Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-05-16 Cell Impact Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent. Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2019 | Cell Impact

Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent.

CELL IMPACTS EMISSIONER TILLFÖR 78,4 MSEK. FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÖVERTECKNADES MED 239 PROCENT.

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av Units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 11 april 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 184,3 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 339 procent och tillför Bolaget cirka 54,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillförs 78,4 MSEK inklusive den riktade emissionen och överteckningsemissionen.

Resultatet för Cell Impacts riktade emission om cirka 14,0 MSEK visar att samtliga 4 666 636 B-aktier och 1 166 659 teckningsoptioner har tecknats av ett konsortium av kvalificerade investerare.

Därutöver visar sammanräkningen i Cell Impacts företrädesemission att 4 312 427 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 95 procent av emissionen, och 11 047 175 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 244 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 239 procent. Överteckningen innebär att varken emissionsgarantierna eller de särskilda teckningsåtagandena har tagits i anspråk.

Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, om att utnyttja överteckningsemissionen om cirka 10,0 MSEK, till motsvarande villkor som i företrädesemissionen.

Bolaget tillförs därmed totalt cirka 78,4 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 10,0 MSEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske omkring vecka 23, 2019 då de nya aktierna och teckningsoptionerna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i emissionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 39,2 MSEK under juni 2020.

Det positiva utfallet är ett tecken på högt förtroende från våra aktieägare och marknaden. Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden. Jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna, samt tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende, säger Pär Teike, VD.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 098 484,95 SEK genom emission av 18 128 496 nya B-aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 540 191,83 SEK genom emission av 4 666 636 nya B-aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 385 853,69 SEK genom emission av 3 333 332 nya B-aktier. Totalt emitteras också 6 532 116 vederlagsfria teckningsoptioner.

Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Cell Impact att uppgå till 5 123 015,42 SEK fördelat på 44 256 960 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) som emitteras i företrädesemissionen, överteckningsemissionen och i den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 756 132,63 SEK genom utgivande av högst 6 532 116 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 879 148,05 SEK, fördelat på 50 789 076 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Wåhlin. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

2019-05-16

För mer information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Pressrelease 2019-05-16.pdf

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se .

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se .

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08.30 CET.

2019-04-30 Cell Impact Cell Impact: Analysguiden: Positionerat för tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Cell Impact Cell Impact AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-23 Cell Impact Cell Impact delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-17 Cell Impact Cell Impact samarbetar med stor japansk underleverantör till bilindustrin Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-18 Cell Impact Cell Impact går in i ny fas med serietillverkning av nyutvecklad flödesplatta till Nordamerika Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-15 Cell Impact Cell Impact publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-03-12 Cell Impact Rättelse: "Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål" Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Cell Impact Cell Impact ändrar datum för publicering av delårsrapport för första kvartalet 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Cell Impact Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Cell Impact Cell Impact bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-12-05 Cell Impact Cell Impact erhåller bryggfinansiering på 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Cell Impact Cell Impact får kinesisk beställning på flödesplattor Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Cell Impact Cell Impact's first recruitment in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-03 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, april-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Cell Impact Mats Svanberg ny CFO på Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Cell Impact Ledningsförändring i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Cell Impact Cell Impact informerar om omvandling av BTA till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Cell Impact Kommuniké från Cell Impacts årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Cell Impact Utfall i nyemissioner tillför Cell Impact 41 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Cell Impact Cell Impact kallar till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Cell Impact VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i Cell Impacts pågående nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-08 Cell Impact Cell Impact publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Cell Impact Cell Impact får kinesisk beställning på egenutvecklad flödesplatta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Cell Impact Cell Impact offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Cell Impact Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Cell Impact Cell Impact genomför företrädesemission säkerställd till 85% samt riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Cell Impact Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Cell Impact Cell Impact strengthens management and boosts activity in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-08 Cell Impact Cell Impact får beställning på egendesignade flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Cell Impact Reservering av kundförluster avseende projekt med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-27 Cell Impact Cell Impact får order på utveckling av flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Cell Impact Cell Impact informerar om VD-byte och från mässan i Beijing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Cell Impact Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller - förtydligande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Cell Impact Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-21 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 11 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Cell Impact Uppdatering avseende avtalsprocess med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Cell Impact Ytterligare framsteg för Cell Impact i samarbetet med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Cell Impact Valberedningens sammansättning och uppdrag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Cell Impact Årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Cell Impact Cell Impacts nya produktionslina är i drift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Cell Impact Cell Impact rekryterar ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Cell Impact Ny styrelseordförande i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-01 Cell Impact Cell Impacts styrelseordförande Jan Rynning har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-19 Cell Impact Cell Impact erhåller order som viktig milstolpe mot strategiskt samarbete med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-19 Cell Impact Cell Impact erhåller order som viktig milstolpe mot strategiskt samarbete med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Cell Impact Cell Impacts emission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Cell Impact Offentliggörande av prospekt avseende Cell Impacts företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Cell Impact Cell Impact erhåller ramorder från kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Cell Impact Cell Impacts företrädesmission - Rättelse kring datum samt förtydligande om subsidiär företrädesrätt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Cell Impact Cell Impact genomför företrädesemission om 50,4 MSEK säkerställd till 90 % Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Cell Impact Cell Impact och AP&T tecknar avsiktsförklaring med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 Cell Impact Cell Impact erhåller bryggfinansiering från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-28 Cell Impact Cell Impact erhåller order från global fordonstillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-13 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 12 maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-11 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-11 Cell Impact Cell Impact föreslår val av ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Cell Impact Cell Impact erhåller order på ca en halv miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-21 Cell Impact Årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-15 Cell Impact Cell Impact rapporterar om organisationsförändringar och från Fuel Cell Expo i Tokyo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 Cell Impact Valberedningen har konstituerats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-12 Cell Impact Cell Impact tecknar kommersiellt utvecklingsavtal med global marknadsledare inom ett nytt industriellt segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-30 Cell Impact Cell Impact beslutar om riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-22 Cell Impact Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 december 2015 i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Cell Impact Förändring i ledningen på Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Cell Impact Cell Impact har fått patent beviljat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Cell Impact Cell Impact kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Cell Impact Cell Impact rapporterar från Fuel Cell Seminar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 Cell Impact Rättelse: Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-23 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 Cell Impact Cell Impact beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-14 Cell Impact Cell Impact får order på flödesplattor till bränsleceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Cell Impact Cell Impact förlänger utvecklingsavtalet med den expansiva aktören Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Cell Impact Cell Impact - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 Cell Impact Cell Impact i samarbete för effektivare tillverkning av bränslecellsplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 7 maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-24 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-01 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 Cell Impact Årsredovisning för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Cell Impact Cell Impact byter Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-05 Cell Impact AP&T och Cell Impact tecknar samarbetsavtal kring höghastighetsbockning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-30 Cell Impact Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
12 Apr 2018 | Årsstämma 2017
13 Apr 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
11 Apr 2019 | Årsstämma 2018
12 Apr 2019 | Årligutdelning
23 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner