Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-05-29 A1M Pharma Kommuniké från årsstämma 29 maj 2019 i A1M Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 29 May 2019 | A1M Pharma

Kommuniké från årsstämma 29 maj 2019 i A1M Pharma AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 29 MAJ 2019 I A1M PHARMA AB

Idag, den 29 maj 2019, hölls årsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

I anledning av att hittillsvarande styrelseordföranden Anders Ermén som föreslagits för omval avböjt omval framlade aktieägare ett reviderat förslag till val av styrelse vid årsstämman. Årsstämman beslutade i enlighet med det reviderade förslaget om omval av Cristina Glad som ordinarie styrelseledamot samt om nyval av Göran Forsberg och Johannes Hulthe som ordinarie styrelseledamöter. Cristina Glad valdes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare sida ska vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 25 933 549 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Lund den 29 maj 2019

A1M Pharma AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. [14.30] CEST.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se  

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Kommunike fran arsstamma.pdf

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se .

2019-05-29 A1M Pharma A1M Pharmas styrelseordförande avböjer omval Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 A1M Pharma Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31 Rapporter Visa Stäng
2019-05-13 A1M Pharma A1M Pharma förstärker organisationen inför den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-08 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-02 A1M Pharma Nya styrelseledamöter i A1M Pharma föreslås till inval vid ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 A1M Pharma Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-09 A1M Pharma Doseringen inledd i A1M Pharmas fas 1-studie av läkemedelskandidaten ROSgard Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-25 A1M Pharma A1M Pharma: Sista dag för handel med BTU Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-21 A1M Pharma A1M Pharma startar den första kliniska studien av läkemedelskandidaten ROSgard™ Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-20 A1M Pharma Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31 (omsändning) Rapporter Visa Stäng
2019-02-26 A1M Pharma A1M Pharmas företrädesemission slutförd - tillförs 70,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 A1M Pharma A1M Pharma: Investerarträff i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 A1M Pharma A1M senarelägger bokslutskommunikén för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 A1M Pharma A1M Pharma: Investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 A1M Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 A1M Pharma Föreslagen ny styrelseledamot i A1M står inte längre till förfogande Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 A1M Pharma A1M Pharmas utvecklingschef lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-20 A1M Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-20 A1M Pharma A1M Pharma föreslår 100 procent säkerställd företrädesemission om 70,5 MSEK - varav 31 MSEK toppgaranterat av långsiktiga investerare Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-12 A1M Pharma A1M Pharma genomför byte av vd och reducerar kostnadsmassan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-26 A1M Pharma Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 A1M Pharma A1M Pharma receives observation status on Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Klartecken ifrån Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 A1M Pharma Swedish Medical Products Agency grants A1M Pharma permission to start a clinical Phase I study of ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma re-submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical trial with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in förnyad ansökan till Läkemedelsverket om klinisk prövning med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 A1M Penser Access: A1M Pharma - Planerar kliniska studier under Q4'18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma to prioritize the indication acute kidney injuries in further development of ROSgard™ on the basis of positive preclinical data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma appoints Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharma's candidate drug ROSgard™ shows protective effect against acute kidney injury in American preclinical study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ skyddar mot akut njurskada i amerikansk preklinisk studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma rapporterar positiva resultat från preklinisk studie inom akuta njurskador Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from preclinical study in acute kidney injuries Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 A1M Pharma A1M Pharma byter tillverkningspartner av läkemedelskandidaten ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 A1M Pharma Förnyad ansökan till Läkemedelsverket under juli - klinisk prövning med ROSgard™ förskjuts ett kvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 A1M Pharma Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 A1M Penser Access: A1M Pharma - Samarbete med Antaros Medical Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 A1M Pharma Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 A1M Pharma Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 A1M Pharma Sista dag för handel med BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 A1M Pharma A1M Pharma kompletterar ansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 7 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Fredrik Werner som CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 A1M Pharma A1M Pharma presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 5 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 A1M Penser Access: A1M Pharma - ROSgard klar för kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar (omsändning) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör företrädesemission om 83 MSEK för genomförande av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra klinisk fas I-studie med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical phase I study with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma Produkt för strålbehandling med PRRT får marknadsgodkännande i USA, växande patientunderlag för A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 A1M Pharma Nyhetsbrev januari 2018: 2018 är året vi går in i klinisk fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma initiates its clinical program - enters into collaboration to study harmful effects during PRRT radiation therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-28 A1M Pharma Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 A1M Pharma Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 A1M Pharma A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma A1M Pharma bjuder in till livesänd pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 A1M Pharma Nordeas analys av A1M Pharma publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Projektet fortlöper enligt tidsplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier - färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from its GLP toxicology study - now able to finalize application to initiate clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 A1M Pharma Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 A1M Penser Access: DDM Holding - Högt tempo ger ljus framtid Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling -patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ protects bone marrow during radiation treatment -patent application has been filed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: First company in the world with large scale manufacturing of A1M under full GMP compliance for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma initiates collaboration with Swedish CRO partner for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Marie Wallén Öhman som projektledare för bolagets kliniska utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 A1M Pharma Nyhetsbrev oktober 2017: Händelserik höst väntar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 A1M Penser Access: A1M Pharma - Potential att nå en miljardförsäljning Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma to participate at the Rodman & Renshaw Global Investment Conference in New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar vid Rodman & Renshaw Global Investment Conference i New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 A1M Pharma Nyhetsbrev augusti 2017: I slutfasen av det prekliniska arbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 A1M Pharma Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma will be featured in a TV show about medical innovations on Fox Business in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 A1M Nyhetsbrev juni 2017: Allt närmare kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 A1M A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 A1M A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North - Handelsstart 20 juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 A1M A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSGard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 A1M A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 A1M A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 A1M A1M Pharmas VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i bolaget motsvarande 253 332 aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 A1M A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Utfall av A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
24 Jan 2019 | Extrastämma 2018
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
20 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner