Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-20 Biokraft International Biokraft International: Biokraft delårsrapport januari-juni 2023: Fortsatt fokus på tillväxt och operationell effektivitet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 20 Jul 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Biokraft delårsrapport januari-juni 2023: Fortsatt fokus på tillväxt och operationell effektivitet

SAMMANFATTNING andra KVARTALET 2023

 • ­  Såld energi uppgick till 82,0 (82,2) GWh.
 • ­      Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, ökade med 33,7% och uppgick till 135,1 (101,1) MSEK.
 • ­      Operativ EBITDA uppgick till 17,7 (1,1) MSEK och EBITDA-marginalen till 13,6 (1,2)%.
 • ­      Resultat efter skatt uppgick till -12,2 (-43,1) MSEK.
 • ­      Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,28 (-1,41) SEK.
 • ­      Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 2,4 TWh motsvarande ett marknadsvärde (kvartalets slut) på cirka 3,3 miljarder SEK. Vi har även avtal om råvarutillförsel motsvarande 2,3 TWh.
 • ­      Enligt stämmobeslut i april 2023 bytte bolaget namn till Biokraft International AB (publ).
 • ­      Perstorps kommun har godkänt ett markanvisningsavtal där Biokraft planerar för en biogasanläggning.
 • ­      Stockholm Bio-LNG har gått in i slutfas och uppstart av anläggningen pågår sedan juli.
 • ­      Biokraft etablerade dotterbolag samt ingick ett avtal i syfte att utveckla två biogasanläggningar i Tyskland med en sammanlagd kapacitet på cirka 240 GWh.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ­      Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

KONCERNEN 3 månade 6 månader 12 mån
r
apr-jun apr +/- jan-jun jan-jun +/- Helår
-jun
MSEK, om ej annat 2023 2022 2023 2022 2022
anges
Såld GWh 82,0 82,2 -0,3% 170,1 167,7 1,4% 328,1
Nettoomsättning 109,3 92,8 17,7% 216,6 185,7 16,6% 366,7
Övriga intäkter 20,5 3,0 575,9% 37,7 3,6 962,1% 20,3
Summa intäkter, 135,1 101,1 33,7% 265,2 199,4 33,0% 407,4
inkl. aktiverat
arbete
EBITDA 17,7 3,7 376,3% 25,6 7,4 245,8% 19,7
Operativ EBITDA 17,7 1,1 n/a 25,6 4,8 435,1% 16,4
Operativ EBITDA % 13,6% 1,2% 12,5pe 10,1% 2,6% 7,5pe 4,3%
Rörelseresultat -6,2 -17,7 n/a -21,5 -34,6 n/a -65,2
Resultat per aktie -0,28 -1,41 n/a -1,63 -1,80 n/a -1,95
(SEK)
Kassaflöde fr 16,5 5,7 186,5% -5,8 -9,6 n/a 7,4
löpande
verksamheten
Soliditet 37,4% 28,1% 9,3pe 37,4% 28,1% 9,3pe 38,6%

Kommentar från Matti Vikkula, VD Biokraft

Vi fortsätter vår intensiva transformations- och tillväxtresa. Fokus ligger på att öka produktionskapaciteten och vi passerade flera viktiga delmål i kvartalet. Därtill har våra affärsområden fokuserat på ökad effektivitet i den löpande driften, samtidigt som de även tvingats hantera några mindre störningar.

Våra insatser för att driva tillväxt är mångfacetterade. Exempelvis etablerade vi dotterbolag i Tyskland för att driva två tillväxtprojekt i samarbete med ett externt utvecklingsteam. Vi fattade även beslut om att dela upp Södertörn III i mindre delprojekt med fokus på effektivisering och ökad produktivitet.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att identifiera nya projekt då erfarenheten visar att alla tillväxtprojekt inte lever upp till våra högt ställda krav. I linje med detta har vi intensifierat vårt nätverkande och PR-arbete i syfte att sprida kunskap och öka intresset hos politiker, lantbrukare och andra substratleverantörer. Trots signifikant lägre marknadspriser på LNG och GHG-certifikat ser lönsamheten fortsatt bra ut för framtida gödselbaserade projekt. När det kommer till våra anläggningsprojekt så har Stockholm Bio-LNG gått in i slutfas och uppstart av anläggningen påbörjades under juli månad, medan Mönsterås ligger i tidig byggfas. 

Organisatoriskt tog vi ett viktigt steg när vi bytte namn och lanserade vårt nya varumärke Biokraft. Vår nya logotyp och grafiska profil vitaliserar vår identitet och återspeglar vårt syfte: En hållbar värld som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp. Detta är en vägledande princip som inspirerar oss att tänja på gränser och driva innovation. Vi vässade även vår affärsidé i samband med namnbytet till att vara: Biokraft ska driva lönsamma, storskaliga bioraffinaderier som utvinner bioenergi och växtnäring ur organiskt avfall och restprodukter. Som en viktig del i varumärkesarbetet har vi även lanserat Biokraft.com som lyfter fram vårt nya varumärke, uppdrag, mål och aktiviteter.

Mindre synligt utåt, men desto viktigare internt, är att vi under kvartalet skapade en gemensam Microsoft-plattform som möjliggör sömlös kommunikation mellan olika funktioner inom koncernen. Arbetet med att skapa en koncerngemensam IT-plattform fortgår, och det känns bra att vi har en stomme på plats. En annan men synnerligen viktig milstolpe var introduktionen av ett gemensamt system för ständiga förbättringar. Implementeringen sker stegvis, där Affärsområde Sverige är först ut. Biokraft Business System är holistiskt, faktaorienterat och med fokus på fyra huvudområden; säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Genom detta system säkerställs hög effektivitet och förmåga att växa hållbart. Vi förväntar oss även att väsentligt kunna realisera produktivitetsvinster när vi kontinuerligt effektiviserar våra processer samt främjar en kultur av samarbete och laganda.

Operationellt bjöd kvartalet på stabil produktion, planerat underhåll och några mindre utmaningar i Norge. Insatskostnaderna fortsatte att ligga på en hög nivå, bl.a. påverkade av årliga indexeringar i förhållande till de priser vi kan ta ut från kund. Nya avtal ersätter successivt gamla och detta till en högre prisnivå och bättre koppling till generella prisökningar för exempelvis insatsvaror.

Den svenska verksamheten fortsatte effektiviseringsarbetet och ökade både produktionsvolymen och såld energi för fjärde kvartalet i rad. Den norska verksamheten tappade tyvärr några dagars produktion på grund av ett oplanerat driftstopp i maj, men därefter har produktionen ökat successivt och vi räknar med att nå planerad produktionsvolym. Den koreanska verksamheten fortsätter att leverera stabil produktion och lönsamhet. Vår kund genomförde ett större underhållsstopp under kvartalet och såld volym blev därför något lägre än motsvarande period föregående år, medan intäkterna ökade på grund av prisökningar.

FRAMTIDSUTSIKTER

Den europeiska biogasmarknaden visar på fortsatt styrka med en strukturellt driven efterfråga på biometan. Det är främst i Tyskland som gödselbaserad flytande biogas har stor potential inom den gröna omställningen av tunga vägtransporter. Även sjöfart och industriell användning förväntas öka förbrukningen av flytande biogas.

Vi ser fortsatt mycket positivt på framtiden med stora tillväxtmöjligheter i Nordeuropa. Arbetet fortsätter med att bygga ut verksamheten samt att utveckla vår projektportfölj för att nå en produktionskapacitet på 1,2 TWh 2026 och på minst 3 TWh till 2030. Operativt ligger fokus på effektiviseringar och vi har initierat ett antal förbättringsprojekt i syfte att öka lönsamheten och flexibiliteten i produktionen samt bygga bort flaskhalsar.

Med hänsyn till våra finansiella mål känner vi oss trygga med våra produktionskapacitets- och intäktsmål för 2024. Det långsiktiga målet på 30% EBITDA marginal ligger fast även om nuvarande marknadspriser på biogas och certifikat gör det mer utmanande att nå målet redan 2024. Nya projekt förväntas bidra positivt till ökad lönsamhet.

Prognos
Som tidigare kommunicerats kommer 2023 att visa på en svag underliggande lönsamhet givet att vi har en stor andel bundna leveransavtal med fasta låga priser som inte möjliggör kompensation för kraftigt förhöjda kostnader.

Vi fortsätter att bryta ny mark och det är glädjande att se hur vi tillsammans utvecklar de möjligheter som ligger framför oss och bygger en anmärkningsvärd och hållbar framtid.

Denna information är sådan som Biokraft International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 20 juli 2023 kl. 07:30 (CEST).

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Matti Vikkula, CEO, telefon: +46 70 597 99 38
Anna Budzynski, CFO, telefon: +46 70 043 43 13

INBJUDAN TILL PRESS- OCH ANALYTIKERMÖTE DEN 20 JULI KL. 10:00

Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation via Teams där Matti Vikkula, CEO, och Anna Budzynski, CFO, ger en kortfattad presentation av rapporten med efterföljande frågestund.

Presentationen hålls på engelska och spelas in för att göras tillgänglig via nätet i efterhand. För att delta i konferensen, klicka på Teamslänk ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdiNmU5YTgtZWUwMy00Y2MyLTkyZDEtYzc5NDY3OTJjNWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ). eller besök Biokraft.com.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport tredje kvartalet 2023 31 oktober 2023
Bokslutskommuniké januari-december 2023 7 februari 2024

2023-07-20 Biokraft International Biokraft International: Biokraft Interim Report January - June 2023: Continued focus on growth and operational efficiency Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-04 Biokraft International Biokraft International: Invitation to Biokraft's Q2 2023 results presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-04 Biokraft International Biokraft International: Inbjudan till Biokrafts presentation av resultatet för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Biokraft International Biokraft International: Biokraft får markanvisning i Perstorps Kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Biokraft International Biokraft International: Biokraft has received a land allocation in Perstorp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Biokraft International Biokraft International: Scandinavian Biogas becomes Biokraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Biokraft International Biokraft International: Scandinavian Biogas blir Biokraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Annual General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Hög aktivitet i tillväxtprojekten och stabilare produktion Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): High activity in growth projects and more stable production Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av resultatet för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Invitation to Scandinavian Biogas' Q1 2023 results presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas etablerar dotterbolag i Tyskland och inleder projektering av två projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas establishes subsidiaries in Germany and begins planning two projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas publishes Annual and Sustainability Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Notice of Annual General Meeting in Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Kallelse till Årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Year-End report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Invitation to the presentation of Scandinavian Biogas' Year-End Report and fourth quarter 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas builds a large-scale biogas plant in Mönsterås, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-22 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Profit warning mainly driven by problems with commissioning of Skogn II, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-22 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas welcomes St1 as new major shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Statement by the Board of Directors of Scandinavian Biogas in relation to Aneo Renewables' mandatory offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Comment from the Board of Directors of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) about the mandatory tender offer from Aneo Renewables Holding AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-07 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas signs a multi-year agreement worth approximately SEK 300 million for the supply of liquid biogas to the transport sector in the Nordic region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) announces extended payment period in ongoing directed share issue following Aneo's customary notification to the Norwegian Competition Authority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Report from the Extraordinary General Meeting of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3:Strategically strengthened market position and financial position, SEK 326 million in directed new share issue Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Invitation to the presentation of Scandinavian Biogas' third quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas has decided to carry out a directed share issue of SEK 326 million, subject to subsequent approval by the extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas explores the conditions to carry out a directed share issue of approximately SEK 320 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng