under året.

Kvartalsrapport 1 2023 och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på:

https://lyckegard.com/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

Denna information är sådan som Lyckegård Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genomovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den17 maj 2023, klockan 10:40 CEST.

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade inom jordbruksmarknaden och erbjuder en bred produktportfölj av redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk. Den operativa verksamheten består av två strategiska affärsområden, Soil & Seed som avser jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning, samt Water som avser bevattningssystem. Lyckegårds innovativa produktsortiment täcker lantbrukares behov under hela odlingsåret och kan användas av både ekologiska och konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel. Lyckegård är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök gärna: www.lyckegard.com

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

2023-05-11 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Lyckegård Group Kallelse till årsstämma i Lyckegård Group AB den 1 juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Lyckegård Group Lyckegård Group AB publicerar sin årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegårds blivande dotterbolag får order på bevattningssystem till ett värde om cirka 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Lyckegård Group ­Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård har genomfört en riktad nyemission om cirka 21,5 MSEK, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård ingår avtal om att förvärva bevattningsbolaget KSAB Golf Equipment och avser anskaffa kapital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Lyckegård Group Lyckegård Group AB erhåller ytterligare order från Tyskland till ett värde om cirka 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård Group blir återförsäljare av Düvelsdorfs produkter i Sverige, Finland och Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård erhåller order från Tyskland till ett värde om cirka 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård positionerar affärsområdet Soil & Seed inför expansion i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegårds affärsområde Water möter hög efterfrågan på effektiv vattenförsörjning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Valberedning i Lyckegård utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård inför nya affärsområden - stärker strategiska satsningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård intensifierar produktutvecklingen - lanserar ny Cameleon radhacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Lyckegård Group Lyckegård Group AB offentliggör kvartalsrapport 3 för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förvärvet av Östorps Bevattning och genomför emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Lyckegård Group Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-04 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård slutför förändringarna i bolagsstrukturen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård effektiviserar logistikverksamheten - etablerar centrallager i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group ­Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård säkrar lånefinansiering och avser kalla till extra bolagsstämma för att säkra ytterligare kapital genom riktade nyemissioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård tar order på ca 2,1 MSEK till fransk återförsäljare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Lyckegård Group Lyckegård Group AB: Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Mar 2025 | Bokslutskommuniké 2024