Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-08 A1M Pharma A1M Pharma: Investerarträff i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Feb 2019 | A1M Pharma

A1M Pharma: Investerarträff i samband med företrädesemissionen

A1M PHARMA: INVESTERARTRÄFF I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

I samband med företrädesemissionen med teckningsperiod som löper under perioden 6 februari – 20 februari 2019 kommer A1M Pharmas nyligen tillträdda VD Tobias Agervald att presentera motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner. Se nedan för mer information.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

BioStock Live – Stockholm
Datum: 14 februari 2019
Tid: kl. 10:00 -13:00, A1M Pharma presenterar kl. 10:25 – 10:45
Plats: Nyhetsbyrån Direkt, Kungsgatan 33, Stockholm, Sweden
Anmälan: www.biostock.se  

Tidplan avseende företrädesemissionen

24 januari 2019

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen

29 januari 2019

Sista dag för handel i A1M Pharma-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

30 januari 2019

Första dag för handel i A1M Pharma-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

31 januari 2019

Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen

Omkring 1 februari 2019

Prospekt offentliggörs

6 – 20  februari 2019

Teckningsperiod

6 – 18 februari 2019

Handel med uniträtter på Nasdaq First North

6 februari 2019 (tillsvidare)

Handel med BTU till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen

Omkring 26 februari 2019

Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

Rådgivare
Finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till A1M Pharma är Bird & Bird.

2019-02-08

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se  

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Pressrelease 2019-02-08.pdf

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgardTM – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadvisor@penser.se  

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i A1M Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 1 februari 2019. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

2019-02-04 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 A1M Pharma A1M senarelägger bokslutskommunikén för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 A1M Pharma A1M Pharma: Investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 A1M Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 A1M Pharma Föreslagen ny styrelseledamot i A1M står inte längre till förfogande Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 A1M Pharma A1M Pharmas utvecklingschef lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-20 A1M Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-20 A1M Pharma A1M Pharma föreslår 100 procent säkerställd företrädesemission om 70,5 MSEK - varav 31 MSEK toppgaranterat av långsiktiga investerare Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-12 A1M Pharma A1M Pharma genomför byte av vd och reducerar kostnadsmassan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-26 A1M Pharma Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 A1M Pharma A1M Pharma receives observation status on Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Klartecken ifrån Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 A1M Pharma Swedish Medical Products Agency grants A1M Pharma permission to start a clinical Phase I study of ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma re-submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical trial with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in förnyad ansökan till Läkemedelsverket om klinisk prövning med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 A1M Penser Access: A1M Pharma - Planerar kliniska studier under Q4'18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma to prioritize the indication acute kidney injuries in further development of ROSgard™ on the basis of positive preclinical data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma appoints Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharma's candidate drug ROSgard™ shows protective effect against acute kidney injury in American preclinical study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ skyddar mot akut njurskada i amerikansk preklinisk studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma rapporterar positiva resultat från preklinisk studie inom akuta njurskador Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from preclinical study in acute kidney injuries Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 A1M Pharma A1M Pharma byter tillverkningspartner av läkemedelskandidaten ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 A1M Pharma Förnyad ansökan till Läkemedelsverket under juli - klinisk prövning med ROSgard™ förskjuts ett kvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 A1M Pharma Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 A1M Penser Access: A1M Pharma - Samarbete med Antaros Medical Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 A1M Pharma Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 A1M Pharma Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 A1M Pharma Sista dag för handel med BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 A1M Pharma A1M Pharma kompletterar ansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 7 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Fredrik Werner som CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 A1M Pharma A1M Pharma presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 5 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 A1M Penser Access: A1M Pharma - ROSgard klar för kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar (omsändning) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör företrädesemission om 83 MSEK för genomförande av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra klinisk fas I-studie med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical phase I study with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma Produkt för strålbehandling med PRRT får marknadsgodkännande i USA, växande patientunderlag för A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 A1M Pharma Nyhetsbrev januari 2018: 2018 är året vi går in i klinisk fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma initiates its clinical program - enters into collaboration to study harmful effects during PRRT radiation therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-28 A1M Pharma Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 A1M Pharma Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 A1M Pharma A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma A1M Pharma bjuder in till livesänd pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 A1M Pharma Nordeas analys av A1M Pharma publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Projektet fortlöper enligt tidsplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier - färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from its GLP toxicology study - now able to finalize application to initiate clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 A1M Pharma Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 A1M Penser Access: DDM Holding - Högt tempo ger ljus framtid Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling -patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ protects bone marrow during radiation treatment -patent application has been filed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: First company in the world with large scale manufacturing of A1M under full GMP compliance for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma initiates collaboration with Swedish CRO partner for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Marie Wallén Öhman som projektledare för bolagets kliniska utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 A1M Pharma Nyhetsbrev oktober 2017: Händelserik höst väntar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 A1M Penser Access: A1M Pharma - Potential att nå en miljardförsäljning Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma to participate at the Rodman & Renshaw Global Investment Conference in New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar vid Rodman & Renshaw Global Investment Conference i New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 A1M Pharma Nyhetsbrev augusti 2017: I slutfasen av det prekliniska arbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 A1M Pharma Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma will be featured in a TV show about medical innovations on Fox Business in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 A1M Nyhetsbrev juni 2017: Allt närmare kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 A1M A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 A1M A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North - Handelsstart 20 juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 A1M A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSGard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 A1M A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 A1M A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 A1M A1M Pharmas VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i bolaget motsvarande 253 332 aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 A1M A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Utfall av A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Extrastämma 2018
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
20 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner